Stromácka debatná liga

Strom života vyhlasuje 1. ročník súťaže “Stromácka debatná liga”. Súťaž je určená len pre členov Stromu života vo veku 10 až 15 rokov a aktivity súťaže odporúčame realizovať medzi 1. októbrom až 25. novembrom 2012.

Uzávierka súťaže je 26.11.2012.

SDL

Každodenná realita nás núti robiť rôzne rozhodnutia a s narastajúcim počtom podnetov, ktoré zo svojho okolia dostávame, musia byť tieto rozhodnutia čoraz rýchlejšie. S týmto problémom sa stýkajú nielen dospelí pri výkone svojho povolania alebo iných rozhodnutiach, ale aj deti, žiaci základných škôl. Problémom je, že deti pri strete s problémom, buď nie sú schopné okrem kritiky navrhnúť aj riešenie a ak ho aj navrhnú, je často neúplné a zmätočné. Tretím problémom býva presvedčivá prezentácia riešenia pred ostatnými. Cieľom súťaže Stromácka debatná liga, je podnietiť deti, aby problémy riešili pomocou konštruktívnych a jasných argumentov, a aby sa naučili prezentovať svoje riešenia pred publikom.

Harmonogram súťaže:

 • 17.9. až 30.9.2012 vytvorenie kolektívov detí (2 až 3 deti v jednom kolektíve), výber tézy pre kolektív a dohodnutie, či kolektív s danou tézou súhlasí alebo nesúhlasí,
 • 1.10. až 11.11.2012 zber materiálov a informácií podporujúcich argumentáciu detí, príprava prejavu a podporných materiálov (deti by mali mať na prípravu maximálne 6 týždňov),
 • 12.11. až 25.11.2012 realizácia miestneho kola Stromáckej debatnej ligy (jeden alebo viac dní, podľa počtu zapojených kolektívov),
 • podľa počtu zapojených kolektívov sa začiatkom decembra bude konať oblastné alebo celoslovenské kolo Stromáckej debatnej ligy. Do nasledovného kola postupuje len jeden najlepší tím za celú školu. Ak sa na škole bude realizovať miestne kolo v dvoch kategóriách, do nasledovného kola postupuje kolektív, ktorý získal najviac bodov (či už v prvej alebo druhej kategórii). V nasledovnom kole prezentuje kolektív svoj názor na tú istú tému, akú prezentoval v miestnom kole. V prípade konania oblastného kola sa celoslovenské kolo uskutoční vo februári 2013.

Súťažné kategórie kolektívov:
5.-6. ročník ZŠ
7.-9. ročník ZŠ
Výhercovia oblastného alebo celoslovenského kola získajú od Stromu života diplom a vecné ceny.

Výsledky miestneho kola je potrebné zaslať na emailovú adresu kancelaria@stromzivota.sk alebo poštou na adresu Strom života, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava. Nezabudnite uviesť aj názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života a meno vedúceho Klubu.

Termín uzávierky súťaže je 26.11. 2012. V prípade odoslania výsledkov poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Tézy:
pre 5.-6. ročník ZŠ

 1. Igelitové sáčky a tašky patria k jedným z najvýznamnejších vynálezov súčasnej doby.
 2. Na obaloch ovocných cukríkov sa píše, že obsahujú vitamíny. To teda znamená, že ovocné cukríky prospievajú môjmu zdraviu.
 3. Nemá význam zbierať odpady v okolí našich domov, aj tak sú všade.
 4. V prípade lesnej kalamity je najlepšie, aby sme kalamitné drevo čo najrýchlejšie vyťazili.
 5. Pestovať si svoje vlastné rastliny ako potravu a chovať vlastný dobytok sa neoplatí.
 6. Sociálne siete ako Facebook mi pomohli mať viac priateľov.

pre 7.-9. ročník ZŠ

 1. Slnečné alebo veterné elektrárne by som pokojne postavil aj na ornej pôde.
 2. Vegetariáni žijú zdravšie ako ľudia, ktorí jedia mäso.
 3. Záujmy obyvateľov, ktorí žijú v chránenom území, by sa mali uprednostniť pred ochranou voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
 4. Ľudstvo bude jedného dňa tak technicky vyspelé, že si vystačí bez prírody.
 5. Vlády jednotlivých krajín by mali podporovať výstavbu jadrových elektrární.
 6. Človek svojím konaním nespôsobuje globálne otepľovanie. To je spôsobené prirodzenými prírodnými procesmi.

Na stiahnutie:
Model súťaže a priebeh miestneho kola (Formát PDF)
Metodická príručka – príprava na debatu (Formát PDF)

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory