Získajte 2% resp. 3%

Strom života sa stal registrovaným prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov (2% alebo 3%) aj pre rok 2018. Ak ste združení v Klube Stromu života a rozmýšľate nad tým, ako finančne zabezpečiť svoje aktivity, práve príspevok z 2% môže byť správna cesta.


Ako to v Strome života funguje?

Ak vedúci Klubu Stromu života alebo individuálny člen vyzbiera 2 % v prospech Stromu života, organizácia mu ich poskytne v plnej výške systémom refundácie. Získané prostriedky je možné využiť na rôznorodé aktivity týkajúce sa podpory vzdelávania alebo ochrany životného prostredia. Môžete napríklad pre členov Klubu SŽ nakúpiť rôzne pomôcky, knihy, stravu, drobný hmotný majetok alebo ich použiť na zaplatenie cestovných výdavkov pri spoznávaní zaujímavých miest. Jediným neoprávneným výdavkom sú mzdy (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru).
Preto neváhajte a oslovte svojich priateľov, veď radosť detí je skvelým dôvodom, prečo 2 % venovať niekomu konkrétnemu!

1. krok: Kampaňujte

Vytvorte si databázu kontaktov a oslovte svojich priateľov a známych začiatkom kalendárneho roka mailom. V maili v stručnosti vysvetlite, na čo finančné prostriedky plánujete využiť. Ak vám niekto prisľúbi 2%, opätovne ho kontaktujte a dohodnite si s ním, akým spôsobom 2% poukáže (cez daňové priznanie, cez zamestnávateľa).

2. krok: Nahláste darcov

Získaných darcov je potrebné nahlásiť e-mailom na riaditel@stromzivota.sk do 15.5.2018 získaných darcov – meno a priezvisko darcu a celkovú sumu, ktorú od darcov vyzbieral. Aby sme si informácie mohli overiť, bolo by vhodné, aby darca súhlasil s poskytnutím informácií Stromu života zaškrtnutím súhlasu v oddiely II vyhlásenia alebo v daňovom priznaní. Alternatívou je uviesť výšku daru a daňový úrad darcu (bez uvedenia mena a priezviska).

3. krok: Využívajte získané 2%

Kluby SŽ môžu využiť získané prostriedky od septembra do konca augusta nasledujúceho roka (aj bločky alebo faktúry musia byť z uvedeného obdobia). Strom života zasiela vyzbierané 2 % na účet vedúceho Klubu SŽ po predložení originálov bločkov (systém refundácie). Spolu s bločkami vedúci Klubu SŽ zasiela aj prezenčné listiny, záverečné správy z podujatia a fotodokumentáciu, ktorými dokumentuje použitie finančných prostriedkov z 2 %. Vedúci Klubu SŽ môže zasielať originály účtovných dokladov na refundáciu podľa potreby (aj niekoľko krát do mesiaca, a to na adresu Stromu života). Spolufinancovanie aktivít financovaných z 2 % sa nevyžaduje.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory