„BeFoRe“ – cezhraničný projekt zameraný na udržateľný rozvoj a globálnu zodpovednosť | Strom života

„BeFoRe“ – cezhraničný projekt zameraný na udržateľný rozvoj a globálnu zodpovednosť

V najbližších dvoch rokoch sa v dvoch regiónoch Slovenska a Dolného Rakúska bude realizovať projekt zameraný na globálnu zodpovednosť a udržateľnosť.


Zahajovacie stretnutie 29.8.2012 vo Viedni. Zľava: Mgr. Richard Weber (Strom života), Mag.a Andrea Cepissak (Südwind NÖ Süd), Mgr. Matúš Čupka (Strom života), Mag. (FH) Claudia Ziehaus (Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel), DI Bernhard Ferner (Umweltbundesamt), DI Thomas Mitterstöger (Amt der NÖ Landesregierung), Dr. Therese Stickler (Umweltbundesamt), Ing. Jozef Kahan, PhD. (Strom života), Dr. Ingrid Schwarz (Südwind NÖ Süd), Mgr. Miloš Vincík, PhD. (Strom života), Mgr. Stanislava Blahová (Strom života).


Projekt BeFoRe

Projekt BeFoRe odštartoval na konci augusta stretnutím projektových partnerov z Rakúska a zo Slovenska na úrade Rakúskej agentúry životného prostredia. Projekt BeFoRe je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 s podtitulom „Creating the future“. Projektovými partnermi za slovenskú stranu sú nezisková organizácia Strom života, Slovenská agentúra životného prostredia a za rakúsku stranu Dolnorakúska vláda – oddelenie rozvoja vidieka (Amt der NÖ Landesregierung), Rakúska agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt), nezisková organizácia Südwind NÖ Süd a Regionálne združenie Industrieviertel (Regionalverband Industrieviertel).

Spoločne za udržateľný rozvoj
„Dolné Rakúsko považuje spoluprácu so svojimi susednými krajinami a regiónmi za motor regionálneho rozvoja. Práve vďaka zainteresovanosti vlastného obyvateľstva, čo je aj ťažiskovým bodom tohto projektu, dokážu vidiecke regióny prežiť,“ vyhlásil Dr. Christian Steiner, vedúceho oddelenia rozvoja vidieka na Rakúskej agentúre životného prostredia. Projektoví partneri si v tomto projekte vytýčili za cieľ:

  • pripraviť súbor kritérií, ktoré predstavujú samohodnotiaci dotazník pripravenosti územia pre realizáciu miestnej politiky v súlade s udržateľným rozvojom,
  • pripraviť súbor indikátorov, pomocou ktorých sa bude identifikovať progres územia a identifikovať opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie,
  • vytvoriť participatívny proces, pomocou ktorého sa navrhnú a prejednajú jednotlivé opatrenia,
  • posilniť vzdelávací proces na základných školách o témy environmentálnej výchovy, udržateľného rozvoja a globálnej zodpovednosti.

Ako sa vyjadrila Dr. Therese Stickler z Rakúskej agentúry životného prostredia: “V najbližších dvoch rokoch chceme premeniť termín udržateľný rozvoj z abstraktného na „žijúci“. Toto chceme dosiahnuť spoločnými diskusiami, vývojom konkrétnych opatrení a pomocou pri ich uplatňovaní”. Slovenské a rakúske samosprávy sa budú môcť na základe participácie na projekte vzájomne porovnávať, vymieňať si skúsenosti, čo im môže pomôcť pri rozpoznaní vlastného potenciálu. Podmienkou pre zapojenie sa samosprávy do projektu je aj participácia miestnej školy. „Pre školy budú vytvorené vzdelávacie materiály, ktoré môžu využiť v rámci vzdelávacieho procesu, alebo ako podklad pre popoludňajšiu krúžkovú činnosť. Súčasťou budú praktické aktivity zamerané na dokumentovanie stôp udržateľného a neudržateľného správania vo svojom regióne,” povedala riaditeľka Südwind NÖ Süd Dr. Ingrid Schwarz.

Na Slovensku sa výber obcí začne v polovici septembra. Emailovo budú oslovené všetky menšie obce najmä z trnavského kraja. „Mestá a obce, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do projektu, vyplnia samohodnotiaci dotazník pripravenosti územia. Toto je prvý krok, ktorý samosprávy budú musieť vykonať. Na záver je možno potrebné dodať, že účasť na projekte je pre samosprávy a školy bezplatná,“ dopĺňa Ing. Jozef Kahan PhD. zo Stromu života.

Bližšie informácie:
Mgr. Richard Weber
Strom života, Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 908 44 21 77
Email: [email protected]
www.stromzivota.sk

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory