Konferencie s environmentálnou tématikou v Košiciach | Strom života

Konferencie s environmentálnou tématikou v Košiciach

Mesto Košice sa v mesiaci október stalo hostiteľom dvoch zaujímavých konferencii s environmentálnou tématikou. Zástupcovia Stromu života boli prítomní na oboch konferenciách, ktoré sa zhodne konali v hoteli Dália, ktorý je držiteľom certifikátu “Eco Friendly Hotel”.


10-11.10.2012 – Konferencia Cyklistická doprava 2012

Napriek tomu, že sa Strom života zatiaľ nevenuje téme mestskej mobility, možnosť práce v tejto oblasti v budúcnosti nevylučuje. Aj z tohoto dôvodu hľadáme inšpiráciu na akciách ako je konferencia o cyklistickej doprave, ktorej cieľom bolo vo fóre odborníkov, organizácii a samospráv zdieľať skúsenosti o tom, ako môže byť mestská mobilita viac ekologická a udržateľná.

Pozornosť sa na konferencii venovala témam ako:

  • Podpora nemotorovej dopravy zo strany ministerstva dopravy – snaha o vytvorenie pozície národného cyklokoordinátora
  • Príklady plánovania nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica
  • Nová česká cyklostratégia
  • Tvorba národnej cyklostratégie v SR
  • Skúsenosti s rozvojom cyklistiky z Prešova
  • Cyklistika v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • Slobodný cykloatlas sveta a Slovenska
  • Budovanie cyklotrasy Košice – Sárospatak
  • Ako úspešne využiť a recyklovať staré bicykle
  • Monitoring cyklistickej dopravy automatickými sčítačmi Eco-Counters

Medzi najzaujímavejších hostí konferencie patril národný cyklokoordinátor Českej republiky Jaroslav Martinek, ktorý sa vo svojom príspevku venoval prezentácii svojich skúsenosti z oblasti komunikačnej kampane národnej cyklostratégie, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby bolo možné zmeniť myslenie ľudí a priblížiť ich k využívaniu environmentálne priateľskejších foriem dopravy.

25.10.2012 – Konferencia o zelenom podnikaní na Slovensku:  „Green Business – Zelené podnikanie”

Hlavnými témami konferencie boli: Ekologické – ekonomické technológie, Ekologický prístup ako súčasť obchodného plánu, Zelené podnikanie v praxi, Green marketing, Zelené budovy, Zelené úradovanie a ekologická certifikácia, Elektromobilita na Slovensku.

Na konferencii sa zúčastnilo viacero zaujímavých hostí – najmä zástupcov firiem, ktorí prezentovali svoje postoje, vízie a plány, ale aj praktické rady, ako sa dajú do každého typu podnikania racionálne a ekonomicky včleniť myšlienky a praktické postupy šetrné k životnému prostrediu. Tieto myšlienky a postupy však smerujú nielen k zlepšeniu stavu životného prostredia, ale aj pracovnej pohody a komfortu zamestnancov, klientov a zmluvných partnerov. Pomocou takýchto opatrení je možné znížiť náklady firiem napr. v oblasti režijných nákladov, napríklad náklady na vykurovanie, osvetlenie a pod.  S veľmi zaujímavým príspevkom vystúpila Carla Williams z Rakúska (The British Embassy in Austria), ktorá prezentovala nielen potrebu zavádzania „zelených“ myšlienok a technológii do života firiem, ale aj uviedla konkrétne príklady ako sa britská ambasáda, prostredníctvom vnútornej politiky  a vlastného environmentálneho programu, snaží minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie. Zároveň prezentovala aj spôsoby motivácie zamestnancov ambasády, ktoré sú zamerané na využívanie mestskej hromadnej dopravy, znižovanie produkcie odpadu, či recykláciu rôznych vecí.

Zároveň bol na tejto konferencii prezentovaný aj webový portál: www.greenslovakia.sk, ktorý  po spustení bude mať za úlohu vytvárať databázu firiem, neskôr aj ostatných organizácii, ktoré sa rozhodli pre zelené podnikanie a pri svojej činnosti kladú veľký dôraz na otázky ochrany životného prostredia.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory