Cezhraničný projekt BeFoRe prechádza do ďalšej fázy | Strom života

Cezhraničný projekt BeFoRe prechádza do ďalšej fázy

Pracovníci Stromu života sa v týchto dňoch pripravujú na implementáciu ďalších fáz v rámci cezhraničného projektu BeFoRe, zameraného na udržateľný rozvoj a globálnu zodpovednosť. Aktuálne aktivity projektu sa orientujú na vypracovanie návrhov opatrení, ktoré by mali zvýšiť udržateľnosť samospráv a taktiež na vypracovanie návrhu participatívneho procesu v samosprávach.


Ako podklady na vypracovanie návrhov opatrení slúžia SWOT analýzy samospráv zapojených do projektu, ktoré boli vypracované a vyhodnotené v prvej polovici roka. V súčasnosti sú do projektu zapojené štyri obce z Malokarpatského regiónu – Modra, Vrbové, Chtelnica a Suchá nad Parnou.

Cieľom vypracovania návrhu opatrení je nasmerovať obce želaným smerom a ukázať im možnosti pre samostatné hľadanie možností na zvýšenie kvality a udržateľnosti života obyvateľov v ich obci.

Návrhy opatrení sú tvorené na základe indikátorov udržateľného rozvoja, ktoré boli vypracované v spolupráci s rakúskym partnerom projektu BeFoRe.

Jednou z najdôležitejších nadchádzajúcich častí projektu je vypracovanie návrhu participatívneho procesu v samospráve, ktorý by mal viesť k zvýšeniu aktívnej participácie obyvateľstva na živote obce. Možností, ako implementovať participatívny proces v samospráve, je niekoľko. Samospráva sa pri implementácii môže zamerať napríklad na komunitné plánovanie, komunitný dizajn verejného priestoru, verejné konzultácie, alebo napríklad na populárny participatívny rozpočet.

Príkladov, ako participatívny proces pomohol zlepšiť situáciu obyvateľov daného miesta je na celom svete veľa. Za všetky uvádzame príklad úspešného zakomponovania občanov do vedenia mesta v brazílskom meste Porto Alegre.

V roku 1989 malo mesto Porto Alegre spolu s priľahlými oblasťami 1,3 milióna obyvateľov, z ktorých viac ako polovica nemala prístup k pitnej vode, kanalizáciu ani spevnené ulice. V mestskej pokladnici boli iba dlhy a budovy boli v dezolátnom stave. V takejto situácii sa mestská rada rozhodla zapojiť občanov do rozhodovania o rozpočte, teda vytvoriť participatívny rozpočet. Za desať rokov sa im takýmto spôsobom podarilo zvýšiť efektivitu využívania dostupných finančných prostriedkov, minimalizovať rôzne problémy, ako napríklad znížiť užívanie automobilov, zlepšiť mestskú hromadnú dopravu a ešte omnoho viac.

Participatívny proces bol v nasledujúcich rokoch na základe pozitívnych výsledkov v Porto Alegre zavedený vo viac ako 1500 mestách po celom svete.

Príklady, ako tieto, ukazujú efektívne možnosti spolupráce medzi samosprávou a občanmi. Z tohto dôvodu, jedným z cieľov projektu BeFoRe je vypracovanie návrhu participatívneho procesu v realite slovenských miest a obcí. Očakávania z tvorby a implementácie týchto opatrení sú veľké a veríme, že prispejú k zvýšeniu aktívneho zapájania sa občanov do vecí verejných.

O ďalšom postupe tvorby opatrení vás budeme informovať čoskoro.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory