Pracovné stretnutia v rámci projektu BeFoRe v Trnave | Strom života

Pracovné stretnutia v rámci projektu BeFoRe v Trnave

V stredu 4.9.2013 sa v Trnave uskutočnilo priebežné hodnotiace stretnutie projektu BeFoRe, na ktorom sa stretli zástupcovia samospráv (Chtelnica, Vrbové, Suchá nad Parnou a Modra), Trnavského samosprávneho kraja, Iuventy a Metodicko-pedagogického centra Trnava so zástupcami Stromu života. Cieľom stretnutia bolo informovať o dosiahnutých výsledkoch a prerokovať ďalší postup krokov v rámci projektu.


Ako prvá prišla na rad prezentácia, tzv. „školskej časti projektu“. Účastníci získali bližší náhľad na systém tvorby obsahu učebníc pre environmentálnu výchovu, ktoré využívajú medzipredmetové vzťahy. Učebnice sú určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl (5. až 9. ročník). Ich hlavným cieľom je poskytnúť učiteľom podporu a návod, ako viesť environmentálne vzdelávanie v rámci rôznych vyučovacích predmetov a čo v rámci neho vyučovať. Súčasťou prezentácie bolo aj predstavenie novovzniknutých učebníc, ktoré budú pilotne overované v školskom roku 2013/2014. Školy zapojené do pilotného overovania získajú od Stromu života publikáciu Atlas krajiny, ktorú vydala Slovenská agentúra životného prostredia.trnava_1 (5)Druhá časť prezentácie sa niesla v znamení živej a prínosnej diskusie zástupcov jednotlivých samospráv, zainteresovaných v rámci projektu BeFoRe (Chtelnica, Vrbové, Suchá nad Parnou, Modra) a zástupcov Stromu života. Samotná prezentácia najskôr približovala metodiku práce na projekte a ozrejmovala niektoré ciele. Následne sa zástupcovia samospráv oboznámili s výsledkami SWOT analýz vo svojich obciach, kde so záujmom prijali niekedy aj horšie výsledky. Atmosféra však neklesla na svojej tvorivej nálade a už počas samotnej prezentácie zaznelo mnoho podnetných a zaujímavých návrhov, ako využiť silné stránky a potenciál obcí a taktiež, ako sa vyvarovať možným rizikám a ohrozeniam.

V ďalšom bloku boli prezentované samotné indikátory udržateľného rozvoja, ktoré sú kritériom pre prácu so SWOT analýzami a rovnako aj pri pripravovaní návrhov opatrení. Živú diskusiu vyvolalo najmä porovnanie týchto indikátorov s výsledkami na strane rakúskeho partnera. Tá plynulo prešla do poslednej časti stretnutia – prvému náčrtu možných opatrení, ktoré by mali viesť k lepšiemu a efektívnejšiemu dosahovaniu výsledkov v rámci jednotlivých indikátorov.

trnava_1 (2) trnava_1 (4)

Najbližším veľkým stretnutím v rámci projektu BeFoRe bude zahraničná pracovná cesta na konci septembra. V spolupráci s rakúskym partnerom sme pripravili pre zástupcov samospráv a učiteľov odborný program. Slovenskí účastníci si v rámci dvojdňovej pracovnej cesty budú môcť pozrieť, ako v praxi plnia niektoré indikátory rakúske obce a školy.

trnava_1 (3) trnava_1 (6)

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory