2% resp. 3% pre lepšiu budúcnosť | Strom života

2% resp. 3% pre lepšiu budúcnosť

Podporte svojimi 2% resp. 3% z daní aktivity Stromu života a ukážte, že Vám záleží na kvalite života, životného prostredia a medziľudských vzťahov.  Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Registrovanou organizáciou pre príjem 2% je aj Strom života.


  • Vďaka Vašim 2% nakupujeme pre deti ceny do 10 environmentálnych súťaží, ktoré počas roka vyhlasujeme.
  • Vďaka Vašim 2% sa staráme o vzdelávacie materiály, ktoré  sa zameriavajú na témy čistoty ovzdušia, vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzity, globálneho otepľovania, spotreby energie, ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, vrátane záchrany technických pamiatok.
  • Vďaka Vašim 2% podporujeme malé granty pre školy po celom Slovensku, ktoré sa zameriavajú na riešenie lokálnych environmentálnych problémov.
  • Vďaka Vašim 2% môžeme rásť.

Za každý Váš príspevok ďakujeme.


Ako pomôcť?

Zamestnancom, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, vystaví zamestnávateľ potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia je možné vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane = maximálnu sumu, ktorú môžete poskytnúť v prospech občianskeho združenia Strom života. Vypočítaná suma však musí byť minimálne 3,32 €, inak daňový úrad vypočítanú sumu Stromu života nepošle.
Do 30.4.2013 zašlite na daňový úrad podľa Vášho bydliska VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa. Predvyplnené tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (kliknutím na VYHLÁSENIE). Pokiaľ ste počas roka odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a organizácia Vám vystavila potvrdenie, môžete darovať až 3%. Nezabudnite však na daňový úrad zaslať spolu vyhlásením aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

Všetci ostatní –  teda zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné % priamo v daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2013. Potrebné údaje, ktoré sa vypisujú v daňovom priznaní (ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona):
IČO: 00587010
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Strom života
Ulica: Mlynské Nivy
Číslo: 41
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava

Aj fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami alebo sú živnostníkmi, v prípade, že za rok 2013 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a organizácia im vystavila potvrdenie, môžu darovať až 3%. Nezabudnite však na daňový úrad zaslať spolu s daňovým priznaním aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.


Dobrovoľníctvo v Strome života

Vedenie Klubu Stromu života považujeme za dobrovoľnícku prácu, pokiaľ je vykonávaná v rámci mimoškolskej činnosti. Pokiaľ túto podmienku spĺňate, kontaktujte nás prosím emailom na [email protected] do 15.2.2014. S každým Vedúcim Klubu SŽ, ktorý odpracoval pre Strom života v roku 2013 viac ako 40 hodín (ktoré vypočítavame zo zaslaných správ o činnosti), spíšeme zmluvu o dobrovoľníckej činnosti. Na základe tejto zmluvy Vám následne vystavíme potvrdenie o dobrovoľníckej práci a Vy tak môžete darovať nie 2%, ale až 3%.


Postarajte sa o financovanie svojho Klubu

Kluby Stromu života môžu financovať svoju činnosť aj vďaka 2% z dane. Stačí, aby členovia Klubu oslovili svojich priateľov, rodinu a známych a aby títo venovali občianskemu združeniu Strom života svoje 2%. Celá vyzbieraná suma 2% bude poukázaná na účet príslušného Vedúceho Klubu. Vedúci Klubov sa však musia o dané prostriedky uchádzať emailom do 30.4.2013 a to zaslaním zoznamu vyzbieraných 2% (na email [email protected]). V zozname vyzbieraných 2% okrem jednotlivých súm, uvedie Vedúci Klubu aj Daňový úrad darcu.

Kluby môžu využiť dané prostriedky od septembra 2014 do augusta 2015. Vedúci Klubu zodpovedá za zúčtovanie poskytnutých 2% voči Stromu života (zasielaním originálnych účtovných dokladov, vyhotovením prezenčných listín a záverečných správ z podujatia a fotodokumentáciou aktivít). Pre zúčtovanie 2% platia rovnaké pravidlá ako pre zúčtovanie malých grantov (s výnimkou potreby spolufinancovania).

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory