Vyhodnotenie malých grantov 2014 | Strom života

Vyhodnotenie malých grantov 2014

Dňa 24.3.2014 Rada Stromu života vyhodnotila prijaté projektové zámery v rámci vyhláseného grantového kola. Cieľom výzvy bolo: “Podporiť aktivity Klubov Stromu života, ktoré smerujú k riešeniu lokálneho environmentálneho problému”. Realizácia projektových zámerov je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – programu PODPORA.


ČISTENIE A OBNOVA PRAMEŇA ČIERTIŽE
Klub Bebrava, Slatina nad Bebravou

Prameň Čiertiže je prameň v katastri obce Slatina nad Bebravou, ktorý býval v minulosti často využívaný turistami aj miestnymi obyvateľmi ako oddychové miesto. Momentálne je jeho okolie znečistené, rovnako odtok prameňa. Je komplikované zachytiť z neho vodu ak sa niekto chce napiť. Obnovou tohto prameňa chcú stromáci vytvoriť príjemné miesto, ktoré bude využiteľné pre turistov a zároveň zachovať tento významný environmentálny prvok v krajine. Po ukončení projektu prevezme Klub Bebrava patronát nad týmto prameňom a bude sa pravidelne starať o jeho čistenie a údržbu.

Celkový rozpočet 510 €, žiadaná dotácia 380 €, schválená dotácia 280 €.
Projekt je schválený s podmienkou.


ENVIROTÁBOR BORIEVKA 2014
Klub Borievka, Lučenec

V roku 2014 sa bude konať už šiesty ročník letného tábora pre deti. Program tábora je ladený environmentálne, bežnými aktivitami je pozorovanie živočíchov, zoznamovanie sa s liečivými rastlinami, turistika, či tvorivé dielne. V rámci programu sa nezabudne ani na táborový oheň, opekačku, či spievanie pesničiek pri gitare a samozrejme na rôzne súťaže, či diskotéku.

Celkový rozpočet 3156 €, žiadaná dotácia 500 €, schválená dotácia 500 €.


DOBROVOĽNÍCKA REKONŠTRUKCIA UHROVSKÉHO HRADU
Klub Haraburda, Bratislava

Klub Haraburda už približne 10 rokov priamo pomáha pri konzervácii a rekonštrukcii Uhrovského hradu. Hrad chátral približne od roku 1850, kedy bol vypálený. Záchranné práce, ktorých cieľom je najprv zakonzervovať zrúcaninu (t.j. vykonať úpravy zrúcaniny hradu a okolia, ktoré zabránia ďalšej postupnej deštrukcii) a nasledovne rekonštruovať niektoré časti hradu, začali okolo roku 2000. Zámerom tohto projektu je pokračovať a v roku 2014 sa so skupinou dobrovoľníkov zúčastniť niekoľkých pracovných víkendoviek a letného pracovno-zážitkového tábora na Uhrovskom hrade.

Celkový rozpočet 250 €, žiadaná dotácia 200 €, schválená dotácia 200 €.


STROMY, POMÔŽTE!
Klub Mravenisko, Topoľčany

V roku 2011 bola budova školy, v ktorej sídli Klub Mravenisko v rekonštrukcii, pri ktorej museli byť spílené niektoré tuje, ktoré vytvárali ochranu pred slnečným žiarením. Tento stav by chceli členovia Klubu Mravenisko obnoviť a vytvoriť príjemnejšie a krajšie prostredie areálu pre obyvateľov obce, ktorí areál navštevujú.

Celkový rozpočet 100 €, žiadaná dotácia  80 €, schválená dotácia 80 €.


ENVIRONMENTÁLNY POCITOVÝ CHODNÍK
Klub Leustach, Alekšince

Vybudovaním environmentálneho pocitového chodníka v prírodnom prostredí školského dvora chce projekt skvalitniť environmentálnu výchovu a upraviť zdravotný stav detí materskej školy a žiakov základnej školy formou zážitkových aktivít a inscenačných metód.

Celkový rozpočet 460,8 €, žiadaná dotácia 365,80 €, schválená dotácia 365 €.


ZÁCHRANA LITMANOVSKÉHO POTOKA
Klub Lipa, Veľký Lipník

Prírodná pamiatka Litmanovský potok je biotop s mimoriadne zachovalým spoločenstvom pôvodnej ichtyofauny. Negatívny vplyv na tento biotop  má najmä priemyselný areál v jeho dolnej časti a negatívne zásahy zo strany človeka v podobe nelegálneho výrubu. Klub Lipa sa v spolupráci so správou PIENAPu rozhodli osadiť na brehovej vegetácii búdky pre vtáky, ktoré by prispeli k zvýšeniu biodiverzity a ekologickej stability tohto územia.

Celkový rozpočet 102,5 €, žiadaná dotácia 80 €, schválená dotácia 80 €.


ZELENÁ ŠKOLA
Klub Múdra sova, Poloma

Projekt je zameraný na realizáciu výsadby novej zelene v areáli polyfunkčného domu obce Poloma. Klub Múdra Sova plánuje vysadiť voľný priestor okolia domu okrasnými drevinami. Taktiež plánuje založiť záhradku z liečivých rastlín. Projekt vychádza z potreby využitia územia a z filozofie ukázať deťom – žiakom okrasné dreviny nášho územia ako aj cudzokrajné a spoznávať základné druhy liečivých rastlín.

Celkový rozpočet 210 €, žiadaná dotácia 200 €, schválená dotácia 168 €.
Projekt je schválený s podmienkou.


KVIETKOVO
Klub Slimáčik, Šaľa

Cieľ projektu je naučiť deti s mentálnym postihnutím poznávať druhy a odrody okrasných rastlín, viesť k ich ochrane prírody, upevňovať estetické cítenie, vytvoriť edukačný materiál “Okrasné rastliny v škole a starostlivosť o ne” ako učebnej pomôcky pre vyučovacie predmety Biológia, Pracovné vyučovanie, Vlastiveda, Vecné učenie.

Celkový rozpočet 200 €, žiadaná dotácia 160 €, schválená dotácia 160 €.


K PRAMEŇOM BEBRAVY
Klub Sova, Uhrovec

Zámerom projektu je prostredníctvom vybudovania náučného chodníka za aktívnej účasti členov Klubu Sova a dobrovoľníkov z  radov občanov a návštevníkov okolia obce Čierna Lehota. Projekt chce poskytnúť trvalé informácie o kvalite a kvantite podzemnej vody ako najvýznamnejšieho zdroja pitnej vody pre širší región a o vodohospodárskom význame rieky Bebrava a pozdvihnúť environmentálne povedomie obyvateľov a návštevníkov tohto územia a tak zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu životného prostredia a ohrozovaniu prírodných zdrojov.

Celkový rozpočet 2990 €, žiadaná dotácia 490 €, schválená dotácia 490 €.


PO ČISTÝCH CHODNÍČKOCH
Klub Raj, Dobšiná

Keďže Slovenský raj a tatranská príroda sú jednými z najkrajších oblastí Slovenska, lákajú turistov spoznávať ich prírodné krásy. Častokrát sa stáva, že do prírody chodia nezodpovední turisti, ale aj nepolepšiteľní občania, ktorí si prírodu nevážia a pravidelne ju znečisťujú odpadmi. Odpady pribúdajú a nastáva problém, ktorý je potrebné riešiť.  Vychádzkami do prírody by chceli stromáci z Klubu Raj vypestovať kladný vzťah k životnému prostrediu, a zároveň viesť k tomu, aby sa sami podieľali na úprave a vyčistení turistických chodníčkov, náučných tabúľ a ich okolia.

Celkový rozpočet 187,6 €, žiadaná dotácia 150 €, schválená dotácia 150 €.


KRÁSNA LÚKA PLNÁ BYLINIEK
Klub Žltohlávky, Krásna Lúka

Projekt je zameraný na uvedomenie si dôležitosti vysádzania zelene, starostlivosti o ňu, ako aj na aktívne využívanie liečivých rastlín a ovocných stromov  v praxi. Vysádzaním okrasných a ovocných drevín v okolí budovy, v ktorej sídli klub Žltohlávky, chce Klub prispieť k podpore zdravého životného prostredia ako aj  budovať u detí vzťah k prírode. Dreviny budú chrániť budovu pred prachom, hlukom, ktorý sa tu šíri vďaka neďalekej cestnej komunikácii. Projekt je zameraný aj na vysádzanie rastlín a to hlavne liečivých v „záhrade liečivých rastlín“ ako aj na založenie ovocnej záhrady.

Celkový rozpočet 250 €, žiadaná dotácia 200 €, schválená dotácia 200 €.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory