Slovenský tím Metodiky NTC v Srbsku | Strom života

Slovenský tím Metodiky NTC v Srbsku

V dňoch 16. – 17. apríla slovenský tím Metodiky NTC sprevádzal Dr. Ranka Rajovića na seminári NTC v šesťdesiat-tisícovom meste Kikinda vo Vojvodine, kde sa zároveň uskutočnilo stretnutie so zástupcami Centra odborného vzdelávania Kikinda a vedúcim zástupcom miestnej organizácie Mensa.


V úvode prednášky Dr. Rajović uviedol: “inteligencija ne ovisi samo o broju neurona, odnosno da nije uvjetovana samo genetskim potencijalom, nego i vezama među neuronima, tzv. sinapsama” (Inteligencia nezávisí len od počtu neurónov a nie je podmienená výhradne genetickým potenciálom, ale aj spojeniami medzi neurónmi, tzv. synapsiami). O Metodiku NTC je veľký záujem v celej Európe, no najmä v Srbsku a ďalších krajinách bývalej Juhoslávie, kde je aj najviac využívaná.  Poslucháčmi seminára boli pedagógovia zo základných škôl z Kikindy. Dôvod bol jednoduchý. Metodika NTC bude v Kikinde, tak ako v ďalších štyroch  mestách v Srbsku plošne implementovaná vo všetkých materských a základných školách.  A aby deti, ktoré začnú navštevovať základné školy mohli pokračovať v maximálnom rozvoji svojho biologického potenciálu, preškoľujú sa aj pedagógovia základných škôl. Semináre financuje miestna samospráva uvedomujúc si dôležitosť pozitívnej zmeny vo vzdelávaní, ktorú Metodika NTC prináša. Vynovené priestory poskytlo Centrum odborného vzdelávania Kikinda, ktoré pravidelne organizuje prednášky a semináre pre pedagogickú i laickú verejnosť pod vedením širokého spektra z praxe prizývaných špecialistov. Atmosféra bola vynikajúca a s Ervinom Šalgom – zástupcom Mensa Kikinda slovenský tím prediskutoval možnosti aplikácie Metodiky NTC pri rozvoji všestranného nadania detí. S Dr. Rajovićom bol zároveň dohodnutý ďalší postup pri príprave a realizácii slovenskej verzie druhej knihy – Metodická príručka pre uplatňovanie Metodiky NTC. O jej vydaní, ktoré plánujeme na jeseň tohto roka, vás budeme informovať na našej web stránke.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory