Záverečné stretnutie k projektu BeFoRe | Strom života

Záverečné stretnutie k projektu BeFoRe

Mestské kultúrne stredisko Modra sa v stredu 18.6.2014 stalo dejiskom záverečného stretnutia k projektu BeFoRe. Zúčastnili sa ho nielen zástupcovia obcí, priamo zapojených do projektu, ale aj zástupcovia ďalších samospráv z Trnavského a Bratislavského kraja. Cieľom stretnutia tak nebolo iba zhodnotenie výsledkov práce na projekte za posledné dva roky, ale aj hľadanie priestoru pre ďalšie rozvinutie získaných poznatkov.

Prvým bodom programu bola rekapitulácia všetkých krokov projektu. Účastníci sa dozvedeli, ako prebiehal výber obcí do projektu, ako sa stanovovala metodika práce a z akých dôvodov boli skúmané indikátory udržateľného rozvoja mierne odlišné medzi Slovenskom a Rakúskom. Ďalšou časťou prvej témy bolo porovnanie meraní indikátorov udržateľného rozvoja a analýza rozdielov medzi Rakúskom a Slovenskom. Asi najzaujímavejšou časťou prvej prezentácie bola diskusia o navrhovaných opatreniach, ktorých cieľom je reagovať na často nelichotivé výsledky samospráv v meraní indikátorov.

Druhou témou bol proces participatívnej demokracie. Účastníci živo diskutovali o tom, čo si vlastne pod participatívnou demokraciou predstavujú. Zaznelo niekoľko názorov na jej hlavný význam a funkciu. Veľkou témou bol participatívny rozpočet – jeho tvorba a implementovanie v praxi. Aj keď sa účastníci pri diskusií rozchádzali v mnohých detailoch, všeobecne sa zhodli na možnosti prínosu implementácie takéhoto elementu do života obce.

modraTretia časť stretnutia sa zaoberala otázkou rozvoja obce vďaka návratu k tradičnému slovenskému odvetviu – poľnohospodárstvu. Účastníci sa oboznámili s viacerými možnosťami, ktoré má samospráva pre rozvoj a podporu malých farmárov na svojom území. Všetky tieto opatrenia mali štyri spoločné spoločný menovatele – ekonomická a potravinová samostatnosť obcí, zvýšenie príjmu z daní rozvíjajúcich sa agropodnikateľov, udržanie mladých ľudí na vidieku a krajinotvorba.

Druhá polovica podujatia sa niesla v znamení možností čerpania euro fondov, najčastejších problémov, ktoré takéto úsilie sprevádzajú, ale aj možností, ktoré sa pre aktívnych členov samosprávy otvárajú. Jednou z častí prednášky boli aj legislatívne nuansy, ktoré musí každá obec spĺňať, ak chce byť úspešným žiadateľom podpory z financií EU.

Piata prezentácia vrátila mysle starostov a ich zástupcov z Bruselu späť do ich mestských či obecných úradov – k téme efektivity práce ľudských zdrojov. Vzhľadom k ohromnému množstvu povinností a obmedzeným rozpočtom sú mnohé mestské úrady poddimenzované z hľadiska počtu zamestnancov. Nároky na zmysluplnosť  jednotlivých krokov pri práci tak naberajú na väčšom význame.

modraPredposledná téma zaviedla účastníkov do mediálnej a komunikačnej oblasti, zoznámila ich s možnosťami využitia marketingovej komunikácie v činnosti obce, z jej výhodami ale aj rizikami, ktoré prináša. Diskusiu vyvolala téma vhodného zvolenia komunikačných kanálov a spätnej väzby na ich efektivitu.

Poslednou témou bolo úspešné PR obce, z cieľom komunikácie pozitívnych výsledkov práce obce a taktiež tvorby vzťahu medzi zastupiteľstvom a občanmi.

V záverečnej diskusií padlo mnoho návrhov pre pokračovanie spolupráce. Veríme, že aj vďaka týmto návrhom budeme vedieť pomôcť k budovaniu lepšej a úspešnejšej spoločnosti. Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí nás pri našej práci podporili, nakoľko práve dobré vzájomné vzťahy sú často kľúčom k úspešnej spolupráci v budúcnosti.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory