Nové učebnice environmentálnej výchovy! | Strom života

Nové učebnice environmentálnej výchovy!

S radosťou Vás pozývame na jednodňový seminár, určený najmä učiteľom základných škôl a koordinátorom environmentálnej výchovy. Predstavíme Vám nové vzdelávacie materiály, ktoré pripravil Strom života v rámci cezhraničného projektu Before. Semináre sa budú konať v dopoludňajších hodinách 26.8. v Bratislave, 27.8. vo Zvolene a 28.8. v Košiciach.


Pre účastníkov bude okrem prezentácie a workshopov zabezpečené aj malé občerstvenie počas semináru a obed. Účastníci nehradia žiadny poplatok, iba vlastné náklady na cestovné. Podrobnejšie informácie Vám rád poskytne náš koordinátor Vlado Dobiaš, na telefónnom čísle 0948 525 880 alebo e-mailovej adrese [email protected] Na uvedenú emailovú adresu je potrebné zaslať aj záväznú prihlášku, v ktorej uvediete Vaše meno a priezvisko, názov školy a mesto, v ktorom sa seminára chcete zúčastniť. Presné adresy miesta konania seminárov budú známe v priebehu augusta.

Jedným z hlavných cieľov cezhraničnej spolupráce slovenských a rakúskych partnerov v rámci projektu Before bolo vytvorenie vzdelávacích materiálov pre mládež základných škôl na témy environmentálnej výchovy, trvalo udržateľného rozvoja a globálnej zodpovednosti. Environmentálna výchova na Slovensku sa do vzdelávacieho procesu implementuje ako prierezová téma, ktorá sa v praxi vyučuje v rámci iných vyučovacích predmetov alebo ako samostatný voliteľný predmet. Aj z tohto dôvodu sme previazali nové učebnice a metodiky na konkrétne témy vyučovacích predmetov podľa Štátneho vzdelávacieho programu SR. Obsah týchto materiálov pokrýva 35 vyučovacích hodín pre 5. až 9. ročník a zahŕňa predmety ako sú biológia, geografia, etická výchova, občianska náuka, dejepis, výtvarná výchova a technická výchova. Knihy sú písané zrozumiteľným štýlom a obsahujú množstvo plnofarebných obrázkov, grafov, tabuliek a sprievodných úloh na obohatenie vyučovacích hodín.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory