2% resp. 3% pre lepšiu budúcnosť | Strom života

2% resp. 3% pre lepšiu budúcnosť

Podporte svojimi 2% resp. 3% z daní aktivity Stromu života a ukážte, že Vám záleží na kvalite života, životného prostredia a medziľudských vzťahov. Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Registrovanou organizáciou pre príjem 2% je aj Strom života.


  • Vďaka Vašim 2% nakupujeme pre deti ceny do 10 environmentálnych súťaží, ktoré počas roka vyhlasujeme.
  • Vďaka Vašim 2% sa staráme o vzdelávacie materiály, ktoré sa zameriavajú na témy čistoty ovzdušia, vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzity, globálneho otepľovania, spotreby energie, ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, vrátane záchrany technických pamiatok.
  • Vďaka Vašim 2% podporujeme malé granty pre školy po celom Slovensku, ktoré sa zameriavajú na riešenie lokálnych environmentálnych problémov.
  • Vďaka Vašim 2% môžeme rásť.

Za každý Váš príspevok ďakujeme.


Ako pomôcť?

Zamestnancom, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, vystaví zamestnávateľ potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia je možné vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane = maximálnu sumu, ktorú môžete poskytnúť v prospech občianskeho združenia Strom života. Vypočítaná suma však musí byť minimálne 3,32 €, inak daňový úrad vypočítanú sumu Stromu života nepošle.
Do 30.4.2015 zašlite na daňový úrad podľa Vášho bydliska VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa. Pokiaľ ste počas roka odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a organizácia Vám vystavila potvrdenie, môžete darovať až 3%. Nezabudnite však na daňový úrad zaslať spolu vyhlásením aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

Všetci ostatní – teda zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné % priamo v daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2015. Potrebné údaje, ktoré sa vypisujú v daňovom priznaní (ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona):
IČO: 00587010
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Strom života
Ulica: Trnavská cesta
Číslo: 7
PSČ: 831 04
Obec: Bratislava

Aj fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami alebo sú živnostníkmi, v prípade, že za rok 2014 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a organizácia im vystavila potvrdenie, môžu darovať až 3%. Nezabudnite však na daňový úrad zaslať spolu s daňovým priznaním aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.


Postarajte sa o financovanie svojho Klubu

Ste združení v Klube Stromu života a rozmýšľate nad tým ako finančne zabezpečiť svoje aktivity? Píšete projekty? Žiadate peniaze od sponzorov, školy, miestnej samosprávy? Ak áno, určite viete, koľko námahy Vás to stojí. Možno však existuje jednoduchší spôsob ako získať peniaze. Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejedná sa o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie. Prijímateľom 2% je aj Strom života. Možností na využitie financií z 2% v Strome života je naozaj veľa. Neváhajte preto aj Vy osloviť svojich priateľov, veď radosť detí je skvelým dôvodom, prečo 2% venovať niekomu konkrétnemu!

Peniaze z 2%, ktoré pre Strom života zabezpečí Klub, budú prevedené v celej výške na účet Vedúceho Klubu (systémom refundácie). Stačí, aby členovia Klubu oslovili svojich priateľov, rodinu a známych a aby títo venovali občianskemu združeniu Strom života svoje 2%. Následne Vedúci Klubu do 15.5. nahlási získaných darcov emailom ([email protected]), pričom stačí uviesť len darovanú sumu a daňový úrad darcu (meno a priezvisko darcu alebo kópie vyhlásení sa nevyžadujú). Kluby môžu využiť dané prostriedky od septembra do augusta nasledujúceho roku (aj bločky alebo faktúry musia byť z tohto obdobia). Strom života zasiela vyzbierané 2% na účet Vedúceho Klubu po predložení originálov bločkov (systém refundácie).  Spolu s bločkami Vedúci Klubu zasiela aj prezenčné listiny, záverečné správy z podujatia a fotodokumentáciu, ktorými dokumentuje použitie finančných prostriedkov z 2%. Vedúci Klubu môže zasielať originály účtovných dokladov na refundáciu podľa potreby (aj niekoľko krát do mesiaca, a to na adresu Stromu života). Spolufinancovanie aktivít financovaných z 2% sa nevyžaduje.

Zo získaných financií možno potom nakúpiť pre členov Klubu rôzne pomôcky, knihy, stravu, drobný hmotný majetok alebo ich použiť na zaplatenie cestovných výdavkov pri spoznávaní bližších aj vzdialenejších miest. Vo všeobecnosti možno povedať, že jediným neoprávneným výdavkom sú mzdy (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru). POZOR, ak chcete z prostriedkov 2% uhradiť nejakú faktúru, tá musí byť vystavená na Strom života, rovnako ako pri malých grantoch (čiže nie na inú právnickú alebo fyzickú osobu). Faktúry sú zároveň jediná možnosť, pri ktorej nemusíte najprv použiť vlastné finančné prostriedky. Stačí, ak faktúru zašlete na našu adresu (pred lehotou splatnosti) a my ju uhradíme priamo dodávateľovi (čiže nie cez účet Vedúceho Klubu). V prípade využitia tejto možnosti nás prosím na to upozornite (pri zasielaní faktúry).

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory