Strom života na medzinárodnej konferencii v Bukurešti | Strom života

Strom života na medzinárodnej konferencii v Bukurešti

V dňoch 8. a 9. júna 2015 sa Stromu života zúčastnil na medzinárodnej konferencii s názvom „Zelené kompetencie pre ekoturizmus v podunajskom regióne“. Ako jeden z členov expertnej skupiny sme reprezentovali Slovensko na pilotnom stretnutí odborníkov zo 7 krajín, na ktorom sa prerokovávali spôsoby ako posilniť a rozvíjať „green“ kompetencie v odbornom vzdelávaní a praxe v oblasti cestovného ruchu.


Podunajsko v celoeurópskom meradle predstavuje obrovský a rozmanitý región, ktorý zahŕňa niekoľko krajín s odlišnou úrovňou ekonomického rastu a rôznymi politikami v oblasti životného prostredia. Stratégia Európskej únie pre podunajský región (The European Union Strategy for the Danube Region – EUSDR) v plnej miere podporuje trvalo udržateľný rozvoj tohto územia. Ide najmä o podporu “zelenej turistiky” (napr. udržateľných turistických aktivít v chránených územiach, cyklistiky, agroturistiky, rozvoj nových a existujúcich náučných chodníkov o kultúrnom a prírodnom dedičstve Podunajska). Ekologizácia cestovného ruchu a jeho ďalšie „ozeleňovanie“ aj v ostatných územiach Podunajska si vyžadujú nové zručnosti a kompetencie v tejto oblasti.
Konferencia sa konala neďaleko Bukurešti v príjemnom prostredí hotela Casa Comana, nachádzajúceho sa v národnom parku Parcul Natural Comana. Úvodné slovo patrilo riaditeľke Národného centra pre rozvoj technického, odborného vzdelávanie a praxe (Technical and Vocational Education and Training – TVET), Gabriele Ciobanu, ktorá privítala účastníkov konferencie. Valentin Grigore, riaditeľ národného parku, v krátkej prezentácii oboznámil účastníkov o prírodnom bohatstve tohto unikátneho územia. Národná koordinátorka EUSDR, Carmen Podgorean z Ministerstva zahraničných vecí Rumunska, predstavila princípy a ciele podunajskej stratégie a vyzdvihla dôležitosť efektívnej environmentálnej výchovy mladých ľudí, ale aj detí v útlom veku. Vedúca odboru školstva organizácie Kultur Kontakt Austria, Monika Mott, uviedla účastníkov do problematiky rozvoja “green” kompetencií vo všetkých dotknutých krajinách Podunajska. Poukázala na viacerné paradoxy a dôležitosť dlhodobej udržateľnosti tohto rozvoja. Zástupkyňa tajomníka Ministerstva školstva a vedeckého výskumu, Liliana Preoteasa, vyzdvihla potrebu intenzívnejšej spolupráce dotknutých krajín regiónu ako aj postupné riešenie problémov v tejto oblasti krok za krokom, nie celoplošne a naraz. Jӧrg Musterle, projektový manažér EUSDR prioritnej oblasti číslo 9 “Investovanie do ľudí a zručností” (Priority Area 9 “Investing in People and Skills” – PA9), odporučil rozširovať vzdelávacie mobility, podporovať kreativitu a aktívne občianstvo.

Najpútavejšia bola prezentácia experta na ekoturizmus a cestovný ruch, Christiana Baumgartnera, z organizácie Response & Ability z Viedne. Jej obsah s názvom „Dôležitosť ekoturizmu v podunajskom regióne“ rozdelil do niekoľkých hlavných okruhov. V prvom vysvetlil rozdiel medzi ekoturizmom a udržateľným ekoturizmom, tak ako je chápaný v súčasnosti.
„Ekoturizmus podľa oficiálnej definície z roku 1965 je definovaný ako turizmus v chránených oblastiach, prinajmenšom v prírodných územiach.“
„Udržateľný Ekoturizmus šetrí prírodu a krajinu, ponúka prírode blízke aktivity a podporuje miestnu kultúru a ekonomiku konkrétnej destinácie.“
V tomto kontexte vyzdvihol dôležitosť prieniku viacerých aspektov čo pekne znázorňujú nasledujúcie obrázky:

Ďalej popisoval súčasné trendy a požiadavky „ekoturistov“. Ako príklady uviedol zážitkové pozorovanie, monitoring lokálneho prostredia, do ktorého sú zapojené deti i dospelí ako „bádatelia“, celé rodiny, rôznorodé skupiny, mládežnícke kempy, aktívny pohyb v prírode, atraktívne a interaktívne náučné pešie- a cyklo-chodníky. Vyzdvihuje potrebu zvýrazňovať regionalitu a autentickosť daného územia prostredníctvom ponuky tradičných jedál, prezentácie remesiel a miestnych zvykov. „Ak návštevník vie, že sa jedná o udržateľný ekoturizmus s kvalitnými službami, ľahkou dostupnosťou a pestrou ponukou eko-aktivít, je ochotný utratiť aj viac peňazí a tým vlastne podporiť cestovný ruch v danom regióne“, dodal Christian na záver. Svoje zistenia argumentoval účastníkom aj prostredníctvom čísel a grafov, ktoré sú výsledkami odborných analýz porovnávajúcich konvenčný turizmus s udržateľným ekoturizmom.
V nasledujúcej panelovej diskusii vystúpili predstavitelia ďalších zainteresovaných organizácií ako napríklad Constantin Serban (prezident Ekologickej asociácie pre zelený turizmus v Rumunsku) alebo Ovidiu Slimac (Prezident rumunského národného centra pre konkurencieschopnosť a školenie EUSDR – Danubian Green House). Diskutovalo sa najmä o zodpovednom, udržaťeľnom a „nature friendly“ cestovnom ruchu a potrebe zvyšovania kompetencií ľudí pracujúcich v tejto oblasti, či už v manažmente, gastronómii alebo vzdelávaciom sektore.
Program konferencie spestrila krátka exkurzia do priľahlého národného parku s doprovodom a odborným výkladom o jeho bohatstve a význame Dunaja.
Po exkurzii sa pokračovalo prácou v skupinách na tzv. „World café“, kde účastníci hľadali spoločne odpovede na vopred zadané otázky smerované k riešeniu hlavnej témy konferencie, ktorou bola identifikácia a rozvoj zelených kompetencií pre ekoturizmus v Podunajsku.

V rámci EUSDR PA9, ktorá je zameraná na posilnenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Podunajsku, Ministerstvo školstva Rumunska a TVET, navrhli zriadenie skupiny odborníkov, ktorí budú skúmať potreby “green“ kompetencií a ich rozvoj v odbornom vzdelávaní a praxe v oblasti cestovného ruchu.
Na druhý deň po konferencii sa stretli členovia expertnej skupiny na pilotnom mítingu, na ktorom prerokovávali ďalšie smerovania podunajskej stratégie rozvoja „green“ kompetencií pre ekoturizmus. Spoločne hľadali cestu ako pripraviť medzinárodný projekt, resp. viacero projektov, ktoré by efektívne riešili túto problematiku. V konečnom dôsledku sa experti zhodli na hlavných cieľoch, ktoré by projekt mal obsahovať . Sú to identifikácia a presné zadefinovanie „green“ kompetencií pre ekoturizmus, porovnanie národných kvalifikačných kritérií a ich porovnanie medzi zainteresovanými krajinami. Tieto ciele budú ďalej smerovať k rozvoju odborného vzdelávania a praxe v oblasti cestovného ruchu, k zadefinovaniu nových kvalifikácií či vzájomnému uznávaniu kvalifikácie na medzinárodnej úrovni. Oficiálnu správu zo stretnutia expertnej skupiny si môžete prečítať TU.

Počas spoločných diskusií a aj neformálnych rozhovorov sme sympatizovali so zástupcami českých organizácií ako sú Karel Tomek z Národního ústavu pro vzdelávání, školské poradenské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Michal Medek, riaditeľ Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn. O možnom partnerstve na medzinárodných projektoch sme diskutovali aj s Constantinom Serbanom ako aj Snežanou Stanić, reprezentatkou VET z Čiernej hory, ktorá je zároveň pedagógom na strednej odbornej škole cestovného ruchu. Veríme, že sa do budúcna podarí tieto spoločné vízie uskutočniť a zrealizované projekty zefektívnia environmentálnu výchovu nielen v podunajskom regióne.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory