Stromáci menia dizajn verejných miest – hrad Uhrovec | Strom života

Stromáci menia dizajn verejných miest – hrad Uhrovec

Hrad Uhrovec leží v Strážovských vrchoch, 10 km severozápadne od Bánoviec nad Bebravou. Najbližšími obcami sú Čerešňová a Uhrovské podhradie, odkiaľ sa dá na hrad vystúpiť po zelenej turistickej značke (cca. 30 min chôdze). Na hrade už niekoľko rokov prebiehajú rekonštrukčné a konzervačné práce, do ktorých sa zapája aj Strom života. Predmetom dizajnu verejného miesta je dolné nádvorie hradu.

Súčasný stav:
Dolné nádvorie hradu je dnes využívané niekoľkými spôsobmi. Okrem toho, že sprostredkováva cestu na horný hrad, slúži ako dočasné prekladisko a sklad stavebných materiálov určených k rekonštrukcii hradu a ako priestor vhodný pre niektoré prípravné práce. Zároveň je miestom odpočinku turistov, ktorí si tu môžu sadnúť po náročnom výstupe na hrad. Nachádzajú sa tu aj dve archeologické sondy.
Prístup do hradného jadra z dolného nádvoria zabezpečuje úzka lávka vybudovaná z lešenárskych rúrok. Má vcelku strmý sklon a môže hroziť pošmyknutie. Nakoľko sprístupnenie hradu pre verejnosť je dlhodobým záujmom klubu Haraburda, problematickú lávku na horný hrad sa členovia rozhodli vymeniť v rámci grantového kola Stromu života “Dizajn verejného miesta”.

uhrovec uhrovec

Úvodný brainstorming realizácie projektu:
Navrhnutých bolo niekoľko spôsobov realizácie a zadefinované boli aj nároky na konkrétne riešenie. Medzi spôsobmi realizácie sa objavili napríklad výstavba murovaných schodov, vybudovanie nového lešenia, či vytvorenie dreveného premostenia. Následne sa riešenia porovnávali s podmienkami, ktoré sme si stanovili. Konkrétne: zvýšiť bezpečnosť a komfort prístupu na horný hrad, zlepšiť vzhľad dolného nádvoria, riešenie musí mať dlhodobý charakter, riešenie nesmie byť materiálovo nákladné a jeho realizácia nesmie byť zložitá, nakoľko bude vykonávaná dobrovoľníkmi.

Navrhovaný dizajn:

uhrovecTieto nároky najlepšie spĺňalo drevené premostenie, ktoré sme na základe analýzy silových polí ešte doplnili o nasledovné opatrenia: premostenie musí byť širšie ako je pôvodná lávka, aby sa bez problémov dalo chodiť oboma smermi, premostenie musí mať miernejší sklon a viacero prvkov zvyšujúcich bezpečnosť pri chôdzi (napríklad zábradlie po oboch stranách, pred nástupom na mostík spevniť štrkovitý terén plochými kameňmi zapustenými plytko do sutinového lôžka), osadenie nosných prvkov mostíka musí byť spevnené murovaním.

Medzi významnými rizikami sme identifikovali schopnosť dobrovoľníkov správne vykonať prácu. Toto riziko riešime jednak prednáškou o drevených konštrukciách v architektúre, ako aj praktickými ukážkami tesárskych techník. Závažným rizikom je aj pád časti múra alebo veže, ktorý by spôsobil významnú zmenu na dolnom nádvorí. V tejto oblasti vieme len preventívne hradné múry kontrolovať a prípade nutnosti zmeniť prioritu konzervačných prác.

Realizáciu zmeny dizajnu verejného miesta plánujeme počas niekoľkých, najmä víkendových akcií, ktoré budú plánované priebežne, vzhľadom k počtu dobrovoľníkov a k počasiu a to od augusta do decembra 2015. Prípravné práce začnú počas dobrovoľníckeho tábora, ktorý sa koná 29.7. až 1.8.2015. Prvé reálne práce na osadení mostíka sa začnú vykonávať počas tesárskeho workshopu, ktorý sa bude konať 19.8.2015 – 23.8.2015. Stretnutie účastníkov je Uhrovskom Podhradí o 19:00. Účastnícky poplatok je 10 € a priniesť si treba minimálne spacák, karimatku a ešus.

Kontakt: Marek Havrila, [email protected], 00420 776 466 913 alebo Martin Varga 0911 015 182

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory