Výzva na predkladanie žiadostí o grant – Dizajn verejného miesta | Strom života

Výzva na predkladanie žiadostí o grant – Dizajn verejného miesta

Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života výzvu na predkladanie žiadostí o grant – Dizajn verejného miesta.
Dátum uzávierky prijímania žiadostí: priebežne do 09.03.2016
Projekty vyhodnotí na svojom zasadnutí Rada Stromu života dňa 18.3.2016. Našim zámerom je podporiť 20 projektov.
Maximálna výška dotácie: 500 €


„Omnoho dôležitejšie ako budovy v mestách, sú verejné miesta okolo nich. Živé a príjemné verejné miesta dodávajú mestu život.“

Amanda Burden, hlavný architekt mesta New York

Zameranie výzvy:
S
trom života finančne podporuje realizáciu aktivít, ktoré
sa zameriavajú na ochranu a rozvoj lokálneho prostredia, v ktorom Klub Stromu života pôsobí. Podpora z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky, pričom podmienkou je, aby účastníkmi aktivít projektu boli deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Podpora je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala.


Podporované aktivity:

Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať cieľ podpory, ktorým je realizácia dizajnu konkrétneho verejného miesta. Finančne možno podporiť len aktivity zrealizované a zúčtované od 1.3.2016 do 30.11.2016.


Kto sa môže o finančnú podporu uchádzať:
Oprávnenými žiadateľmi sú len Kluby Stromu života s platnými členmi, (nie základné a stredné školy). Dotácia bude poskytnutá na súkromný účet Vedúceho Klubu Stromu života a tento ju bude voči organizácii zúčtovávať a zodpovedať za ňu.


Maximálna výška dotácie a spolufinancovanie:
Jeden Klub SŽ môže predložiť len jednu žiadosť. Maximálna výška dotácie je 500 €, pričom minimálna výška spolufinancovania je 20% z celkových výdavkov projektu.
Zdroj spolufinancovania musí byť iný ako zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie. Projekty sú financované prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť všetky bločky, ktorými sa preukáže aj spolufinancovania. Príklad: ak Klub SŽ predloží jeden blok na 100 € na preplatenie, Strom života zašle Vedúcemu Klubu 80 € (20% je spolufinancovanie). Bločky na refundáciu môže zasielať Vedúci Klubu kedykoľvek, aj hneď po každej akcii.

Odporúčanie: Spolufinancovanie je možné zabezpečiť aj zo zdrojov 2% z dane (platí pre Kluby, ktoré do stanoveného termínu nahlásili darcov 2% do Kancelárie SŽ). Ďalšou možnosťou je, že skombinujete dotáciu od Stromu života s dotáciou od mesta alebo iných grantových schém (napr. Konto Orange, Ekopolis, granty rôznych firiem a pod.). Samozrejme je možné využiť aj účastnícke poplatky, či sponzorov.


Ako sa o finančnú podporu uchádzať:

Podaním projektu na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy elektronicky ([email protected]), poštou alebo osobne v Kancelárii Stromu života. Projekt podaný elektronicky na mail, nie je potrebné vytlačiť a dodatočne zaslať.


Hodnotenie žiadostí o dotáciu:

Kritériami hodnotenia sú originalita riešenia, prínos pre komunitu, udržateľnosť riešenia a zapojenie rôznorodých cieľových skupín. Samotné hodnotenie žiadostí o dotáciu bude prebiehať formou konzultácií. Po predložení žiadosti o dotáciu, Kancelária SŽ spracuje stanovisko, či je žiadosť vzatá na schválenie alebo sa vyžaduje jej dopracovanie. Pokiaľ Klub SŽ žiadosť do stanoveného termínu nedopracuje, má sa za to, že nemá záujem realizovať daný projekt a že svoju žiadosť o dotáciu sťahuje späť.
Na získanie dotácie nie je právny nárok. Strom života si vyhradzuje právo neudeliť dotáciu žiadnemu Klubu v prípade, že predložené žiadosti o dotáciu nespĺňajú podmienky uvedené v tejto výzve.

Oprávnené výdavky:
cestovné (vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu, prevoz materiálu autom), poštovné, spotrebný materiál (okrem potravín, tonerov), ubytovanie a prenájom priestorov, vstupné, cestovné a iné poistenie, ostatné služby (tlač, kopírovanie, lektorské a odborné práce na faktúru) a drobný hmotný majetok, ktorý má možnú dobu použitia dlhšiu ako 1 rok.
Neoprávnené výdavky:
telekomunikačné poplatky (za telefón, internet, fax), potraviny a stravovanie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) a výdavky priamo nesúvisiace s projektom (napr. fotoaparát, tlačiareň, toner, ruksaky, športové pomôcky). Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov).
Za neoprávnené výdavky sa považujú aj všetky účtovné doklady (najmä faktúry), ktoré nie sú vystavené na organizáciu Strom života, ale na inú právnickú či fyzickú osobu. Súčasná fakturačná adresa je: Strom života, Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava, IČO:00587010.

Výdavky sa zúčtovávajú predložením záverečnej správy z podujatia, prezenčnej listiny a originálmi účtovných dokladov. Na záver projektu sa spracováva stručná záverečná správa, v ktorej zhodnotíte, ako sa Vám podarilo ciele projektu naplniť. Súčasťou záverečnej správy z podujatia je fotodokumentácia.

Formuláre na stiahnutie:
Formulár žiadosti o dotáciu (verzia WORD)

Formulár žiadosti o dotáciu (verzia PDF)
Pokyny na vyplnenie formulára (verzia PDF)

Svoj projekt dizajnu môžete spracovať aj priamo na školení, ktoré organizujeme v Trenčíne 11.2.2016. Viac informácií o školení nájdete tu.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory