Envimobile – ideme do finále | Strom života

Envimobile – ideme do finále

Písal sa rok 2014. V Bratislave sa streli zástupcovia 4 krajín – Slovenska, Česka, Talianska a Španielska a diskutovali o tom, ako naplniť ambiciózny cieľ: vytvoriť 50 príprav na vyučovacie hodiny vo forme komplexnej metodiky a 500 testových otázok, ktoré sa využijú pri tvorbe mobilnej aplikácie pre deti. Tomu všetkému mala predchádzať analýza potrieb, ktorá mala stanoviť konkrétne vzdelávacie témy.


V máji 2016 sa rovnakí zástupcovia stretli opäť a bilancovali. Prvotná analýza potrieb mala zahŕňať 45 respondentov. Nakoniec sme však vyhodnotili viac ako 100 odpoveďových formulárov od učiteľov zo 4 rôznych krajín. Následne bolo stanovených 7 vzdelávacích oblastí, ktoré boli rozdelené do 50 vzdelávacích tém – odpady, znečistenie vody, znečistenie ovzdušia, biodiverzita, ľudské prostredie, prírodné a kultúrne dedičstvo, energia. Počet tém v jednotlivých oblastiach reflektoval preferencie respondentov. Napríklad v oblasti „odpady“ bolo navrhnutých 9 tém, naproti tomu v oblasti „energia“ iba 6 tém.

Metodiky pre jednotlivé vzdelávacie témy spracovávali učitelia zo všetkých partnerských krajín. Na úvod prebehli školenia pedagógov a to na Slovensku, v Taliansku a v Španielsku. Školení sa celkovo zúčastnilo 66 účastníkov, pričom cieľom školení bolo naučiť účastníkov vytvárať vzdelávacie materiály pomocou metódy EUR (evokácia – uvedomenie – reflexia) a poskytnúť im rôzne námety a inšpirácie. Prvé spracované výstupy od učiteľov začali prichádzať od júna 2015. Odvtedy sa začal kolotoč pripomienkovania, doplňovania, prekladania a zalamovania metodických materiálov a programovania mobilnej aplikácie, webovej stránky a off-line verzie výstupov projektu, ktorá bude k dispozícii na CD nosiči.

Záverečné pripomienky sa doladili na stretnutí partnerov vo Florencii a už teraz sa niektoré metodiky nachádzajú na stránke envi.stromzivota.sk. Okrem metodík je od apríla k dispozícii aj mobilná aplikácia EcoUP. Dlhšie diskusie partneri viedli na tému šírenia výsledkov projektu. V každej krajine sa konala konferencia, na ktorej boli výstupy projektu predstavené. Partneri si na spoločnom stretnutí dohodli aj systém vzájomného informovania sa o diseminačných aktivitách. Projekt Envimobile bude ukončený v auguste a po tomto termíne budú všetky materiály k dispozícii zdarma na stiahnutie. Budeme radi, ak ich budete využívať a dáte nám o tom vedieť.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ďalej v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt a v rámci projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskej Únie, Program Erasmus+. Partnermi projektu boli občianske združenie INAK, taliansky biometeorologický výskumný inštitút Consoliglio nazionala delle ricerche, španielska organizácia VITA XXI SLP, Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý Kámen z Českej republiky a nemecká organizácia Grüne Liga. Programovanie aplikácie mala na starosť spoločnosť iFAM.
EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory