Podporené dizajny verejného miesta | Strom života

Podporené dizajny verejného miesta

Do termínu uzávierky bolo Klubmi Stromu života predložených 13 projektov “Dizajnu verejného miesta”, pričom Rada SŽ schválila v rámci regrantingu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančnú podporu pre 9 z nich. Realizátorom schválených projektov držíme palce a tým, ktorým sa nepodarilo uspieť, odporúčame svoj projekt dopracovať a uchádzať sa o podporu na budúce.


Medzi podporené projekty patria:

Klub Stromu života Lipka (Jarmila Dragulová) – Prírodná čitáreň, celkový rozpočet 650 €, dotácia 500 €. Oddychové miesto slúžiace aj na vzdelávacie aktivity, otvorené nielen žiakom školy ale aj pre širokú verejnosť. Čitáreň bude umiestnená v areáli “zima”, pod smutnú vŕbu a staré borovice, ktoré aj v horúcom slnečnom letnom počasí vytvárajú príjemnú prírodnú slnečnú clonu. V susedstve zelenej knižnice sa budú nachádzať “Les poznania” a “Búdkovo”, ktoré by mohli pri čítaní robiť vhodnú prírodnú kulisu.


Klub Zázračný svet poznania (Pavel Pavlovič) – Kultúrno-oddychová zóna, celkový rozpočet 500 €, dotácia 400 €. V súčasnosti je dané miesto využívané žiakmi ZŠ, rodinami s malými deťmi na loptové hry a športové aktivity. Cieľom je zhotovenie veľkej lavičky a koša, pričom staré pneumatiky využime ako kvetináče na výsadbu rôznej zelene.


Klub Šiestaci stromáci (Petronela Šemeláková) – Vzdelávanie pod zelenou strechou, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €. Vedľa nášho školského jazierka sa nachádza nevyužitý zatrávnený priestor a strecha pivnice, ktorej priestory sa nevyužívajú. Chceli by sme využiť tento zatrávnený priestor na vytvorenie pocitového chodníka a ohniska. Z ošarpanej a zničenej strechy pivnice by sme chceli spraviť zelenú strechu so skalkou plnou okrasných rastlín, ktorá by nám slúžila na praktické vyučovanie predmetov: svet práce, technika a pracovné vyučovanie, prírodoveda a biológia.


Klub Zelená planéta (Katarína Bugáňová) – Predzáhradka školy, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €. Predzáhradka je od mestskej komunikácie oddelená  chodníkom a plotom, rozprestiera sa pred budovou školy, hneď pri veľkej vstupnej bráne školy. Plot je neuzavretý, predzáhradka je voľne prístupná verejnosti.  Má trávnatý porast a tri  staršie vŕby. Upravený priestor bude slúžiť na netradičné formy vzdelávania pre žiakov roč. 5.-9.: prírodoveda, matematika, čítanie, výtvarná výchova, výtvarný krúžok, hudobná výchova, etická výchova, technická výchova, výtvarný krúžok, jarné a jesenné tvorivé dielne z prírodného materiálu, výstava a vernisáž výtvarných prác žiakov, ľudové tradície, stretnutia animátorov raz týždenne, netradičné hry počas jarných a letných táborov.


Klub Snežienky z Popradu (Eva Neupaverová) – Vypestujme si sami, celkový rozpočet 861,10 €, dotácia 500 €. Areál školy je využívaný žiakmi školy počas vyučovania, slúži však aj ako prechodová zóna pre obyvateľov. Práve vyvýšené záhony a bylinková špirála by mohli inšpirovať obyvateľov k budovaniu komunitného spôsobu života.


Klub Opál (Michael Fuchs) – Park pre všetkých, celkový rozpočet 425 €, dotácia 340 €. Zvolené miesto je v súčasnosti využívané predovšetkým na stretávanie sa žiakov počas prestávok v čase vyučovania. Zámerom projektu je pretvoriť zdevastovaný priestor na park, ktorý bude ponúkať miesto na relax a oddych. V rámci projektu tu budú osadené parkové lavičky, osadené koše na odpad a vysadené okrasné rastliny, stromy a kríky. Taktiež by sme tu chceli umiestniť sud na odchyt dažďovej vody, ktorý bude slúžiť na zavlažovanie vysadených rastlín a zároveň upozorní miestnych ľudí na možnosti využitia dažďovej vody a možnosti šetrenia vodnými zdrojmi.


Klub Radvanček (Viera Fungáčová) – Zázračná záhradka, celkový rozpočet 630,90 €, dotácia 500 €. Jedná sa o nevyužitú  plochu školského dvora, ktorá sa v minulosti využívala ako ihrisko. V súčasnosti je to zelená trávnatá plocha, ktorú je potrebné rekultivovať, skrášliť. Naša predstava je vytvoriť 6 na sebe nezávislých častí biotopu našej záhradky, ktorá svojím zameraním poskytne variabilné možnosti šetrného využitia prírodného prostredia nielen pre naše potreby, ale aj záujemcov blízkeho okolia.


Klub Žltohlávky (Helena Kormošová) – U dedka na gazdovstve, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €. Priestor, ktorý chceme zatraktívniť sa nachádza na školskom dvore, blízko obecného ihriska. Vedľa sa nachádza aj detská preliezačka, ktorú denné navštevujú rodiny s deťmi. Práve preto navrhujeme využiť tento priestor na vybudovanie „náučného gazdovského dvora“ so všetkým čo k tomu patrí (obydlia zvierat, ukážka starostlivosti o ne, ich chov, potrava, stavba tela, úžitok atď.). Zvieratá by boli stvárnené na drevených stojanoch, ktoré by boli zapichnuté pri ich typických obydliach, v ktorých bývajú.


Klub Večianske veveričky (Monika Benešová) – Radosť z dotykov prírody, celkový rozpočet 493,26 €, dotácia 394,60 €.  V súčasnosti daná lokalita slúži ako parková časť školského areálu. Počas vyučovacích hodín Svet práce a Technika sa o lokalitu starajú žiaci  ZŠ. V lokalite, ktorú by sme chceli upraviť rastú smreky, tis, figovník, borovice, smrekovec, dráče, skalníky, borievka, bršleny, pajazmín. Na tomto mieste porastenom krásnymi drevinami, by sme si chceli vytvoriť zónu pokoja, relaxu, radosti, pocitového vnímania prírody, ale aj miesto pre niektoré druhy hmyzu a ježkov.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory