Change the Grounds | Strom života

Change the Grounds

Strom života sa stal koordinátorom ďalšieho medzinárodného projektu, podporeného v rámci programu Erasmus+. Na projekte Change the Grounds budú s nami spolupracovať slovenské združenie INAK, britská organizácia Learning through Landscapes a nemecký Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU e.V.


Cieľom projektu Change the Grounds – Transforming spaces for learning activities je vytvoriť manuál a ďalšie podporné materiály pre outdoorového učiteľa, ktoré mu poskytnú inšpirácie pre revitalizovanie školského dvoru, za účelom jeho využitia v edukačnom procese. Pri tvorbe inšpirácií sa zameriame na výber nízkonákladových a ekologicky priateľských riešení.

Konkrétnymi výstupmi projektu budú:
O1: Príručka pre transformáciu vonkajších priestorov za účelom ich využitia v rámci edukačného procesu
Príručka poskytne učiteľom, ale aj ostatným vychovávateľom, podrobný postup, ako cieľavedome a systematicky pristúpiť k úprave vonkajšieho areálu. Príručka bude obsahovať aj konkrétne príklady z úspešných realizácií z Veľkej Británii a Nemecka.

O2: Online sprievodca pre transformáciu školského areálu, respektíve verejných miest
Online sprievodca sa bude zameriavať na praktické príklady implementácie teoretických informácií z príručky O1, krok po kroku vás prevedie plánovaním transformácie, zadefinovaním výhod a nevýhod zvoleného riešenia, tvorbou vizualizácií a prípravou harmonogramu realizácie. Výstup bude pripravený v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

O3: Príklady konkrétneho dizajnu školského areálu, respektíve verejných miest zrealizovaného v rámci projektu
V rámci projektu zrealizujeme aj vzdelávaciu mobilitu – s učiteľmi zo Slovenska navštívime nemecké školy a spoločne pod dohľadom lektorov z Nemecka a Veľkej Británie vypracujeme 12 prípadových štúdií.

O4: Námety na edukačné aktivity, ktoré využívajú transformované vonkajšie priestory
Výstup O4 bude predstavovať online databázu s minimálne 20 námetmi na outdoorové edukačné aktivity, ktoré využívajú transformované vonkajšie priestory a sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Námety na edukačné aktivity si budú dávať za cieľ, aby v žiakoch rozvíjali ich kreativitu, inovačné, kritické a hodnotiace myslenie a chuť učiť sa.

Súčasťou projektu budú aj 3 konferencie, realizované v každej partnerskej krajine, na ktorých sa budú prezentovať výstupy projektu. Projekt prebieha v období od 01.09.2017 do 31.08.2019.

Contract number: 2017-1-SK01-KA201-035316
Approved budget: 146 065 €

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory