Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu | Strom života

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

UPOZORNENIE: Táto výzva bola zrušená. Viac informácií nájdete tu.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 16.03.2018
Projekty vyhodnotí na svojom zasadnutí Rada Stromu života dňa 24.3.2018.
Maximálna výška dotácie: 500 €


„Omnoho dôležitejšie ako budovy v mestách, sú verejné miesta okolo nich. Živé a príjemné verejné miesta dodávajú mestu život.“

Amanda Burden, hlavný architekt mesta New York

Zameranie výzvy:
V rámci tejto výzvy finančne podporíme realizáciu aktivít, ktoré
napĺňajú všetky nasledovné ciele:

  • prostredníctvom redizajnu konkrétneho verejného miesta cieľavedome vytvárať podmienky pre maximálne rozvíjanie potencialít detí a mládeže pri rešpektovaní ich individuálnych vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z rozličných sociálnych, kultúrnych a jazykových prostredí.
  • prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu so špecifickým zameraním na outdoorovú edukáciu a na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a zdravému životnému štýlu.
  • podporovať tvorivú myšlienkovú spoluúčasť a spoluprácu detí a mládeže, učiť ich poznávať, zodpovedne konať, spoločne žiť s inými a zapájať ich do dobrovoľníckych aktivít.
  • rozvíjať spoluprácu v širšej perspektíve, teda nielen medzi členmi Klubu Stromu života, ale aj ich rodinnými príslušníkmi či miestnou komunitou, alebo medzi Klubmi navzájom.

Podpora z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky, pričom podmienkou je, aby účastníkmi aktivít projektu boli deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Podpora je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala.

Podporované aktivity:

Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať vyššie uvedené zameranie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. Finančne možno podporiť len aktivity zrealizované a zúčtované od 1.4.2018 do 30.11.2018.


Kto sa môže o finančnú podporu uchádzať:
Oprávnenými žiadateľmi sú len Kluby Stromu života s platnými členmi, (nie základné a stredné školy). Dotácia bude poskytnutá na súkromný účet Vedúceho Klubu Stromu života a tento ju bude voči organizácii zúčtovávať a zodpovedať za ňu.


Maximálna výška dotácie a spolufinancovanie:
Jeden Klub SŽ môže predložiť len jednu žiadosť. Maximálna výška dotácie je 500 €, pričom minimálna výška spolufinancovania je 20% z celkových výdavkov projektu.
Zdroj spolufinancovania musí byť iný ako zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie. Projekty sú financované prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť všetky bločky, ktorými sa preukáže aj spolufinancovania. Príklad: ak Klub SŽ predloží jeden blok na 100 € na preplatenie, Strom života zašle Vedúcemu Klubu 80 € (20% je spolufinancovanie). Bločky na refundáciu môže zasielať Vedúci Klubu kedykoľvek, aj hneď po každej akcii.

Odporúčanie: Spolufinancovanie je možné zabezpečiť aj zo zdrojov 2% z dane (platí pre Kluby, ktoré do stanoveného termínu nahlásili darcov 2% do Kancelárie SŽ). Ďalšou možnosťou je, že skombinujete dotáciu od Stromu života s dotáciou od mesta alebo iných grantových schém (napr. Konto Orange, Ekopolis, granty rôznych firiem a pod.). Samozrejme je možné využiť aj účastnícke poplatky, či sponzorov.


Ako sa o finančnú podporu uchádzať:

Podaním projektu na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy elektronicky ([email protected]), poštou alebo osobne v Kancelárii Stromu života. Projekt podaný elektronicky na mail, nie je potrebné vytlačiť a dodatočne zaslať.

Vedúci Klubu môže do stanoveného termínu využiť aj emailové konzultácie ([email protected]). Odporúčame ich najmä Klubom, ktoré sa nezúčastnili nášho školenia Dizajnu verejného miesta.
Na získanie dotácie nie je právny nárok. Strom života si vyhradzuje právo neudeliť dotáciu žiadnemu Klubu v prípade, že predložené žiadosti o dotáciu nespĺňajú podmienky uvedené v tejto výzve.


Hodnotenie žiadostí o dotáciu:

Hodnotenie žiadostí vykonáva Rada Stromu života. Kritériami hodnotenia sú originalita riešenia, prínos pre komunitu, udržateľnosť riešenia a zapojenie detí a mládeže v rámci prípravy projektu a rôznorodých cieľových skupín v rámci realizácie projektu. Rada Stromu života prihliada aj na aktívnosť Klubu v minulom období a na jeho schopnosť zúčtovať projekt riadne a včas.  O výsledku hodnotenia budú všetci žiadatelia informovaní emailom do 14 dní odo dňa zasadnutia Rady Stromu života. 

Oprávnené výdavky:
cestovné (vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu, prevoz materiálu autom), poštovné, spotrebný materiál (okrem potravín, tonerov), ubytovanie a prenájom priestorov, vstupné, cestovné a iné poistenie, ostatné služby (tlač, kopírovanie, lektorské a odborné práce na faktúru) a drobný hmotný majetok, ktorý má možnú dobu použitia dlhšiu ako 1 rok.

Neoprávnené výdavky:
telekomunikačné poplatky (za telefón, internet, fax), potraviny a stravovanie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) a výdavky priamo nesúvisiace s projektom (napr. fotoaparát, tlačiareň, toner, ruksaky, športové pomôcky). Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov).
Za neoprávnené výdavky sa považujú aj všetky účtovné doklady (najmä faktúry), ktoré nie sú vystavené na organizáciu Strom života, ale na inú právnickú či fyzickú osobu. Súčasná fakturačná adresa je: Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO:00587010.

Výdavky sa zúčtovávajú predložením záverečnej správy z podujatia, prezenčnej listiny a originálmi účtovných dokladov. Na záver projektu sa spracováva stručná záverečná správa, v ktorej zhodnotíte, ako sa Vám podarilo ciele projektu naplniť. Súčasťou záverečnej správy z podujatia je fotodokumentácia.

Formuláre na stiahnutie:
Formulár žiadosti o dotáciu (verzia WORD)

Pokyny na vyplnenie formulára (verzia PDF)


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory