Získajte 2% resp. 3% | Strom života

Získajte 2% resp. 3%

Strom života je registrovaným prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov (2% alebo 3%) aj pre rok 2018. Ak ste združení v Klube Stromu života a rozmýšľate nad tým, ako finančne zabezpečiť svoje aktivity, práve príspevok z 2% môže byť správna cesta.


Ako to v Strome života funguje?

Ak vedúci Klubu Stromu života alebo individuálny člen vyzbiera 2 % v prospech Stromu života, organizácia mu ich poskytne v plnej výške systémom refundácie. Získané prostriedky je možné využiť na rôznorodé aktivity týkajúce sa podpory vzdelávania alebo ochrany životného prostredia. Môžete napríklad pre členov Klubu SŽ nakúpiť rôzne pomôcky, knihy, stravu, drobný hmotný majetok alebo ich použiť na zaplatenie cestovných výdavkov pri spoznávaní zaujímavých miest. Jediným neoprávneným výdavkom sú mzdy (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru).
Preto neváhajte a oslovte svojich priateľov, veď radosť detí je skvelým dôvodom, prečo 2 % venovať niekomu konkrétnemu!

1. krok: Kampaňujte

Vytvorte si databázu kontaktov a oslovte svojich priateľov a známych mailom. V maili v stručnosti vysvetlite, na čo finančné prostriedky plánujete využiť. Ak vám niekto prisľúbi 2%, opätovne ho kontaktujte a dohodnite si s ním, akým spôsobom 2% poukáže (cez daňové priznanie, cez zamestnávateľa).

2. krok: Nahláste darcov

Získaných darcov je potrebné nahlásiť e-mailom na [email protected] do 15.5.2018 – meno a priezvisko darcu a celkovú sumu, ktorú od darcov vyzbieral. Aby sme si informácie mohli overiť, bolo by vhodné, aby darca súhlasil s poskytnutím informácií Stromu života zaškrtnutím súhlasu v oddiely II vyhlásenia alebo v daňovom priznaní. Alternatívou je uviesť výšku daru a daňový úrad darcu (bez uvedenia mena a priezviska).

3. krok: Využívajte získané 2%

Kluby SŽ môžu využiť získané prostriedky od septembra do konca augusta nasledujúceho roka (aj bločky alebo faktúry musia byť z uvedeného obdobia). Strom života zasiela vyzbierané 2 % na účet vedúceho Klubu SŽ po predložení originálov bločkov (systém refundácie). Spolu s bločkami vedúci Klubu SŽ zasiela aj prezenčné listiny, záverečné správy z podujatia a fotodokumentáciu, ktorými dokumentuje použitie finančných prostriedkov z 2 %. Vedúci Klubu SŽ môže zasielať originály účtovných dokladov na refundáciu podľa potreby (aj niekoľko krát do mesiaca, a to na adresu Stromu života). Spolufinancovanie aktivít financovaných z 2 % sa nevyžaduje.


Ako 2 %, resp. 3% poukázať
Zamestnancom, ktorým ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ, vystaví zamestnávateľ potvrdenie o zaplatení dane (o potvrdenie treba zamestnávateľa požiadať). Z tohto potvrdenia je možné vypočítať 2 % zo zaplatenej dane = maximálnu sumu, ktorú môžete poskytnúť v prospech občianskeho združenia Strom života. Vypočítaná suma však musí byť minimálne 3,00 €, inak daňový úrad vypočítanú sumu Stromu života nepošle. Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa spolu s tlačivom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je potrebné zaslať do 30.4.2018 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. Pokiaľ ste počas roka odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a organizácia vám vystavila o tom potvrdenie, môžete darovať až 3 %. Nezabudnite však zaslať na daňový úrad spolu s vyhlásením aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.
Všetci ostatní – teda zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné percento priamo v daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2018.

Potrebné údaje, ktoré sa vypisujú v daňovom priznaní (ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona):
IČO: 00587010
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Strom života
Ulica: Jelenia
Číslo: 7
PSČ: 811 05
Obec: Bratislava

Aj fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami alebo sú živnostníkmi v prípade, že za rok 2017 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a organizácia im vystavila potvrdenie, môžu darovať až 3 %. Nezabudnite však zaslať na daňový úrad spolu s daňovým priznaním aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.


 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory