Tomášovský strom prezentoval stromácke aktivity na konferencii | Strom života

Tomášovský strom prezentoval stromácke aktivity na konferencii

Základným cieľom environmentálnej výchovy je poskytovať každému záujemcovi možnosť osvojiť si  okrem vedomostí aj hodnotové postoje, zručnosti a návyky potrebné pre ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia.


Stav nášho prostredia naznačuje, že aj keď sa obsah environmentálnej výchovy začlenil do výchovno-vzdelávacieho procesu už pomerne dávno, v praxi stále nie je poznať jeho uplatňovanie tak, ako by si to doba vyžadovala. Kde sa stala chyba? Nielen odpoveď na túto otázku, ale tiež snaha zmapovať situáciu a problémy súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku na rôznych formách a úrovniach boli hnacou silou pre usporiadanie národnej konferencie s názvom „Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta“, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňoch 30. až 31. januára 2018 na pôde Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre. Najakútnejšie problémy, s ktorými sa stretávajú učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, mnohé organizácie zamerané na environmentálnu výchovu a šírenie environmentálnej osvety na Slovensku účastníci zhrnuli do záverov konferencie, ktoré sú dostupné v podobe zborníka. Stačí kliknút TU a začítať sa!

Strom života na tejto konferencii reprezentoval vedúci Klubu SŽ Tomášovský strom, Dr. Radovan Skyba zo Základnej školy Tomášov. Vo svojom príspevku s názvom „Praktické skúsenosti so Stromom života pri napĺňaní environmentálnej výchovy“ na vysokej úrovni hájil naše farby a za svoj príspevok si okrem potlesku, ktorý odznel na konferencii, zaslúži naše uznanie. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu!

Svojím prístupom, prejavom a zapálením šíril myšlienky Stromu života, a to nielen ako zanietený pedagóg, ale tiež ekologicky zmýšľajúci človek! Vďaka jeho príspevku a prezentácii sa idea výchovy a vzdelávania v problematike ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt v podobe aktivít, v akej Vám ich v Strome života ponúkame šírila ďalej. Veď práve to je naším cieľom. Podporiť vás, uľahčiť vám vašu prácu a spolu tak dosiahnuť zlepšeniu stavu životného prostredia prostredníctvom výchovy nasledujúcich generácií, ktorým raz túto pomyslenú, ale dôležitú štafetu odovzdáme.

Ešte raz ďakujeme!

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory