Zasaďte sa medzi nás a pomôžte nám svojimi 2% z dane | Strom života

Zasaďte sa medzi nás a pomôžte nám svojimi 2% z dane

Páči sa vám časopis Stromáčik alebo Strom, nápadité súťaže, Stromácky podcast, či pravidelný prísun námetov pre zážitkovú environmentálnu výchovu? Alebo chcete podporiť kampane ako Deň vyučovania vonku, Čistenie Malého Dunaja a aktivity zamerané na redizajn školských dvorov a outdoorovú edukáciu? Prípadne máte svoj enviro nápad a chýbajú vám peniaze? Tak svojimi 2% z daní podporte Strom života.


Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. Prijímateľom 2% je aj Strom života.

Ako 1%, 2 %, resp. 3 % poukázať?

Zamestnancom, ktorým ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ, vystaví zamestnávateľ potvrdenie o zaplatení dane (o potvrdenie treba zamestnávateľa požiadať). Z tohto potvrdenia je možné vypočítať 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane = maximálnu sumu, ktorú môžete poskytnúť v prospech občianskeho združenia Strom života. Vypočítaná suma však musí byť minimálne 3,00 €, inak daňový úrad vypočítanú sumu Stromu života nepošle. Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa spolu s tlačivom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je potrebné zaslať do 30.4.2019 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska.

Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné percento priamo v daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.03.2019.

Potrebné údaje, ktoré sa vypisujú v daňovom priznaní (ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona):
IČO: 00587010
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Strom života
Ulica: Jelenia
Číslo: 7
PSČ: 811 05
Obec: Bratislava

Fyzické osoby, ktoré za rok 2018 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a organizácia im vystavila potvrdenie, môžu darovať až 3 %. Nezabudnite však zaslať na daňový úrad aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.


Ako z 2% financovať svoje enviro nápady?

Ak ste Klubom SŽ a vyzbierate 2 % v prospech Stromu života, poskytneme vám ich systémom refundácie. Len vy sami si určíte koľko finančných prostriedkov necháte Stromu života a koľko použite na vaše klubové aktivity. Zo získaných 2% si môžete napríklad nakúpiť rôzne pomôcky, knihy, drobný hmotný majetok alebo ich použiť na zaplatenie cestovných výdavkov a stravy pri spoznávaní zaujímavých miest. Jediným neoprávneným výdavkom sú mzdy (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru).

1. krok: Kampaňujte

Vytvorte si databázu kontaktov a oslovte svojich priateľov a známych mailom. V maili v stručnosti vysvetlite, na čo finančné prostriedky plánujete využiť.

2. krok: Nahláste darcov

Získaných darcov je potrebné nahlásiť e-mailom na [email protected] do 15.5.2019 – výšku daru a daňový úrad darcu (bez uvedenia mena a priezviska).

3. krok: Využívajte získané 2%

Kluby SŽ môžu využiť získané prostriedky od septembra do konca augusta nasledujúceho roka (aj bločky alebo faktúry musia byť z uvedeného obdobia). Strom života zasiela vyzbierané 2 % na účet vedúceho Klubu SŽ po predložení originálov bločkov (systém refundácie). Spolu s bločkami vedúci Klubu SŽ zasiela aj prezenčné listiny, záverečné správy z podujatia a fotodokumentáciu, ktorými dokumentuje použitie finančných prostriedkov z 2 %. Vedúci Klubu SŽ môže zasielať originály účtovných dokladov na refundáciu podľa potreby (aj niekoľko krát do mesiaca, a to na adresu Stromu života). Spolufinancovanie aktivít financovaných z 2 % sa nevyžaduje.

Ak je vám niečo ohľadom 2% nejasné, skontaktujte sa s nami. Radi vám poradíme.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory