Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty pre registráciu a správu členov Klubu SŽ zriadenom pri škole:

Zmluva o spolupráci na stiahnutie
(formát pdf):

Zmluvu o spolupráci ideálne podpisuje štatutárny zástupca školy (riaditeľ alebo zriaďovateľ), avšak zmluvu môže podpísať aj Vedúci Klubu SŽ. Prečítajte si viac informácií o Zmluve o spolupráci.
Podľa toho, kto bude Zmluvu o spolupráci podpisovať, 2 krát vytlačte iba vybraný vzor (obojstranná tlač):
Zmluva o spolupráci vzor 1 – podpisuje ju riaditeľ alebo zriaďovateľ, meno Vedúceho Klubu SŽ sa v nej neuvádza. Zmluva je platná pre všetky Kluby SŽ, ktoré pri škole pôsobia.
Zmluva o spolupráci vzor 2 – podpisuje ju Vedúci Klubu SŽ. Pri každej zmene Vedúceho Klubu SŽ sa podpisuje nová zmluva.
Vytlačenú zmluvu vyplňte, podpíšte a 2 originály zašlite poštou na adresu Strom života, Jelenia 7, 81105 Bratislava. Poradové číslo zmluvy doplní Strom života. Jeden podpísaný originál zmluvy Vám obratom zašleme späť.
Členská prihláška / informovaný súhlas na stiahnutie
(formát pdf):
Vzhľadom na aktuálne platnú legislatívu ohľadom ochrany osobných údajov musí mať každý člen Klubu SŽ vyplnenú samostatnú prihlášku, ktorej súčasťou sú aj doplnkové súhlasy na spracúvanie osobných údajov. Prihláška sa vypĺňa len raz a je platná počas celej doby členstva člena v Klube SŽ. Prečítajte si viac informácií o členskej prihláške a ochrane osobných údajov.

Stiahnite si a vytlačte si potrebný počet prihlášok:
Prihláška za člena – neplnoletá osoba (dieťa),
Prihláška za člena – plnoletá osoba (napr. Vedúci Klubu SŽ).
Skompletizované členské prihlášky zašlite poštou na Strom života, Jelenia 7, 81105 Bratislava alebo emailom na [email protected]

Čestné prehlásenie Vedúceho KSŽ pre dokladovanie oslobodenia od členstva na stiahnutie
(formát word):
Aktuálna výška členského príspevku pre Kluby SŽ pri školách je 1,00 € za každého člena / rok. Niektorí členovia môžu byť od členského príspevku oslobodení. Overte si, či sa oslobodenie od členského príspevku netýka aj členov Vášho Klubu SŽ.
Oslobodenie sa dokladuje čestným prehlásením Vedúceho Klubu SŽ.

Formuláre platné pre rok 2018:

Formulár záverečnej správy z podujatia na stiahnutie:
wordpdf
Záverečná správa z podujatia – vypĺňa sa za každé podujatie, ktoré Klub zrealizoval  mimo pravidelnej činnosti (pod pravidelnou činnosťou rozumieme opakované stretnutia Klubu, napr. stretnutia 1x za týždeň/mesiac, na ktorých členovia Klubu väčšinou riešia úlohy a aktivity z programov environmentálnej výchovy Stromu života a inú klubovú agendu).  Čiže podujatie (beseda, výlet, workshop, kampaň, pobytové podujatie a pod.) je aktivita nad rámec pravidelnej činnosti Klubu. Záverečné správy nie je potrebné zasielať poštou, stačí ich  zasielať raz štvrťročne mailom svojmu územnému koordinátorovi alebo na [email protected]. K záverečným správam prosím priložte aj fotodokumentáciu, ktorú chcete, aby sme zverejnili na našej webovej stránke (rovnako stačí poslať mailom). Povinnou prílohou záverečnej správy je prezenčná listina.
Formulár prezenčnej listiny na stiahnutie:
wordpdf
Prezenčná listina – tlačivo je povinnou prílohou každej záverečnej správy z podujatia. Je potrebné ho vytlačiť, vypísať a následne zaslať poštou. Tlačivo je možné považovať za vzor. Pokiaľ si chcete tlačivo graficky upraviť, avšak Vami upravené tlačivo bude obsahovať všetky potrebné náležitosti (názov podujatia, dátum, meno a priezvisko účastníka, adresa trv. pobytu účastníka, rok narodenia, podpis – modrým perom), kľudne môžete. Odporúčame Vám, aby ste si prezenčné listiny vyplnili v počítači a účastníci sa do nich už len podpísali. Ak sa podujatia zúčastňujú deti predškolského veku, namiesto ich podpisu organizátor aktivity do prezenčnej listiny dopíše nasledovnú vetu: “Čestne vyhlasujem, že sa označení účastníci podujatia nevedia podpísať.” K tomuto vyhláseniu je potrebné pripojiť aj podpis organizátora.
Pre účastníkov podujatí musíte mať k dispozícii (vytlačené) aj poučenie ohľadom spracúvania osobných informácií. Pokiaľ si chce účastník podujatia toto poučenie zobrať so sebou, ste povinný mu ho poskytnúť.

Formuláre pre Vedúcich Klubov, ktorí realizujú projekty, finančne podporené v rámci grantového kola alebo z 2% z dane:

Formulár záverečnej správy z projektu na stiahnutie:
 wordpdf
Záverečná správa z projektu –  formulár sa využíva, ak ste získali finančný príspevok z nášho grantového kola. Záverečnú správu z projektu nie je potrebné zasielať poštou, stačí nám ju po ukončení projektu zaslať mailom na [email protected]
Záverečná správa z projektu s priloženou fotodokumentáciou je podmienkou pre vyplatenie záverečnej splátky dotácie. 
Formulár cestovného príkazu na stiahnutie:
excel
Tlačivo sa využíva v rámci zúčtovávania cestovného, ktoré financujete z dotácie Stromu života. Cestovný príkaz sa musí vzťahovať ku konkrétnej záverečnej správe a ku konkrétnej prezenčnej listine. Polia, ktoré je potrebné v cestovnom príkaze vyplniť sme ponechali biele. Pozor, dokument má dve záložky.

Všeobecné informácie k fotodokumentácii:

Fotodokumentáciu projektu alebo podujatia nám môžete zasielať tiež elektronicky avšak s max. veľkosťou e-mailu 10 MB. Ak posielate väčšie súbory, využite prosím dátové úložisko WeTransfer – jednoduché a rýchle úložisko s automatickým potvrdením o stiahnutí (stiahni návod).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory