Dizajn verejného miesta a 2%

Strom života finančne podporuje realizáciu aktivít, ktoré sa zameriavajú na ochranu a rozvoj lokálneho prostredia, v ktorom Klub Stromu života pôsobí. Klub SŽ sa môže o podporu uchádzať formou predloženia projektu, podľa pokynov zverejnených vo výzve. Druhou možnosťou je financovať klubové aktivity zo získaných 2% z dane.


Dizajn verejného miesta:
Strom života finančne podporuje projekty zamerané na ochranu a rozvoj lokálneho prostredia, v ktorom Klub SŽ pôsobí. Podpora z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky, pričom podmienkou je, aby účastníkmi aktivít projektu boli deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Podpora je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Program PODPORA a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala.

Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať cieľ podpory, ktorým je realizácia dizajnu konkrétneho verejného miesta. Oprávnenými žiadateľmi sú len Kluby Stromu života s platnými členmi (nie Základné a stredné školy). Dotácia bude poskytnutá na súkromný účet Vedúceho Klubu Stromu života a tento ju bude voči organizácii zúčtovávať a zodpovedať za ňu.

Maximálna výška finančnej podpory je 500 €. Spolufinancovanie Klubom Stromu života je minimálne 20% z celkových výdavkov projektu. Zdroj spolufinancovania nesmie byť zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie. Projekty sú financované prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť všetky bločky, ktorými sa preukáže aj spolufinancovania. Bločky na refundáciu môže zasielať Vedúci Klubu kedykoľvek.

Ako sa o finančnú podporu uchádzať:
Podaním projektu na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy elektronicky ([email protected]), poštou (rozhoduje dátum prijatia projektu, nie dátum pečiatky na pošte) alebo osobne v Kancelárii Stromu života. Výzva na predkladanie projektov býva zverejnená na stránke stromzivota.sk.

Oprávnené výdavky: cestovné (vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu), poštovné, spotrebný materiál (okrem potravín), ubytovanie, prenájom priestorov, vstupné, poistenie, ostatné služby (tlač, kopírovanie, lektorské na faktúru).
Neoprávnené výdavky: telekomunikačné poplatky (za telefón, internet, fax), potraviny a stravovanie, materiál nespotrebného charakteru (čiže drobný hmotný majetok, ktorý má možnú dobu použitia dlhšiu ako 1 rok – t.j. napr. fotoaparát, stolík, hrable, ruksaky, športové pomôcky), mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) a výdavky priamo nesúvisiace s projektom. Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov).
Za neoprávnené výdavky sa považujú aj všetky účtovné doklady (najmä faktúry), ktoré nie sú vystavené na organizáciu Strom života, ale na inú právnickú alebo fyzickú osobu. Správna fakturačná adresa je: Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO:00587010.

Výdavky sa zúčtovávajú predložením záverečnej správy z podujatia, prezenčnej listiny a originálmi účtovných dokladov. Na záver projektu sa spracováva stručná záverečná správa, v ktorej zhodnotíte, ako sa Vám podarilo ciele projektu naplniť. Súčasťou záverečnej správy z projektu je fotodokumentácia.


Financujte svoje aktivity z 2% – Ako to v Strome života funguje?

Ste združení v Klube Stromu života a rozmýšľate nad tým ako finančne zabezpečiť svoje aktivity? Píšete projekty? Žiadate peniaze od sponzorov, školy, miestnej samosprávy? Ak áno, určite viete, koľko námahy Vás to stojí. Možno však existuje jednoduchší spôsob ako získať peniaze. Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Prijímateľom 2% je aj Strom života.

Pre 2% za zdaňovacie obdobie 2018 platí, že Vedúcemu Klubu poskytneme 50% finančných prostriedkov, ktoré pre Strom života získal (systémom refundácie). Stačí, aby členovia Klubu oslovili svojich priateľov, rodinu a známych a aby títo venovali občianskemu združeniu Strom života svoje 2%. Následne Vedúci Klubu do 15.5. nahlási získaných darcov emailom ([email protected]), pričom stačí uviesť len darovanú sumu a daňový úrad darcu (meno a priezvisko darcu alebo kópie vyhlásení sa nevyžadujú). Kluby môžu využiť dané prostriedky od septembra do augusta nasledujúceho roku (aj bločky alebo faktúry musia byť z tohto obdobia). Strom života zasiela vyzbierané 2% na účet Vedúceho Klubu po predložení originálov bločkov (systém refundácie). Spolu s bločkami Vedúci Klubu zasiela aj prezenčné listiny, záverečné správy z podujatia a fotodokumentáciu, ktorými dokumentuje použitie finančných prostriedkov z 2%. Vedúci Klubu môže zasielať originály účtovných dokladov na refundáciu podľa potreby (aj niekoľko krát do mesiaca, a to na adresu Stromu života).

Zo získaných financií možno potom nakúpiť pre členov Klubu rôzne pomôcky, knihy, stravu, drobný hmotný majetok alebo ich použiť na zaplatenie cestovných výdavkov pri spoznávaní bližších aj vzdialenejších miest. Vo všeobecnosti možno povedať, že jediným neoprávneným výdavkom sú mzdy (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru). POZOR, ak chcete z prostriedkov 2% uhradiť faktúru, tá musí byť vystavená na Strom života (čiže nie na inú právnickú alebo fyzickú osobu). Faktúry sú zároveň jediná možnosť, pri ktorej nemusíte najprv použiť vlastné finančné prostriedky. Stačí, ak faktúru zašlete na našu adresu (pred lehotou splatnosti) a my ju uhradíme priamo dodávateľovi. V prípade využitia tejto možnosti nás prosím na to upozornite (pri zasielaní faktúry).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory