Dizajn verejného miesta a 2% | Strom života

Dizajn verejného miesta a 2%

Strom života finančne podporuje realizáciu aktivít, ktoré sa zameriavajú na ochranu a rozvoj lokálneho prostredia, v ktorom Klub Stromu života pôsobí. Klub SŽ sa môže o podporu uchádzať formou predloženia projektu, podľa pokynov zverejnených vo výzve. Druhou možnosťou je financovať klubové aktivity zo získaných 2% z dane.


Strom života finančne podporuje:
realizáciu aktivít, ktoré súvisia s Programom Stromu života (dokument si môžete stiahnuť v sekciiO nás“), pričom špeciálne sa zameriava na ochranu a rozvoj lokálneho prostredia, v ktorom Klub Stromu života pôsobí. Podpora z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky, pričom podmienkou je, aby účastníkmi aktivít projektu boli deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Podpora je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Program PODPORA a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala.

Podporované aktivity:
Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať cieľ podpory, ktorým je realizácia dizajnu konkrétneho verejného miesta. V prípade financovania klubovej činnosti z 2% ide o podporu pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou.
Finančne možno podporiť len aktivity týkajúce sa daného kalendárneho roka, zrealizované a zúčtované v období, ktoré je uvedené vo výzve na predkladanie projektových zámerov.


Kto sa môže o finančnú podporu uchádzať:
Oprávnenými žiadateľmi sú len Kluby Stromu života s platnými členmi (nie Základné a stredné školy). Dotácia bude poskytnutá na súkromný účet Vedúceho Klubu Stromu života a tento ju bude voči organizácii zúčtovávať a zodpovedať za ňu.


Maximálna výška dotácie a spolufinancovanie:
Jeden Klub SŽ môže predložiť len jednu žiadosť. Strom života bude schvaľovať projekty v nasledovných kategóriách:

  • Požadovaná dotácia do 80,- Eur – tento typ dotácie je určený najmä pre nové Kluby
  • Požadovaná dotácia do 200,- Eur – tento typ dotácie je určený najmä pre existujúce Kluby
  • Požadovaná dotácia do 500,- Eur – tento typ dotácie je určený iba pre aktívne Kluby

Aktívny Klub je taký, ktorý v čase uzávierky výzvy funguje už viac ako rok a za predchádzajúci rok zrealizoval minimálne 10 pravidelných stretnutí (1 krát za mesiac) a aspoň 5 podujatí (napr. tvorivé dielne, beseda, výlet, vychádzka, exkurzia – nad rámec pravidelných stretnutí), ktoré sú zdokumentované prezenčnou listinou a záverečnou správou zaslanou na adresu Kancelárie SŽ.
Spolufinancovanie Klubom Stromu života je pre schválenie projektu podmienkou a musí byť minimálne 20% z celkových výdavkov projektu. Zdroj spolufinancovania nesmie byť zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie. Projekty sú financované prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť všetky bločky, ktorými sa preukáže aj spolufinancovania. Príklad: ak Klub SŽ predloží jeden blok na 100 € na preplatenie, Strom života zašle Vedúcemu Klubu 80 € (20% je spolufinancovanie). Bločky na refundáciu môže zasielať Vedúci Klubu kedykoľvek, aj hneď po každej akcii.
Odporúčanie: Spolufinancovanie je možné zabezpečiť zo zdrojov 2% z dane. Oslovte svojich priateľov alebo firmy, aby venovali Stromu života 2%. My Vám prijaté prostriedky zašleme. Pokiaľ by Vám nebol projekt schválený, prijaté 2% Vám zašleme aj v tomto prípade. Následne tieto peniaze môžete využiť v prospech činnosti Vášho Klubu, aj nesúvisiacej s pôvodným projektom. Ďalšou možnosťou je, že skombinujete dotáciu od Stromu života s dotáciou od mesta alebo iných grantových schém (napr. Konto Orange, Ekopolis, granty rôznych firiem a pod.). Samozrejme je možné využiť aj účastnícke poplatky, či sponzorov.


Ako sa o finančnú podporu uchádzať:
Podaním projektu na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy elektronicky ([email protected]), poštou (rozhoduje dátum prijatia projektu, nie dátum pečiatky na pošte) alebo osobne v Kancelárii Stromu života. Projekt podaný elektronicky na mail, nie je potrebné vytlačiť a dodatočne zaslať.


Hodnotiace kritériá:
Originalita riešenia, prínos pre komunitu, udržateľnosť riešenia a zapojenie rôznorodých cieľových skupín.
Na získanie dotácie nie je právny nárok.


Oprávnené výdavky:
cestovné (vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu), poštovné, spotrebný materiál (okrem potravín), ubytovanie, prenájom priestorov, vstupné, poistenie, ostatné služby (tlač, kopírovanie, lektorské na faktúru).
Neoprávnené výdavky:
telekomunikačné poplatky (za telefón, internet, fax), potraviny a stravovanie, materiál nespotrebného charakteru (čiže drobný hmotný majetok, ktorý má možnú dobu použitia dlhšiu ako 1 rok – t.j. napr. fotoaparát, stolík, hrable, ruksaky, športové pomôcky), mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) a výdavky priamo nesúvisiace s projektom. Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov).
Za neoprávnené výdavky sa považujú aj všetky účtovné doklady (najmä faktúry), ktoré nie sú vystavené na organizáciu Strom života, ale na inú právnickú alebo fyzickú osobu. Správna fakturačná adresa je: Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO:00587010.

Výdavky sa zúčtovávajú predložením záverečnej správy z podujatia, prezenčnej listiny a originálmi účtovných dokladov. Na záver projektu sa spracováva stručná záverečná správa, v ktorej zhodnotíte, ako sa Vám podarilo ciele projektu naplniť. Súčasťou záverečnej správy z projektu je fotodokumentácia.
Formulár projektovej žiadosti býva súčasťou internetovej výzvy, ostatné formuláre (záverečná správa z podujatia, prezenčná listina, záverečná správa z projektu) sú zverejnené v intranetovej sekcii “Formuláre” (po prihlásení sa menom a heslom vpravo hore).


Financujte svoje aktivity z 2% – Ako to v Strome života funguje?

Ste združení v Klube Stromu života a rozmýšľate nad tým ako finančne zabezpečiť svoje aktivity? Píšete projekty? Žiadate peniaze od sponzorov, školy, miestnej samosprávy? Ak áno, určite viete, koľko námahy Vás to stojí. Možno však existuje jednoduchší spôsob ako získať peniaze. Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejedná sa o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie. Prijímateľom 2% je aj Strom života. Možností na využitie financií z 2% v Strome života je naozaj veľa. Neváhajte preto aj Vy osloviť svojich priateľov, veď radosť detí je skvelým dôvodom, prečo 2% venovať niekomu konkrétnemu!

Peniaze z 2%, ktoré pre Strom života zabezpečí Klub, budú prevedené v celej výške na účet Vedúceho Klubu (systémom refundácie). Stačí, aby členovia Klubu oslovili svojich priateľov, rodinu a známych a aby títo venovali občianskemu združeniu Strom života svoje 2%. Následne Vedúci Klubu do 15.5. nahlási získaných darcov emailom ([email protected]), pričom stačí uviesť len darovanú sumu a daňový úrad darcu (meno a priezvisko darcu alebo kópie vyhlásení sa nevyžadujú). Kluby môžu využiť dané prostriedky od septembra do augusta nasledujúceho roku (aj bločky alebo faktúry musia byť z tohto obdobia). Strom života zasiela vyzbierané 2% na účet Vedúceho Klubu po predložení originálov bločkov (systém refundácie).  Spolu s bločkami Vedúci Klubu zasiela aj prezenčné listiny, záverečné správy z podujatia a fotodokumentáciu, ktorými dokumentuje použitie finančných prostriedkov z 2%. Vedúci Klubu môže zasielať originály účtovných dokladov na refundáciu podľa potreby (aj niekoľko krát do mesiaca, a to na adresu Stromu života).

Zo získaných financií možno potom nakúpiť pre členov Klubu rôzne pomôcky, knihy, stravu, drobný hmotný majetok alebo ich použiť na zaplatenie cestovných výdavkov pri spoznávaní bližších aj vzdialenejších miest. Vo všeobecnosti možno povedať, že jediným neoprávneným výdavkom sú mzdy (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru). POZOR, ak chcete z prostriedkov 2% uhradiť nejakú faktúru, tá musí byť vystavená na Strom života, rovnako ako pri malých grantoch (čiže nie na inú právnickú alebo fyzickú osobu). Faktúry sú zároveň jediná možnosť, pri ktorej nemusíte najprv použiť vlastné finančné prostriedky. Stačí, ak faktúru zašlete na našu adresu (pred lehotou splatnosti) a my ju uhradíme priamo dodávateľovi (čiže nie cez účet Vedúceho Klubu). V prípade využitia tejto možnosti nás prosím na to upozornite (pri zasielaní faktúry).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory