O nás

logo strom
Zasaďte sa medzi nás. Spoločne môžeme rásť, kvitnúť aj dozrieť.

V našom zosietenom svete každý vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života nadobúda rozmer, ktorý prekračuje jednotlivca. Od dažďových pralesov, korálových útesov až po lesy a ľudí u nás doma sme nerozpletiteľne previazaní v nádhernej sieti vzájomnej závislosti. Ko-operácia (spolu-práca) vytvorila tento neuveriteľne komplexný ekosystém, ktorý nazývame Zemou, ktorá nám poskytuje priestor pre existenciu, živí nás a teší. Je čas, aby sme sa navzájom naučili spolupatričnosti a dozreli. Súťaživému aspektu evolúcie podliehajú nedospelé druhy.

Charakteristika organizácie

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou 40-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Strom života zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite života prebúdza v deťoch chuť učiť sa, meniť sa a konať v prospech ochrany a zveľaďovania života na Zemi. Zároveň sa snaží rozvíjať emočnú inteligenciu detí, ovplyvniť ich hodnotový systém a posilniť ich osobnú zodpovednosť voči sebe, druhým i svetu.

Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností, talentu, čitateľskej gramotnosti, kompetentného zaobchádzania s médiami a kritického myslenia. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí, aktivity podporujúce zdravý životný štýl a aktivity rozvíjajúce inovačné, technické a bádateľské zručnosti, ktoré mladí ľudia využijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti.

Strom života pri svojej činnosti kladie dôraz najmä na interaktivitu (prácu v kolektíve, aktívne občianstvo a myšlienkovú spoluúčasť), osobný zážitok (zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo), pohyb a pobyt v prírode (outdoorovú edukáciu) a konštruktívny prístup pri riešení problémov (uprednostňuje sa dialóg, tolerancia iných názorov, vyhýbanie sa nátlakovým aktivitám). Pre Strom života je dôležité aj formovanie zdravého národného historického vedomia, vychádzajúceho z vlastnej kultúry a histórie, smerujúceho k tolerantnému spolunažívaniu všetkých kultúr v integrovanej Európe.

Partnermi pri činnosti organizácie sú najmä odborníci z príslušných oblastí, iné mimovládne organizácie, štátne orgány a inštitúcie, samosprávne orgány, školy a univerzity, podnikateľské subjekty a zahraničné organizácie.

Strom života prehlasuje, že odmieta násilie, šikanu, neznášanlivosť a extrémizmus, ako aj odkaz komunizmu a fašistického režimu. Strom života odsudzuje diskrimináciu podľa pohlavia, rasy, etnicity, národnosti, sociálneho postavenia, mentálneho alebo fyzického postihnutia, sexuálnej orientácie, politického alebo náboženského presvedčenia alebo príslušnosti a svoju činnosť realizuje v duchu demokracie, otvorenosti a prijatia a to v bezpečnom a zdraviu neohrozujúcom prostredí.


stromMisia Stromu života

Nikdy nezmeníme veci tým, že budeme bojovať proti existujúcej skutočnosti. Aby nastala zmena, potrebujeme postaviť nový model, ktorý urobí ten starý model nepotrebným. 

Buckminster Fuller

RAST – Rozum a srdce v jednote
Vedomosti o životnom prostredí a jeho problémoch ešte nemusia spôsobiť zmenu v správaní jednotlivca, aj keď si daná osoba deštrukciu našej planéty vo svojom najhlbšom vnútri uvedomuje. Na zmenu správania treba totiž obrovské množstvo energie vo forme sebauvedomenia. Nádej na úspech nám dáva len systematické, cieľavedomé a aktivizujúce pôsobenie na deti, kde osobný príklad, hľadanie súvislostí a vzájomná dôvera nám umožňujú pravdivo analyzovať dopady našich činov na životné prostredie a komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa.

ROZKVINUTIE – Osobný zážitok ako prostriedok zmeny
Všetko to, čo vo svojom živote zažijeme, ostane navždy v nás. Pre iniciovanie zmeny v správaní dieťaťa je skúsenosť oveľa cennejšia ako rôzne výstrahy, ponaučenia alebo rady. Práve zážitok dokáže zjednotiť vnútorný svet dieťaťa s jeho vonkajšou realitou, pričom samotné dieťa môže v rámci prežívania zážitku prejaviť vlastnú iniciatívu, kreativitu, emócie či empatiu. Zážitok zároveň vytvára priestor pre spoluprácu, diskusiu, hľadanie riešení, ale aj pre vytváranie priateľstiev. Samotný zážitok však nie je cieľom našich aktivít. Na to slúžia zábavné parky. Pre nás je len prostriedkom pre osvojenie si vedomostí a schopností a pre iniciovanie zmeny v správaní a hodnotách dieťaťa smerom k environmentálne uvedomelému spôsobu života.

ZRELOSŤ – Vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života
Ľudia nie sú konečnou mierou hodnôt, či koruna tvorstva na tejto planéte. Sme členom spoločenstva a naša arogancia voči tomuto spoločenstvu ohrozuje nielen nás, ale aj život ako celok. Ľudia však môžu byť oveľa väčší, hlbší a šľachetnejší, ako si myslíme. Stačí, ak si uvedomia relativitu fyzického sveta, prehĺbia svoju citlivosť a ohľaduplnosť k životu, nájdu v sebe odvahu a ochotu angažovať sa pri riešení problémov životného prostredia a začnú zvažovať súvislosti medzi environmentálnymi limitmi, technicko-ekonomickými prostriedkami a sociálnymi predpokladmi svojej existencie. Náročný cieľ? Možno. Každá cesta však začína prvým krokom a ním je vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života. Vykročme ho spoločne.


Platforma činnosti

Aktivity organizácie sú realizované týmito základnými formami:

 • celoročné programy pre školy, rodiny, ale aj širokú verejnosť, najmä v oblasti environmentálnej výchovy, kultúrneho dedičstva a zdravého životného štýlu ako aj v oblasti kvalitatívneho zlepšovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Celoročné programy sú zvyčajne spojené s výletmi do prírody a za kultúrnymi pamiatkami, súťažami a pod,
 • vzdelávacie aktivity v rôznych formách (odborné tréningy, workshopy pre deti, exkurzie, semináre, konferencie),
 • edičná činnosť najmä v oblasti vydávania publikácií k programom Stromu života ale aj iných odborných publikácií a pomôcok, ako aj vydávanie časopiseckej literatúry (časopis Stromáčik a časopis Strom),
 • práca s dobrovoľníkmi a komunitami,
 • zdieľanie príkladov dobrej praxe,
 • ostatné voľnočasové aktivity pre deti, mládež a dospelých zamerané na tvorivé dielne, prácu v skupinách, ekohry, aktivity v prírode a šport,
 • aktivity, ktoré majú podporiť samofinancovanie organizácie a aktivity, ktoré majú zviditeľniť organizáciu v odbornej i laickej verejnosti.

Organizačná štruktúra Stromu života

1. Valné zhromaždenie Stromu života
Valné zhromaždenie SŽ je najvyšším orgánom SŽ, ktorého delegátmi sú riadni členovia SŽ, členovia Rady SŽ a Kontrolnej komisie SŽ. Valné zhromaždenie SŽ sa koná minimálne raz do roka a zvoláva ho Rada SŽ, v prípade potreby aj Kontrolná komisia SŽ. Valné zhromaždenie SŽ rozhoduje najmä o:

 • vzniku, zlúčení s iným občianskym združením alebo zániku SŽ (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Rada SŽ),
 • odsúhlasení Stanov SŽ a Programu SŽ (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Rada SŽ),
 • schválení výročnej správy o činnosti a pláne činnosti SŽ pre nasledujúce obdobie (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Rada SŽ),
 • voľbe, resp. odvolaní potrebného počtu členov Rady SŽ a členov Kontrolnej komisie SŽ na volebné obdobie, ktoré trvá dva roky (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Predseda Rady SŽ).

2. Rada Stromu života

Rada SŽ ako najvyšší výkonný a rozhodovací orgán zasadá medzi Valnými zhromaždeniami SŽ. Radu SŽ volí a odvoláva Valné zhromaždenie SŽ a je zložená z Predsedu Rady SŽ a štyroch ďalších členov. Predseda Rady SŽ je zároveň štatutárnym zástupcom SŽ a riaditeľom Kancelárie SŽ.

Súčasnými členmi Rady SŽ sú:

 • Ing. Jozef Kahan, PhD. (predseda Rady SŽ)
 • Mgr. Adriana Kováčová
 • RNDr. Iveta Palúchová
 • Mgr. Vladimír Dobiaš
 • Mgr. Martin Zemko, PhD.

3. Klub Stromu života
Od Valného zhromaždenia v roku 2006 v Dudinciach sa všetky nižšie články Stromu života nazývajú Kluby. Klub SŽ vzniká po splnení všetkých týchto podmienok:

 • rozhodnutím minimálne troch členov organizácie, z ktorých aspoň jedna je staršia ako 18 rokov,
 • ustanovením Vedúceho Klubu SŽ, ktorý musí byť starší ako 18 rokov,
 • zaregistrovaním Klubu SŽ v Kancelárii Stromu života (KCL SŽ) a to na základe vypísania členskej prihlášky,
 • zaplatením členského poplatku na príslušný rok.

4. Kontrolná komisia Stromu života
Kontrolná komisia SŽ (KK SŽ) je kontrolným a mediátorským orgánom, ktorý sa zodpovedá priamo Valnému zhromaždeniu SŽ. KK SŽ je zložená z dvoch členov.

Súčasnými členmi KK SŽ sú:

 • Mgr. Monika Pjechová
 • Mgr. Richard Weber

KK SŽ je oprávnená nahliadať do všetkých účtovných dokladov organizácie, dbá na dodržiavanie vnútorných smerníc, upozorňuje Predsedu Rady SŽ na zistené nedostatky a rieši spory v rámci organizácie. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu do primeraného obdobia, vydá KK SŽ rozhodnutie, ktoré je záväzné pre obe strany sporu. Rozhodnutie KK SŽ môže zmeniť len Valné zhromaždenie, návrh na prerokovanie rozhodnutia KK SŽ na Valné zhromaždenie podáva, ktorákoľvek dotknutá strana sporu, Predsedovi Rady SŽ. Tento je povinný žiadosť dotknutej strany zaradiť do programu Valného zhromaždenia.


Základné dokumenty

Všetky základné dokumenty organizácie schvaľuje Valné zhromaždenie Stromu života. K týmto dokumentom patria (po kliknutí na názov dokumentu, si môžete dokument stiahnuť vo formáte pdf):

 • Stanovy Stromu života obsahujú základné pravidlá, na základe ktorých organizácia Strom života funguje.

 • Program Stromu života je základný strategický dokument organizácie. Obsahuje víziu organizácie, platformu činnosti, zásady pri realizácii činnosti organizácie, hodnoty členov organizácie a významné míľniky organizácie od jej založenia až po súčasnosť.

 • Program Rady Stromu života je dokument, ktorým sa riadia členovia Rady SŽ. Program definuje hodnoty členov Rady SŽ a špecializáciu pôsobnosti jednotlivých členov Rady SŽ.


Výročné správy

Výročná správa Stromu života za rok 2018

Výročná správa Stromu života za rok 2017

Výročná správa Stromu života za rok 2016

Výročná správa Stromu života za rok 2015

 

Výročná správa Stromu života za rok 2014

 

Výročná správa Stromu života za rok 2013

Výročná správa Stromu života za rok 2012
Výročná správa Stromu života za rok 2011
Účtovné výkazy Stromu života za rok 2011
Výročná správa Stromu života za rok 2010
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory