O nás | Strom života

O nás

logo stromV našom zosietenom svete každý vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života nadobúda rozmer, ktorý prekračuje jedinca. Od dažďových pralesov po korálové útesy až po ľudské spoločenstvo sme nerozpletiteľne previazaní v nádhernej sieti  vzájomnej závislosti. Ko-operácia (spolu-práca) vytvorila tento neuveriteľne komplexný ekosystém, ktorý nazývame Zemou, ktorá nás udržiava, živí a teší. Je čas, aby sme sa navzájom naučili spolupatričnosti. Súťaživému aspektu evolúcie podliehajú nedospelé druhy. Je čas, aby sme dozreli.

Ervin Lászlo

Charakteristika organizácie

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 35-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Strom života sa vyvinul z prvého ochranárskeho hnutia detí a mládeže, ktoré zahájilo svoju činnosť v roku 1979.

Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok. Žiadna iná mimovládna organizácia nemá za sebou toľko úspešných projektov zameraných na ochranu kultúrnych a technických pamiatok, ktoré sú pre náš národ významných zdrojom inšpirácie a hrdosti.

Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. V rámci komunikačných zručností sa zameriava na argumentáciu prostredníctvom exaktne overených faktov, nenásilne obhajovanie vlastného názoru a rešpektovanie názorov iných. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí. Jeho krédom je učiť sa vnímať krásu a tvoriť krásu, pretože slovami Dominika Tatarku „Krajina je výtvarným dielom národa“.


Vízia organizácie

Nikdy nezmeníme veci tým, že budeme bojovať proti existujúcej skutočnosti. Aby nastala zmena, potrebujeme postaviť nový model, ktorý urobí ten starý model nepotrebným. 

Buckminster Fuller

stromStrom života dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt.  Základom spolupráce je rešpektovanie odlišností a rôznych názorových prúdov. Členovia a vedúci Klubov sú slobodní v rozhodovaní a názoroch ― spája ich však potreba zmysluplne a aktívne pôsobiť v prostredí, ktoré im je najbližšie, kde majú svoje korene, kde sa učia múdrosti a spolupatričnosti. Členovia organizácie rešpektujú dobrovoľnú spoluprácu a poskytujú istotu, že ich snaženie je založené na vnútornej motivácii a úprimnej snahe zlepšiť kvalitu života, životného prostredia a medziľudských vzťahov.

Strom života je organizácia, ktorá snahy a aktivity členov všestranne podporuje, oceňuje a zviditeľňuje. Organizácia prináša príklady dobrej praxe environmentálnej výchovy nielen pre školy, Kluby a rôzne záujmové združenia, ale je inšpiráciou aj pre samosprávy a miestne komunity, ktoré tak môžu nájsť spoľahlivého partnera pre spoluprácu a rozvoj.

Strom života pomáha v ľuďoch prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou. Strom života sa snaží vytvoriť svet, v ktorom bude radosť žiť a rozvíjať ľudský potenciál, čím si v rámci odbornej a laickej verejnosti  získava uznanie za kvalitu svojej činnosti.


Platforma činnosti

Sme krajinou bohatou na množstvo vzácnych architektonických objektov, umeleckých diel a prírodných krás. Strom života upriamuje pozornosť na tieto hodnoty a snaží sa o ich múdre zveľaďovanie. Mnohí členovia Klubov detí a mládeže Stromu života v súčasnosti pôsobia už ako profesionálni pracovníci ochrany prírody a krajiny na rôznych úsekoch štátnej správy a samospráv. Strom života sa pre nich stal školou života, ktorá im pomohla dospieť a zmúdrieť, alebo len „stať sa lepším človekom“.

Naša mimovládna organizácia smeruje svoje aktivity v zmysle vízie, ktorú prijala ako východisko, pre svoju činnosť. Aktivity organizácie sú realizované týmito základnými formami:

  • celoročné projekty pre školy, ale aj širokú verejnosť, najmä v oblasti environmentálnej výchovy, kultúrneho dedičstva a zdravého životného štýlu ako aj v oblasti kvalitatívneho zlepšovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Celoročné projekty sú zvyčajne spojené s výletmi do prírody a za kultúrnymi pamiatkami, odbornými exkurziami, besedami, súťažami a pod,
  • víkendové a prázdninové pobytové akcie (napríklad tábory Stromu života), ktoré sú zamerané najmä na pomoc pri záchrane kultúrnych, prírodných a technických pamiatok, budovanie vzťahu k prírode a kultúrnemu dedičstvu a k ochrane životného prostredia,
  • vzdelávacie aktivity v rôznych formách (odborné tréningy, kurzy, exkurzie, školenia, semináre, pracovné pomôcky a odporúčania, poskytovanie informácií),
  • edičná činnosť najmä v oblasti vydávania publikácií k programom Stromu života ale aj iných odborných publikácií a pomôcok, ako aj vydávanie časopiseckej literatúry,
  • práca s dobrovoľníkmi a komunitami,
  • ostatné voľnočasové aktivity pre deti, mládež a dospelých zamerané na tvorivé dielne, prácu v skupinách, ekohry, aktivity v prírode a šport,
  • aktivity, ktoré majú podporiť samofinancovanie organizácie a aktivity, ktoré majú zviditeľniť organizáciu v odbornej i laickej verejnosti.

Základné dokumenty

Všetky základné dokumenty organizácie schvaľuje Valné zhromaždenie Stromu života. K týmto dokumentom patria (po kliknutí na názov dokumentu, si môžete dokument stiahnuť vo formáte pdf):

  • Stanovy Stromu života obsahujú základné pravidlá, na základe ktorých organizácia Strom života funguje.

  • Program Stromu života je základný strategický dokument organizácie. Obsahuje víziu organizácie, platformu činnosti, zásady pri realizácii činnosti organizácie, hodnoty členov organizácie a významné míľniky organizácie od jej založenia až po súčasnosť.

  • Program Rady Stromu života je dokument, ktorým sa riadia členovia Rady SŽ. Program definuje hodnoty členov Rady SŽ a špecializáciu pôsobnosti jednotlivých členov Rady SŽ.


Výročné správy

Výročná správa Stromu života za rok 2016

Výročná správa Stromu života za rok 2015

 

Výročná správa Stromu života za rok 2014

 

Výročná správa Stromu života za rok 2013

Výročná správa Stromu života za rok 2012
Výročná správa Stromu života za rok 2011
Účtovné výkazy Stromu života za rok 2011
Výročná správa Stromu života za rok 2010
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory