Partneri

Partnerské organizácie Stromu života
(kliknutím na logo organizácie sa dostanete na jej oficiálnu webstránku)

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Iuventa
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Program DofE poskytuje aj Strom života.
Špirála je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ktorej je Strom života členom.
International Young Naturefriends – IYNF (v prekl. Medzinárodní mladí priatelia prírody) je nadnárodná organizácia, ktorá zastrešuje mladých ľudí so záujmom o životné prostredie a prírodu ako takú. IYNF vystupuje ako strešná organizácia pre mnohé partnerské organizácie po celej Európe a v súčasnosti zastrešuje okolo 120,000 členov. V tejto oblasti sa snaží o vytváranie aktívnych vzájomných kontaktov a o zastupovanie záujmov partnerských organizácií na medzinárodnej úrovni. IYNF
AIESEC je globálna, apolitická, nezisková organizácia riadená študentmi a čerstvými  absolventmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Má pobočky v 6 mestách na Slovensku, zastupuje ju viac ako 300 členov a ročne sprostredkuje viac ako 200 medzinárodných stáži. Aiesec
Detská organizácia FÉNIX, o.z. sa venuje mimoškolskej výchove detí a mládeže formou pravidelných krúžkov, ako aj organizáciou rozličných voľno-časových podujatí, či súťaží. oz fenix
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä volne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastupujeme našu krajinu v medzinárodnej organizácií BirdLife International, Euring, Association of Europaen Rarities Comittees…
České hnutie Brontosaurus otvára cestu za poznaním ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva a pamiatok.
Südwind je rakúska nezisková organizácia založená v roku 1997. Zaoberá sa témami ako globálne vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti medzinárodného rozvoja. Cieľom organizácie Südwind je zmenšovať environmentálny, ekonomický a sociálny rozdiel medzi „severom a juhom“. sudwind
Rakúska agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt) je vedúca rakúska poradenská organizácia v oblasti environmentálnej problematiky. Agentúra je v 100% vlastníctve Rakúskej republiky a zaoberá vytváraním interdisciplinárnych riešení pre oblasť udržateľného rozvoja na národnej a medzinárodnej úrovni. UA
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory