Podpora pravidelnej a systematickej práce

iuventa
Strom života je pravidelným príjemcom dotácie na podporu systematickej práce s mládežou, ktorá je poskytovaná v rámci programu podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Od roku 2014 čerpáme finančné prostriedky z dotačnej schémy s názvom PODPORA a predchádzajúcich rokoch išlo o schému ADAM 1.


Program pre mládež 2014 – 2020 – PODPORA
Program je zameraný na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práce s mládežou a pracujú na členskom princípe. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku, pričom program PODPORA rozvíja v prostredí mládežníckych organizácií tieto prvky: demokracia, transparentnosť, trvalý rozvoj, rovnosť a inklúzia, systém a kvalita, synergia a vzájomné dopĺňanie a prepájanie existujúcich nástrojov, spolupráca a partnerstvá, bezpečnosť a ochrana mládeže a zviditeľňovanie práce s mládežou.

Program pre mládež 2008 – 2013 – ADAM 1

adamCieľmi tohto programu boli podpora realizácie a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania, zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania, cieľavedomá výchova mladej generácie k demokracii, rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych  a ľudských práv, podpora dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí a zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do pravidelných činností.

Prehľad prijatej dotácie z programu ADAM 1:

  • rok 2013 – 71 647 €
  • rok 2012 – 74 632 €
  • rok 2011 – 63 004 €
  • rok 2010 – 42 201 €
  • rok 2009 – 35 484 €

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory