Ponuka programov environmentálnej výchovy | Strom života

Ponuka programov environmentálnej výchovy

Poskladajte si z našej ponuky celoročný program environmentálnej výchovy podľa seba. Žiadne z ponúkaných aktivít nie sú povinné, je len na vás, čo si vyberiete. Možno vás zaujmú len námety na aktivity, súťaže alebo časopis Strom a možno sa stanete naozaj aktívnymi a pustíte sa do vytvorenia bioprofilu vašej obce alebo mesta alebo do navrhovania dizajnu verejného miesta. Voľba je len vaša.


Envimobile logo21. Námety na aktivity:
Už nechcete po večeroch hľadať rôzne zdroje a námety, z ktorých by ste poskladali najbližšiu hodinu environmentálnej výchovy? Učebnice a metodiky Stromu života sú tu práve pre vás.

Ponúkame vám viac ako 50 metodík pre prierezové učenie environmentálnej výchovy v 5 rôznych jazykoch (využiteľné pri metóde CLIL). Ku každej metodike, štrukturovanej podľa metódy EUR (evokácia – uvedomenie – reflexia), je vypracovaný krycí list, slúžiaci učiteľovi na uľahčenie príprav vyučovacej hodiny. Metodiky sú rozdelené do 7 tematických oblastí, ako sú znečistenie ovzdušia, znečistenie vody, odpady, energia, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo a ľudské prostredie. Všetky materiály sú k dispozícii zdarma na stiahnutie vo formáte pdf na stránke envi.stromzivota.sk.

Aktuálne envirotémy, farebné obrázky, otázky, úlohy a zaujímavosti, to sú učebnice environmentálnej výchovy pre 5. až 9 ročník základných škôl a osemročných gymnázií. Učebnice spolu s metodickými balíčkami si môžete objednať v našom webshope.


2. Environmentálne súťaže:
V časopise Strom vyhlasujeme environmentálne súťaže, do ktorých sa oplatí ísť naplno. Aby ste nič nepremeškali, vytlačte si plagát súťaží na školský rok 2017/2018.

Pravidelné súťaže (Spoločenstvo stromov, Zrkadlo duše, Deti deťom, Tajomstvo stromu, Moja voľba, Týždeň pre vodu, Týždeň pre Zem, Dni biodiverzity) sú vyhlásené na obdobie 2 mesiacov. Bez stresu si tak môžete určiť, kedy sa súťažným aktivitám budete venovať. Súťažné aktivity pripravujeme v dvoch úrovniach náročnosti. Podľa schopností detí si vyberte tú, ktorá je pre ne vhodnejšia. Ak pracujete s hendikepovanými deťmi, môžete si úlohy upraviť aj sami.

Okrem ôsmich pravidelných súťaží organizujeme aj 2 talentové súťaže (ENVI-Talent a TRIZ-Talent) a jednu celoročnú súťaž s názvom Objav strom challenge.

Biologická súťaž ENVI-Talent pozostáva z 8 teoretických kôl, ktoré prebiehajú od septembra do apríla a jednej praktickej časti, v ktorej žiaci skúmajú rôzne aspekty prírody. Na konci školského roka sa najlepší riešitelia stretávajú na celoslovenskom stretnutí Envitalentov, na ktorom prezentujú svoje výskumné projekty.

TRIZ-Talent sa zameriava na rozvoj technických zručností a inovácie v oblasti techniky, fyziky a chémie. Pozostáva z 8 teoreticko-praktických kôl, pričom jednotlivé vynálezy členov súťažia o ocenenie Cool vynález roka.

Objav strom challenge je súťaž pre všetkých environmentálne zmýšľajúcich ľudí bez rozdielu veku. Pozostáva z 9 výziev, ktoré budeme zverejňovať každý mesiac. Úlohou súťažiaceho je podľa vlastných možností a schopností výzvu splniť, odfotiť sa pri tom a zdieľať danú fotku na instagrame s hashtagom #objavstrom. Pokiaľ súťažiaci nemá instagram, môže nám fotku zaslať aj emailom na [email protected]

Jesenné súťaže Zimné súťaže
Spoločenstvo stromov Zrkadlo duše Deti deťom Tajomstvo stromu Moja voľba
 Jarné súťaže     Biologická súťaž
  
Týždeň pre vodu  Týždeň pre Zem Dni biodiverzity /
Nevzdávaj to
Envitalent

3. Časopis Strom a mobilná aplikácia EcoUP:

stromakRozšírte si obzory a žite environmentálnou výchovou spolu s nami. Každý mesiac vám prinášame časopis Strom s množstvom zaujímavých článkov od žiakov základných a stredných škôl, ale aj od veľkých stromákov. Tešiť sa môžete na pravidelné rubriky evolučný triumfátor, šikovnica, ekomotorista, ako prežiť a štáty Európy alebo na hlavolamy, plagáty či námety na rôzne pokusy a hry. Redakcia časopisu pre vás zostavuje aj videorubriky Vedecké okienko a Znaky ticha a kalendár podujatí, ktoré sa konajú po celom Slovensku.

V mobilnej aplikácii EcoUP nájdete aktuálne články z časopisu Strom, eko-rady na každý deň a testy v 7 tematických oblastiach – znečistenie vody, odpady, ľudské prostredie, energia, znečistenie ovzdušia, biodiverzita a prírodné a kultúrne dedičstvo. Každá téma má 5 úrovní náročnosti. Pokiaľ sa vám podarí odpovedať na 85% otázok správne, odomkne sa vám ďalšia úroveň. Testové otázky sú spracované v 5 jazykoch – slovenčine, češtine, angličtine, taliančine a španielčine. Jazykovú mutáciu jednotlivých otázok ovplyvňuje nastavenie jazyka telefónu. Ak si zmeníte jazyk telefónu na angličtinu, aj testové otázky budú v angličtine.
Pokiaľ sa zapojíte do terénneho monitoringu lokálnych indikátorov životného prostredia, svoje merania môžete zapísať do záznamových kariet priamo v mobilnej aplikácii. Táto funkcia je sprístupnená len pre členov Stromu života a vyžaduje si vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla.
 
 

4. Bioprofily miest a obcí Slovenska
Predstavte si obec, ktorá má “na jednotku” vyriešené odpadové hospodárstvo, je energeticky sebestačná, v riekach a v studniach je nezávadná voda, vzduch je čistý a v priľahlých chránených územiach rastie a žije množstvo vzácnych rastlín a živočíchov. Miestna komunita má v obci dostatok príležitostí na oddych a rekreáciu, deti priestor na hry a šport, dôchodcovia na rôzne spoločenské aktivity… Hodnota bioprofilu tejto obce by bola 100%.
Ako je na tom vaša obec? To zistíte, ak sa zapojíte do programu Bioprofily miest a obcí Slovenska (www.sombio.sk). Na riešenie máte k dispozícii 35 projektov, rozdelených do 7 tém. Ku každému projektu je spracovaná atraktívna príručka, ktorá vás prevedie danou problematikou a usmerní pri terénnom monitoringu. Potrebné prístroje a pomôcky požičiavame na vyžiadanie. Výsledky z meraní sa zapisujú do online záznamových kariet a po ich schválení sa zobrazia na mape bioprofilov.


Pre vašu ľahšiu orientáciu v našej ponuke sme pre vás pripravili odporúčané tematicko výchovno vzdelávacie plány pre záujmový útvar venujúci sa environmentálnej výchove v časovej dotácii 33 hodín:
5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník.


Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť?

Ponúkané programy a súťaže sú určené len pre členov Stromu života. Členmi sa môžu stať kolektívy detí pod vedením pedagóga alebo inej dospelej osoby na základe vyplnenia prihlášky, ktorá sa nachádza na našej webstránke v sekcii Zapojte sa. Kolektívy detí zapojených do programov nazývame Kluby Stromu života.
Aby bola prihláška Klubu schválená, je potrebné zaplatiť členský príspevok na príslušný rok (aktuálna výška členského je 1,00 € za každého člena).

Do koľkých programov sa môžeme zapojiť?
Klub si môže vybrať, ktorých programov sa zúčastní a ktorých nie, ktoré aktivity zrealizuje a ktoré nie. Je teda len na Vedúcom Klubu koľko vzdelávacích programov bude s deťmi riešiť, do ktorých súťaží sa Klub zapojí.

Sú potrebné k realizácii programov pomôcky?
Áno, k niektorým programom sú potrebné pomôcky. Pokiaľ má Klub o konkrétne pomôcky záujem, tieto sa objednávajú zvlášť na emailovej adrese [email protected] Väčšinu pomôcok požičiavame Klubom zdarma.

Do kedy sa dá zapojiť?
Prihlasovať sa môžete počas celého školského roka. K jednotlivým programom je však stanovený odporúčaný harmonogram realizácie jednotlivých aktivít, preto je vhodné začať v septembri.

Aké sú povinnosti Vedúceho Klubu?
Našim hlavným zámerom je realizovať environmentálnu výchovu systematicky a pravidelne. Od Vedúceho Klubu sa preto očakáva, že sa bude s deťmi schádzať pravidelne, minimálne raz za mesiac. Z takýchto pravidelných stretnutí sa nevyhotovuje žiadna prezenčná listina alebo nejaká správa. Pre evidenciu činnosti Klubu nám postačuje, aby Vedúci Klubu dva krát do roka (v júni a v decembri) zaslal do Kancelárie Stromu života správu o činnosti Klubu, v ktorej stručne zhodnotí, do akých aktivít sa Klub v uplynulom období zapojil. Prílohou tejto správy je zoznam detí, ktoré v Klube pôsobili. Jednotlivé formuláre (Správu o činnosti Klubu aj zoznam detí) zašle Kancelária Vedúcemu Klubu v dostatočnom predstihu.

Čo ešte získam, ak sa zapojím?
Okrem programov environmentálnej výchovy sa Kluby Stromu života môžu zúčastňovať seminárov a workshopov, zapájať do súťaží o vecné ceny, uchádzať sa svojim projektom o získanie dotácie až do výšky 500 €, využívať služby odborníkov na environmentálnu výchovu, vymieňať si poznatky a skúsenosti s inými vedúcimi Klubov a v prípade záujmu podieľať sa na riadení a formovaní organizácie Strom života. Skrátka stanete sa stromákmi, ktorí sa snažia dosiahnuť zmenu hodnôt u mladej generácie smerom k environmentálne uvedomelému človeku, ktorý žije a koná ohľaduplne vo vzťahu k ľuďom, prírode a zvieratám na základe toho, že si uvedomuje širokú súvislosť vzťahov a vníma dopady svojich činov na širšie okolie, je zodpovedný a angažovaný, múdry a ľudský.

Metodické východiská

Naše metodické východiská

Systém vzdelávacích programov Stromu života predstavuje súbor vzájomne prepojiteľných aktivít, ktoré ponúkajú deťom, mládeži a pracovníkom s mládežou okrem zaujímavých informácií aj možnosť sebarealizácie, získanie nových skúseností a kompetencií a to najmä interaktívnou formou činnosti.
Koncepcia vzdelávacích programov Stromu života je založená na systémových (holistických) základoch. Vychádza z progresívnych myšlienkových prúdov a poznatkov kľúčových vedných odborov, ktoré v posledných desaťročiach ovplyvnili názory na človeka a prírodu. Pedagogické a psychologické vedy priniesli do koncepcie tvorivo-humanistický koncept, ktorý rozpracovali viacerí domáci a zahraniční autori (M. Zelina, S. Vincíková, V. Rosová, C. R. Rogers, L.E. Shapiro, D. Goleman, A. H. Maslow a ďalší). Jeho základom je pohľad na človeka ako celistvú osobnosť, ktorá sa neustále vyvíja a je potrebné ju formovať komplexne smerom k múdrosti a uvedomelému občianstvu. Preto nestačí rozvíjať intelekt, poskytovať vedomosti o prostredí a spoločnosti, je potrebné naučiť sa tvorivo riešiť problémy, citlivo a múdro rozhodovať, empaticky počúvať, komunikovať a konať. Je tiež dôležité naučiť sa vnímať a rešpektovať etický a estetický rozmer prírody a spoločnosti. Na otázku: „Na čo je potrebné klásť dôraz vo výchove a vzdelávaní, keď žijeme v prostredí, ktoré sa neustále mení a jedinou konštantou je rýchla zmena?“ C. Rogers odpovedá, že sme postavení pred úplne novú situáciu, v ktorej musí byť cieľom vzdelávania facilitovanie zmeny a učenia sa, ak máme vôbec prežiť. Jediný človek, ktorý je vzdelaný, je ten, čo sa naučil učiť sa; človek, čo sa naučil adaptovať sa a meniť sa; človek, ktorý si uvedomil, že žiadne vedomosti nie sú isté, že len proces hľadania vedomostí poskytuje základ istoty. Premenlivosť, spoliehanie sa skôr na proces než na statické vedomosti, je jediným zmysluplným cieľom vzdelávania v modernom svete. Autorov výrok v sebe nesie posolstvo novej stratégie výchovy a vzdelávania založenej na rozvoji základných psychických funkcií osobnosti a slobode učiť sa.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory