Štruktúra Stromu života

1. Valné zhromaždenie SŽ
Valné zhromaždenie SŽ je najvyšším orgánom SŽ, ktorého delegátmi sú riadni členovia SŽ, členovia Rady SŽ a Kontrolnej komisie SŽ. Valné zhromaždenie SŽ sa koná minimálne raz do roka a zvoláva ho Rada SŽ, v prípade potreby aj Kontrolná komisia SŽ. Valné zhromaždenie SŽ rozhoduje najmä o:

 • vzniku, zlúčení s iným občianskym združením alebo zániku SŽ (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Rada SŽ),
 • odsúhlasení Stanov SŽ a Programu SŽ (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Rada SŽ),
 • schválení výročnej správy o činnosti a pláne činnosti SŽ pre nasledujúce obdobie (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Rada SŽ),
 • voľbe, resp. odvolaní potrebného počtu členov Rady SŽ a členov Kontrolnej komisie SŽ na volebné obdobie, ktoré trvá dva roky (za prípravu materiálu pre VZ zodpovedá Predseda Rady SŽ).

2. Rada SŽ
Rada SŽ ako najvyšší výkonný a rozhodovací orgán zasadá medzi Valnými zhromaždeniami SŽ. Radu SŽ volí a odvoláva Valné zhromaždenie SŽ a je zložená z Predsedu Rady SŽ a štyroch ďalších členov. Predseda Rady SŽ je zároveň štatutárnym zástupcom SŽ a riaditeľom Kancelárie SŽ.

Súčasnými členmi Rady SŽ sú:

 • Ing. Jozef Kahan PhD. (predseda Rady SŽ)
 • Mgr. Stanislava Blahová
 • Mgr. Adriana Kováčová
 • RNDr. Iveta Palúchová
 • Mgr. Vladimír Dobiaš

Rada SŽ sa pri svojej práci riadi Rokovacím poriadkom, ktorý zároveň dáva možnosť členom SŽ podieľať sa na riadení organizácie formou verejného rokovacieho procesu. Verejný rokovací proces zviditeľňuje intelektuálny potenciál organizácie a zabezpečuje neustále zlepšovanie. Priebeh verejného rokovacieho procesu je nasledovný:

 • členovia SŽ so záujmom o rozvoj organizácie predložia svoj spracovaný návrh materiálu Predsedovi Rady SŽ,
 • Predseda Rady SŽ rozhodne o zaradení návrhu materiálu do verejného alebo neverejného rokovacieho procesu,
 • na webovej stránke bude sprístupnený návrh materiálu a členovia SŽ môžu podávať pripomienky k návrhu a navrhovať jeho zmeny alebo doplnky,
 • pripomienky je možné zasielať len formou Pripomienkového listu. V prípade, že pripomienkujúci člen SŽ neuvedie kontaktné údaje, pripomienka sa automaticky zamieta.
 • po ukončení verejného rokovacieho procesu je materiál predložený na zasadnutie Rady SŽ, ktorá rozhoduje o jeho schválení.

3. Klub Stromu života
Od Valného zhromaždenia v roku 2006 v Dudinciach sa všetky nižšie články Stromu života nazývajú Kluby. Klub SŽ vzniká po splnení všetkých týchto podmienok:

 • rozhodnutím minimálne troch členov organizácie, z ktorých aspoň jedna je staršia ako 18 rokov,
 • ustanovením Vedúceho Klubu SŽ, ktorý musí byť starší ako 18 rokov,
 • zaregistrovaním Klubu SŽ v Kancelárii Stromu života (KCL SŽ) a to na základe vypísania členskej prihlášky,
 • zaplatením členského poplatku na príslušný rok.

Klub SŽ môže požiadať Kanceláriu SŽ o udelenie právnej subjektivity. Bližšie informácie o udeľovaní právnej subjektivity obsahuje Organizačný poriadok.


4. Kontrolná komisia Stromu života
Kontrolná komisia SŽ (KK SŽ) je kontrolným a mediátorským orgánom, ktorý sa zodpovedá priamo Valnému zhromaždeniu SŽ. KK SŽ je zložená z dvoch členov.

Súčasnými členmi KK SŽ sú:

 • Mgr. Monika Pjechová
 • Mgr. Martin Weber

KK SŽ je oprávnená nahliadať do všetkých účtovných dokladov organizácie, dbá na dodržiavanie vnútorných smerníc, upozorňuje Predsedu Rady SŽ na zistené nedostatky a rieši spory v rámci organizácie. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu do primeraného obdobia, vydá KK SŽ rozhodnutie, ktoré je záväzné pre obe strany sporu. Rozhodnutie KK SŽ môže zmeniť len Valné zhromaždenie, návrh na prerokovanie rozhodnutia KK SŽ na Valné zhromaždenie podáva, ktorákoľvek dotknutá strana sporu, Predsedovi Rady SŽ. Tento je povinný žiadosť dotknutej strany zaradiť do programu Valného zhromaždenia.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory