Rada SŽ 2017-2018

kahanIng. Jozef Kahan PhD.  Predseda Rady SŽ
Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na neziskový marketing. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium vo vednom odbore Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zo začiatku svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako konzultant v oblasti implementácie controllingu, procesného riadenia a projektového manažmentu. Neskôr sa špecializoval na expertné riešenie projektov s environmentálnym zameraním pre obce a mestá. Je spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu pre druhý stupeň základných škôl, pričom práci s mládežou sa venuje od roku 1998. Zo začiatku ako táborový vedúci na táboroch Stromu života, neskôr ako člen Kontrolnej komisie a od roku 2006 ako riaditeľ organizácie. Dlhodobo pôsobí aj ako lektor otvorených aj inhouse vzdelávacích aktivít.


BlahovaMgr. Stanislava Blahová
Absolventka Pedagogickej fakulty v Nitre s aprobáciou matematika – biológia. Od roku 1991 pracovala ako učiteľka a neskôr riaditeľka základnej školy, lektorka kurzov ECDL a environmentálnej výchovy pre učiteľov Nitrianskeho kraja. V roku 2005 sa stala zakladajúcou a vedúcou osobnosťou OZ LEUSTACH. Je autorkou mnohých projektov so zameraním na environmentálnu výchovu a autorkou všetkých projektov OZ LEUSTACH riešiacich záchranu a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva Nitrianskeho kraja. Od roku 1998 je členkou SŽ a od roku 2006 členkou Rady Stromu života.


LojdovaMgr. Adriana Kováčová
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre s aprobáciou matematika – geografia, so zameraním na environmentalistiku. Viac ako 10 rokov pôsobila v Strome života, 5 rokov ako dobrovoľníčka na táboroch SŽ (záchrana kultúrnych pamiatok) a neskôr ako projektová manažérka a vedúca ARBOR centra, lektorka školení pre inštruktorov táborov SŽ a lektorka seminárov pre učiteľov v oblasti mimoškolskej environmentálnej výchovy. Od roku 2007 pracovala v medzinárodnej e-learningovej spoločnosti Centre for Modern Education (SK), kde spolupracovala so základnými a strednými školami na projektoch, zameraných na online vzdelávanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. V roku 2014 sa stala zakladajúcou členkou OZ INAK.


Iveta PalúchováRNDr. Iveta Palúchová

Absolventka Prírodovedeckej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave  s aprobáciou matematika – geografia. Od roku 1990 pracuje ako učiteľka základnej školy v Radoli.  Na škole sa venuje environmentálnej výchove, krúžkovej činnosti a realizovaniu letných táborov so zameraním na turistiku a ochranu prírody.
Je autorkou projektov so zameraním na environmentálnu výchovu a modernizáciu vzdelávacieho procesu a autorkou a tvorcom Náučného chodníka v Radoli. Je dlhodobou členkou Stromu života a vedúcou Klubu, v minulosti sa podieľala na rozhodovaní v organizácii aj ako členka Rady Stromu života.


DobiasMgr. Vladimír Dobiaš
Vyštudoval odbor Environmentálna výchova na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2005 – 2007 participoval na projekte LIFE, ktorý skúmal vplyvy klimatickej zmeny na krajinu a sídla v Piešťanoch. Neskôr pracoval v ateliéri krajinnej a záhradnej tvorby. Od roku 2013 je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb s oprávnením na vyhotovovanie dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability a starostlivosti o dreviny. Je spoluautorom niekoľkých štúdií a dokumentácií s týmto zameraním ako aj spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu Stromu života. V tejto organizácií pôsobí od roku 2010 ako koordinátor environmentálnej výchovy. Aktívne sa podieľa na projektoch so zameraním na ochranu prírody, zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, navrhovaní a budovaní náučných chodníkov najmä ako dobrovoľník.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory