Všeobecné podmienky spolupráce - Školský Klub

Platnosť od: 20.08.2018

1. Registrácia Klubu SŽ pri škole alebo inom zariadení

1.1 Žiaci a učitelia školy alebo iného zariadenia môžu realizovať programy a využívať produkty Stromu života na základe členstva. Členovia Stromu života (žiaci, učitelia, prípadne iné osoby) sú združení v tzv. Kluboch Stromu života. V rámci jednej školy môže pôsobiť aj niekoľko Klubov SŽ. Názov Klubu SŽ si stanovujú členovia Klubu SŽ sami. Kontaktnou a zodpovednou osobou za činnosť Klubu SŽ je Vedúci Klubu Stromu života, ktorý musí mať minimálne 18 rokov. Vedúci Klubu SŽ vykonáva túto funkciu na dobrovoľníckej báze.

1.2 Registrácia Klubu SŽ pri škole alebo inom zariadení prebieha výlučne elektronicky - vyplnením elektronického formulára. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné ukončenie registrácie Klubu SŽ pri škole je uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, viď čl. 2 týchto všeobecných podmienok.

1.3 Poverení pracovníci Kancelárie SŽ skontrolujú úplnosť prijatej registrácie a následne aj podpísanej Zmluvy o spolupráci. V prípade zistenia nezrovnalostí, pracovník Kancelárie SŽ vyzve Vedúceho Klubu SŽ emailom, aby nezrovnalosti odstránil. Ak Vedúci Klubu SŽ neodstráni nezrovnalosti do 30 dní odo dňa vyzvania, pracovník Kancelárie SŽ registráciu Klubu SŽ zamietne.

2. Zmluva o spolupráci

2.1 Zmluva o spolupráci stanovuje podmienky spolupráce pri realizácii programov a využívaní produktov Stromu života Klubom SŽ a zároveň vymedzuje práva a povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zapájanie sa do programov a využívanie produktov Stromu života Klubom SŽ je v rozsahu tzv. „základného balíka“ produktov bezodplatné. Zmluva o spolupráci nezakladá povinnosť Klubu SŽ využívať spoplatnené produkty Stromu života.

2.2 Zmluvnú stranu za Klub SŽ pri škole alebo inom zariadení môže zastupovať:

  • štatutárny zástupca školy (riaditeľ alebo zriaďovateľ) - podpisuje sa Zmluva o spolupráci vzor 1, alebo
  • Vedúci Klubu SŽ (učiteľ, koordinátor environmentálnej výchovy na škole alebo iná osoba) - podpisuje sa Zmluva o spolupráci vzor 2.

2.3 Ak škola alebo zariadenie nemá udelenú právnu subjektivitu, v rámci definovania zmluvnej strany sa uvedie IČO zriaďovateľa (obce), pričom sa zároveň doplní poznámka: škola nemá právnu subjektivitu, zriaďovateľom je .... . Zmluvu o spolupráci v takomto prípade podpisuje štatutárny zástupca zriaďovateľa (starosta) - použije sa Zmluva o spolupráci vzor 1 - alebo Vedúci Klubu SŽ - použije sa Zmluva o spolupráci vzor 2.

2.4 Obsahovo sú obe zmluvy takmer totožné (Zmluva o spolupráci vzor 1 a vzor 2), hlavným rozdielom je ukončenie platnosti zmluvy. V prípade Zmluvy o spolupráci vzor 1 (podpisuje ju riaditeľ školy alebo zriaďovateľ) zmena Vedúceho Klubu SŽ nemá na platnosť zmluvy vplyv. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky Kluby SŽ, ktoré pri škole pôsobia. V prípade Zmluvy o spolupráci vzor 2 (podpisuje ju Vedúci Klubu SŽ) je platnosť zmluvy viazaná na konkrétneho Vedúceho Klubu SŽ. Ak by sa Vedúci Klubu SŽ zmenil alebo by Vedúci Klubu SŽ zmenil svoje pôsobisko, Zmluva o spolupráci stráca platnosť a je potrebné podpísať s novým Vedúcim Klubu SŽ pri škole samostatnú Zmluvu o spolupráci.

2.5 Zmluva o spolupráci je platná počas celej doby existencie Klubu SŽ (pri dodržaní podmienok v zmysle bodu 2.4) a každoročne sa neobnovuje.

2.6 Zmluvu o spolupráci je potrebné 2x vytlačiť (obojstranná tlač), vyplniť v nej zmluvnú stranu, podpísať a zaslať poštou na Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava. Poradové číslo zmluvy doplní Strom života. Jeden podpísaný originál zmluvy zašle Strom života poštou späť.

3. Členská prihláška a ochrana osobných údajov

3.1 Vzhľadom na aktuálnu legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov sme zaviedli samostatnú prihlášku pre každého člena. Súčasťou prihlášky sú aj doplnkové súhlasy na spracúvanie osobných údajov. Prihlášky záujemcov o členstvo v Klube Stromu života zriadenom pri škole alebo inom zariadení môže Vedúci Klubu Stromu života zhromažďovať a spracúvať len na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci.

3.2 Prihlášku za člena vypĺňa plnoletá osoba, v prípade dieťaťa jeho zákonný zástupca. Pri Kluboch SŽ zriadených pri škole alebo inom zariadení sa vyžaduje jej písomná podoba (vrátane Vedúceho Klubu SŽ). Prihláška je platná počas trvania členstva príslušného člena v Strome života (vypisuje sa len raz).

3.3 Členom sa môže stať aj záujemca o členstvo, ktorý prihlášku za člena riadne vyplnil a podpísal, avšak neposkytol Stromu života doplnkové súhlasy na spracúvanie osobných údajov (súhlas so zverejňovaním fotografií a videí, súhlas so zverejňovaním výsledkov napr. v rámci súťaží, súhlas so zabezpečením účasti na podujatiach organizovaných ústredím organizácie, súhlas so zriadením užívateľského konta na stromzivota.sk a jeho subdoménach, súhlas so zasielaním newslettra).

3.4 Doplnkové súhlasy môže člen resp. jeho zákonný zástupca kedykoľvek zmeniť, emailovým oznámením na [email protected] Pri takejto žiadosti si je odosielateľ žiadosti vedomý, že pred vybavením žiadosti musí poverený pracovník Kancelárie SŽ spoľahlivo overiť totožnosť žiadateľa, aby nedošlo k zneužitiu práv dotknutého člena Stromu života. Z tohto dôvodu môže poverený pracovník Kancelárie SŽ požiadať o poskytnutie dodatočným informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity žiadateľa, ak má oprávnené pochybnosti o jeho identite. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude poverený pracovník Kancelárie SŽ schopný preukázateľne verifikovať identitu žiadateľa, bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať a odmietne konať na základe takejto neoverenej žiadosti.

4. Registrácia členov v Klube SŽ zriadenom pri škole alebo inom zariadení

4.1 Vedúci Klubu SŽ alebo poverená osoby školy si po podpise Zmluvy o spolupráci vytlačí potrebný počet prihlášok (obojstranná tlač) a rozdá ich záujemcom o členstvo, resp. ich zákonným zástupcom.

4.2 Pri zhromažďovaní vyplnených členských prihlášok príjme Vedúci Klubu SŽ také primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.

4.3 Skompletizované členské prihlášky zašle Vedúci Klubu SŽ poštou na Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava alebo emailom na [email protected] V prípade emailového zaslania zodpovedá Vedúci Klubu SŽ alebo jeho nástupca za riadnu a bezpečnú archiváciu a následnú likvidáciu papierových členských prihlášok.

4.4 Vedúci Klubu SŽ zodpovedá aj za spracovanie členských prihlášok a pripadnú aktualizáciu údajov v elektronickej databáze Stromu života, pričom prehlasuje, že osobné údaje členov Klubu SŽ nebude spracúvať inak ako prostredníctvom tejto databázy.

4.5 Prijaté prihlášky záujemcov o členstvo sú podkladom pre vystavenie faktúry na úhradu členského príspevku. V prípade, že členský príspevok nie je uhradený ani po dodatočnom vyzvaní povereným pracovníkom Kancelárie SŽ, prijaté prihlášky záujemcov o členstvo poverený pracovník Kancelárie SŽ zlikviduje alebo nenávratne vymaže (Vedúcemu Klubu SŽ sa poštou nevracajú).

4.6 Pokiaľ sú splnené všetky náležitosti (riadne vyplnená prihláška a uhradený členský príspevok), poverený pracovník Kancelárie SŽ schváli členstvo záujemcu na príslušné obdobie. Počas trvania členstva sa môže člen zapájať do programov a využívať produkty Stromu života.

5. Členský príspevok pre Kluby Stromu života zriadené pri škole alebo inom zariadení

5.1 Členský príspevok sa uhrádza za každého člena (vrátane Vedúceho Klubu SŽ) s právoplatne vyplnenou prihláškou. Výška členského príspevku, vrátane prípadných oslobodení, je zverejnená na internetovej stránke www.stromzivota.sk.

5.2 Úhrada členského príspevku (pokiaľ člen nie je od úhrady oslobodený) je podmienkou členstva v Strome života. Členstvo je viazané na ročný obnovovací cyklus. Ak má člen záujem v členstve pokračovať, pre obnovenie členstva postačuje uhradenie členského príspevku na ďalšie obdobie (v prípade, že člen nie je oslobodený od členského príspevku). Na končiace členstvo upozorní Vedúceho Klubu SŽ Kancelária Stromu života emailom.

5.3 Členský príspevok sa uhrádza na základe vystavenej faktúry. Úhradu fakturovanej sumy je potrebné vykonať v súlade s pokynmi uvedenými vo faktúre (napr. číslo účtu príjemcu a variabilný symbol). Faktúru Strom života vystavuje až na základe pokynu Vedúceho Klubu SŽ (postačuje mailom na [email protected]). Vedúci Klubu SŽ v rámci pokynu (oznámenia) uvedie, koľko bude mať Klub SŽ členov (na základe zozbieraných prihlášok), prípadne nahlási aj zmenu fakturačnej adresy (ak sa líši od registračnej adresy Klubu SŽ). Ak Vedúci Klubu SŽ žiada aj o úľavu na členskom, k oznámeniu doplní aj čestné prehlásenie. Faktúra je zasielaná na kontaktný email uvedený pri registrácii Klubu Stromu života.

5.4 Členský príspevok je neprenosný (nie je možné niektorého člena odhlásiť a na jeho miesto prihlásiť nového člena a pritom si nárokovať na prenos členského príspevku na nového člena). Ak sa počas roka doplnia do Klubu Stromu života ďalší členovia, je potrebné za nich členský príspevok doplatiť.

5.5 Ak úhradu členského príspevku za Klub Strom života resp. člena vykoná iná osoba (napr. škola, pri ktorej Klub Stromu života pôsobí, ZRPŠ, niektorý iný člen Klubu Stromu života či iný donor), táto osoba úhradou prehlasuje, že plní záväzok člena Klubu SŽ ako dlžníka (pôjde o pristúpenie k záväzku podľa § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení).

5.6 Centrálnu evidenciu členov SŽ vedie Kancelária SŽ, kde sú umiestnené aj originály všetkých typov doručených prihlášok spolu s dokladmi o zaplatení ročného členského príspevku.

6. Výška členského príspevku

6.1 Pre Kluby Stromu života zriadené pri škole alebo inom zariadení je aktuálna výška členského príspevku (v čase zverejnenia týchto všeobecných podmienok) 1,00 € za každého člena / rok.

6.2 Od členského príspevku sú oslobodení členovia:

a) deti a mládež, ktorí čelia diskriminácii alebo sociálnemu vylúčeniu (na základe ich národnosti, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, vierovyznania atď.); delikventi; deti a mládež z detských domovov alebo v ústavnej starostlivosti; mladí imigranti alebo utečenci; potomkovia imigrantov alebo utečencov s problémami začleniť sa.

b) deti a mládež z ekonomicky slabého prostredia - dlhodobá nezamestnanosť rodičov alebo samotnej mládeže; závislí na sociálnej podpore štátu, zadĺžení alebo s finančnými problémami; mladí ľudia bez bydliska a pod.

c) deti a mládež s ťažkými chronickými zdravotnými problémami; s psychickými poruchami; s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím; osoby priamo ohrozené drogovou závislosťou alebo drogovo závislé.

d) ak je výška členského príspevku prekážkou zapojenia sa dieťaťa do činnosti Stromu života, členský príspevok možno odpustiť aj deťom a mládeži s vážnymi problémami učenia sa; mladým ľuďom (starším ako 15 rokov) s nedokončeným základným vzdelaním alebo bez kvalifikácie; deťom a mládeži s mimoriadne slabými školskými výsledkami.

6.3 Oslobodenie sa dokladuje čestným prehlásením Vedúceho Klubu SŽ. V prípade existencie viacerých dôvodov oslobodenia pri tej istej osobe, Vedúci Klubu SŽ určí len jeden, prevládajúci dôvod.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje