Všeobecné podmienky

Členský príspevok pre Kluby Stromu života zriadené pri škole alebo inom zariadení
Platnosť od: 20.08.2018

 1. Základné informácie
 • Členský príspevok sa uhrádza za každého člena (vrátane Vedúceho Klubu SŽ) s právoplatne vyplnenou prihláškou. Aktuálnu výšku členského príspevku, vrátane prípadných oslobodení, zverejňujeme na internetovej stránke www.stromzivota.sk, konkrétne v čl. 2 týchto Všeobecných podmienok.
 • Úhrada členského príspevku (pokiaľ člen nie je od úhrady oslobodený) je podmienkou členstva v Strome života. Členstvo je viazané na ročný obnovovací cyklus. Ak má člen záujem v členstve pokračovať, pre obnovenie členstva postačuje uhradenie členského príspevku na ďalšie obdobie (v prípade, že člen nie je oslobodený od členského príspevku). Na končiace členstvo upozorní Vedúceho Klubu SŽ Kancelária Stromu života emailom.
 • Členský príspevok sa uhrádza na základe vystavenej faktúry. Úhradu fakturovanej sumy je potrebné vykonať v súlade s pokynmi uvedenými vo faktúre (napr. číslo účtu príjemcu a variabilný symbol). Faktúru vystavujeme až na základe pokynu Vedúceho Klubu SŽ (postačuje mailom na [email protected]). Vedúci Klubu SŽ v rámci pokynu (oznámenia) uvedie, koľko bude mať Klub SŽ členov (na základe zozbieraných prihlášok), prípadne nahlási aj zmenu fakturačnej adresy (ak sa líši od registračnej adresy Klubu SŽ). Ak Vedúci Klubu SŽ žiada aj o úľavu na členskom, k oznámeniu priloží aj čestné prehlásenie, viď príloha č. 1 týchto podmienok. Faktúru vo všeobecnosti zasielame na kontaktný email uvedený pri registrácii Klubu Stromu života.
 • Členský príspevok je neprenosný (nie je možné niektorého člena odhlásiť a na jeho miesto prihlásiť nového člena a pritom si nárokovať na prenos členského príspevku na nového člena). Ak sa počas roka doplnia do Klubu Stromu života ďalší členovia, je potrebné za nich členský príspevok doplatiť.
 • Ak úhradu členského príspevku za Klub Strom života resp. člena vykoná iná osoba (napr. škola, pri ktorej Klub Stromu života pôsobí, ZRPŠ, niektorý iný člen Klubu Stromu života či iný donor), táto osoba úhradou prehlasuje, že plní záväzok člena Klubu SŽ ako dlžníka (pôjde o pristúpenie k záväzku podľa § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení).
 • Centrálnu evidenciu členov SŽ vedie Kancelária SŽ, kde sú umiestnené aj originály všetkých typov doručených prihlášok spolu s dokladmi o zaplatení ročného členského príspevku.
 1. Výška členského príspevku
 • Pre Kluby Stromu života zriadené pri škole alebo inom zariadení je aktuálna výška členského príspevku 1,00 € za každého člena / rok.
 • Od členského príspevku sú oslobodení členovia:
  • deti a mládež, ktorí čelia diskriminácii alebo sociálnemu vylúčeniu (na základe ich národnosti, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, vierovyznania atď.); delikventi; deti a mládež z detských domovov alebo v ústavnej starostlivosti; mladí imigranti alebo utečenci; potomkovia imigrantov alebo utečencov s problémami začleniť sa.
  • deti a mládež z ekonomicky slabého prostredia – dlhodobá nezamestnanosť rodičov alebo samotnej mládeže; závislí na sociálnej podpore štátu, zadĺžení alebo s finančnými problémami; mladí ľudia bez bydliska a pod.
  • deti a mládež s ťažkými chronickými zdravotnými problémami; s psychickými poruchami; s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím; osoby priamo ohrozené drogovou závislosťou alebo drogovo závislé.
  • ak je výška členského príspevku prekážkou zapojenia sa dieťaťa do činnosti Stromu života, členský príspevok možno odpustiť aj deťom a mládeži s vážnymi problémami učenia sa; mladým ľuďom (starším ako 15 rokov) s nedokončeným základným vzdelaním alebo bez kvalifikácie; deťom a mládeži s mimoriadne slabými školskými výsledkami.
 • Oslobodenie sa dokladuje čestným prehlásením Vedúceho Klubu SŽ, ktorého vzor sa nachádza v prílohe č.1 týchto všeobecných podmienok. V prípade existencie viacerých dôvodov oslobodenia pri tej istej osobe, Vedúci Klubu SŽ určí len jeden, prevládajúci dôvod. Riadne vyplnené a podpísané čestné prehlásenie možno doručiť poštou na adresu sídla organizácie alebo emailom na [email protected]

Všeobecné podmienky členstva spolu s prílohou č. 1 čestným prehlásením (pdf)
Príloha č.1 – Čestné prehlásenie (word)

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory