Kurz Environmentálne minimum (Murcia)

Kurz Environmentálne minimum (Murcia)

Na vybraných uchádzačov čaká začiatkom letných prázdnin Kurz Environmentálneho minima, ktorý sa uskutoční v termíne 30. 6. - 6. 7. 2019 v Murcii (Španielsko).

Cieľom kurzu je sprostredkovať účastníkom tzv. Environmentálne minimum, teda základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pre implementáciu environmentálnej výchovy (EV) do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pripravili sme pre Vás komplexný program zameraný na:

  • obsah EV – priblížime aktuálne poznatky z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia (ŽP) prostredníctvom siedmych nosných tém: Znečistenie ovzdušia, Znečistenie vody, Odpady, Energia, Biodiverzita, Prírodné a kultúrne dedičstvo a Ľudské prostredie. Témy vyplývajú z cieľov vzdelávania pre trvalú udržateľnosť AGENDY 2030 a priamo sa dotýkajú cieľov Environmentálnej výchovy na školách, ako aj vzdelávacích štandardov predmetu Environmentálna výchova.
  • realizáciu EV – zameriame sa na aplikáciu rôznych moderných a aktivizujúcich pedagogických prístupov vo vzdelávaní, vrátane Outdoor education, Project-based learning, Inquiry-based learning, Mobile learning a Location-based learning.
  • modernizáciu EV – okrem modernizácie obsahu a formy realizácie EV svoju pozornosť zameriame na predstavenie originálnych možností využitia voľne dostupných IKT vo vyučovaní
  • aplikáciu EV – pre 7 tém predstavujúcich obsah vzdelávania predstavíme metódy empirického poznávania ako experimentovanie, laborovanie, pokusy, merania, prostredníctvom ktorých môžu žiaci a ich učitelia spoločne monitorovať kvalitu ŽP priamo v okolí svojej školy, prípadne bydliska.

Účastník kurzu získa:

  • komplexný balíček poznatkov, námetov a metodík pre témy: Znečistenie ovzdušia, Znečistenie vody, Odpady, Energia, Biodiverzita, Prírodné a kultúrne dedičstvo a Ľudské prostredie
  • množstvo nových námetov pre realizáciu EV nielen v rámci svojich predmetov
  • prehľad o inovatívnych aktivizujúcich a bádateľsky zameraných pedagogických prístupoch na základe vlastných skúseností a zážitkov
  • databázu voľne dostupných IKT, ktoré mu môžu pomôcť pri modernizácii a pri zefektívňovaní EV na školách
  • podporu od odborníkov a projektových partnerov pri implementovaní EV do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • medzinárodný certifikát alebo certifikát Europass Mobility

 

Súčasťou programu budú aj teambuildingové aktivity a tímová práca, aktivity zamerané na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt okolitej krajiny, diskusie o možnostiach implementácie získaných poznatkov a námetov do vyučovacieho procesu na školách, večerný spoločenský program a mnoho ďalších plánovaných i neplánovaných udalostí.

Kurz vznikol v rámci projektu Bioprofily – Implementácia praktickej environmentálnej edukácie na základných školách, podporeného grantom Erasmus+.


 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát