Misia
Stromu života

Zasaďte sa medzi nás.
Spoločne môžeme rásť, kvitnúť aj dozrieť.

V našom zosietenom svete každý vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života nadobúda rozmer, ktorý prekračuje jednotlivca. Od dažďových pralesov, korálových útesov až po lesy a ľudí u nás doma sme nerozpletiteľne previazaní v nádhernej sieti vzájomnej závislosti. Ko-operácia (spolu-práca) vytvorila tento neuveriteľne komplexný ekosystém, ktorý nazývame Zemou, ktorá nám poskytuje priestor pre existenciu, živí nás a teší. Je čas, aby sme sa navzájom naučili spolupatričnosti a dozreli. Súťaživému aspektu evolúcie podliehajú nedospelé druhy.

Charakteristika organizácie

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou 40-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Strom života zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite života prebúdza v deťoch chuť učiť sa, meniť sa a konať v prospech ochrany a zveľaďovania života na Zemi. Zároveň sa snaží rozvíjať emočnú inteligenciu detí, ovplyvniť ich hodnotový systém a posilniť ich osobnú zodpovednosť voči sebe, druhým i svetu.


Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností, talentu, čitateľskej gramotnosti, kompetentného zaobchádzania s médiami a kritického myslenia. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí, aktivity podporujúce zdravý životný štýl a aktivity rozvíjajúce inovačné, technické a bádateľské zručnosti, ktoré mladí ľudia využijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti.

Strom života pri svojej činnosti kladie dôraz najmä na interaktivitu (prácu v kolektíve, aktívne občianstvo a myšlienkovú spoluúčasť), osobný zážitok (zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo), pohyb a pobyt v prírode (outdoorovú edukáciu) a konštruktívny prístup pri riešení problémov (uprednostňuje sa dialóg, tolerancia iných názorov, vyhýbanie sa nátlakovým aktivitám). Pre Strom života je dôležité aj formovanie zdravého národného historického vedomia, vychádzajúceho z vlastnej kultúry a histórie, smerujúceho k tolerantnému spolunažívaniu všetkých kultúr v integrovanej Európe.


Partnermi pri činnosti organizácie sú najmä odborníci z príslušných oblastí, iné mimovládne organizácie, štátne orgány a inštitúcie, samosprávne orgány, školy a univerzity, podnikateľské subjekty a zahraničné organizácie.

Strom života prehlasuje, že odmieta násilie, šikanu, neznášanlivosť a extrémizmus, ako aj odkaz komunizmu a fašistického režimu. Strom života odsudzuje diskrimináciu podľa pohlavia, rasy, etnicity, národnosti, sociálneho postavenia, mentálneho alebo fyzického postihnutia, sexuálnej orientácie, politického alebo náboženského presvedčenia alebo príslušnosti a svoju činnosť realizuje v duchu demokracie, otvorenosti a prijatia a to v bezpečnom a zdraviu neohrozujúcom prostredí.


KĽÚČOVÉ HODNOTY

rast - rozum a srdce v jednote

Vedomosti o životnom prostredí a jeho problémoch ešte nemusia spôsobiť zmenu v správaní jednotlivca, aj keď si daná osoba deštrukciu našej planéty vo svojom najhlbšom vnútri uvedomuje. Na zmenu správania treba totiž obrovské množstvo energie vo forme sebauvedomenia. Nádej na úspech nám dáva len systematické, cieľavedomé a aktivizujúce pôsobenie na deti, kde osobný príklad, hľadanie súvislostí a vzájomná dôvera nám umožňujú pravdivo analyzovať dopady našich činov na životné prostredie a komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa.

ROZKVINUTIE – Osobný zážitok ako prostriedok zmeny

Všetko to, čo vo svojom živote zažijeme, ostane navždy v nás. Pre iniciovanie zmeny v správaní dieťaťa je skúsenosť oveľa cennejšia ako rôzne výstrahy, ponaučenia alebo rady. Práve zážitok dokáže zjednotiť vnútorný svet dieťaťa s jeho vonkajšou realitou, pričom samotné dieťa môže v rámci prežívania zážitku prejaviť vlastnú iniciatívu, kreativitu, emócie či empatiu. Zážitok zároveň vytvára priestor pre spoluprácu, diskusiu, hľadanie riešení, ale aj pre vytváranie priateľstiev. Samotný zážitok však nie je cieľom našich aktivít. Na to slúžia zábavné parky. Pre nás je len prostriedkom pre osvojenie si vedomostí a schopností a pre iniciovanie zmeny v správaní a hodnotách dieťaťa smerom k environmentálne uvedomelému spôsobu života.

ZRELOSŤ – Vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života

Ľudia nie sú konečnou mierou hodnôt, či koruna tvorstva na tejto planéte. Sme členom spoločenstva a naša arogancia voči tomuto spoločenstvu ohrozuje nielen nás, ale aj život ako celok. Ľudia však môžu byť oveľa väčší, hlbší a šľachetnejší, ako si myslíme. Stačí, ak si uvedomia relativitu fyzického sveta, prehĺbia svoju citlivosť a ohľaduplnosť k životu, nájdu v sebe odvahu a ochotu angažovať sa pri riešení problémov životného prostredia a začnú zvažovať súvislosti medzi environmentálnymi limitmi, technicko-ekonomickými prostriedkami a sociálnymi predpokladmi svojej existencie. Náročný cieľ? Možno. Každá cesta však začína prvým krokom a ním je vedomý ľudský čin v prospech zachovania kvality života. Vykročme ho spoločne.

Platforma činnosti


Aktivity organizácie sú realizované týmito základnými formami:

 • celoročné programy pre školy, rodiny, ale aj širokú verejnosť, najmä v oblasti environmentálnej výchovy, kultúrneho dedičstva a zdravého životného štýlu ako aj v oblasti kvalitatívneho zlepšovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Celoročné programy sú zvyčajne spojené s výletmi do prírody a za kultúrnymi pamiatkami, súťažami a pod,
 • vzdelávacie aktivity v rôznych formách (odborné tréningy, workshopy pre deti, exkurzie, semináre, konferencie),
 • edičná činnosť najmä v oblasti vydávania publikácií k programom Stromu života ale aj iných odborných publikácií a pomôcok, ako aj vydávanie časopiseckej literatúry (časopis Stromáčik a časopis Strom),
 • práca s dobrovoľníkmi a komunitami,
 • zdieľanie príkladov dobrej praxe,
 • ostatné voľnočasové aktivity pre deti, mládež a dospelých zamerané na tvorivé dielne, prácu v skupinách, ekohry, aktivity v prírode a šport,
 • aktivity, ktoré majú podporiť samofinancovanie organizácie a aktivity, ktoré majú zviditeľniť organizáciu v odbornej i laickej verejnosti.

Organizačná štruktúra Stromu života


1. Valné zhromaždenie Stromu života

Valné zhromaždenie SŽ je najvyšším orgánom SŽ, ktorého delegátmi sú riadni členovia SŽ, členovia Rady SŽ a Kontrolnej komisie SŽ. Valné zhromaždenie SŽ sa koná minimálne raz do roka a zvoláva ho Rada SŽ, v prípade potreby aj Kontrolná komisia SŽ. Valné zhromaždenie SŽ rozhoduje najmä o:

 • vzniku, zlúčení s iným občianskym združením alebo zániku SŽ,
 • odsúhlasení Stanov SŽ a Programu SŽ,
 • schválení výročnej správy o činnosti a pláne činnosti SŽ pre nasledujúce obdobie,
 • voľbe, resp. odvolaní potrebného počtu členov Rady SŽ a členov Kontrolnej komisie SŽ na volebné obdobie, ktoré trvá dva roky.

2. Rada Stromu života

Rada SŽ ako najvyšší výkonný a rozhodovací orgán zasadá medzi Valnými zhromaždeniami SŽ. Radu SŽ volí a odvoláva Valné zhromaždenie SŽ a je zložená z Predsedu Rady SŽ a štyroch ďalších členov. Predseda Rady SŽ je zároveň štatutárnym zástupcom SŽ a riaditeľom Kancelárie SŽ.

Súčasnými členmi Rady SŽ sú:

 • Ing. Jozef Kahan, PhD. (predseda Rady SŽ)
 • Mgr. Adriana Kováčová
 • RNDr. Iveta Palúchová
 • Mgr. Vladimír Dobiaš
 • Ivan Šidla

3. Klub Stromu života

Od Valného zhromaždenia v roku 2006 v Dudinciach sa všetky nižšie články Stromu života nazývajú Kluby. Klub SŽ vzniká po splnení všetkých týchto podmienok:

 • rozhodnutím minimálne troch členov organizácie, z ktorých aspoň jedna je staršia ako 18 rokov,
 • ustanovením Vedúceho Klubu SŽ, ktorý musí byť starší ako 18 rokov,
 • zaregistrovaním Klubu SŽ v Kancelárii Stromu života (KCL SŽ) a to na základe vypísania členskej prihlášky,
 • zaplatením členského poplatku na príslušný rok.

4. Kontrolná komisia Stromu života

Kontrolná komisia SŽ (KK SŽ) je kontrolným a mediátorským orgánom, ktorý sa zodpovedá priamo Valnému zhromaždeniu SŽ. KK SŽ je zložená z dvoch členov.

Súčasnými členmi KK SŽ sú:

 • Mgr. Monika Pjechová
 • Mgr. Richard Weber

KK SŽ je oprávnená nahliadať do všetkých účtovných dokladov organizácie, dbá na dodržiavanie vnútorných smerníc, upozorňuje Predsedu Rady SŽ na zistené nedostatky a rieši spory v rámci organizácie. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu do primeraného obdobia, vydá KK SŽ rozhodnutie, ktoré je záväzné pre obe strany sporu. Rozhodnutie KK SŽ môže zmeniť len Valné zhromaždenie, návrh na prerokovanie rozhodnutia KK SŽ na Valné zhromaždenie podáva, ktorákoľvek dotknutá strana sporu, Predsedovi Rady SŽ. Tento je povinný žiadosť dotknutej strany zaradiť do programu Valného zhromaždenia.


Rada Stromu životaIng. Jozef Kahan PhD. – Predseda Rady SŽ
Ing. Jozef Kahan PhD. – Predseda Rady SŽ

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na neziskový marketing. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium vo vednom odbore Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zo začiatku svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako konzultant v oblasti implementácie controllingu, procesného riadenia a projektového manažmentu. Neskôr sa špecializoval na expertné riešenie projektov s environmentálnym zameraním pre obce a mestá. Je spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu pre druhý stupeň základných škôl, pričom práci s mládežou sa venuje od roku 1998. Zo začiatku ako táborový vedúci na táboroch Stromu života, neskôr ako člen Kontrolnej komisie a od roku 2006 ako riaditeľ organizácie. Dlhodobo pôsobí aj ako lektor otvorených aj inhouse vzdelávacích aktivít.


Mgr. Adriana Kováčová
Mgr. Adriana Kováčová

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre s aprobáciou matematika – geografia, so zameraním na environmentalistiku. Viac ako 10 rokov pôsobila v Strome života, 5 rokov ako dobrovoľníčka na táboroch SŽ (záchrana kultúrnych pamiatok) a neskôr ako projektová manažérka a vedúca ARBOR centra, lektorka školení pre inštruktorov táborov SŽ a lektorka seminárov pre učiteľov v oblasti mimoškolskej environmentálnej výchovy. Od roku 2007 pracovala v medzinárodnej e-learningovej spoločnosti Centre for Modern Education (SK), kde spolupracovala so základnými a strednými školami na projektoch, zameraných na online vzdelávanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. V roku 2014 sa stala zakladajúcou členkou OZ INAK.


RNDr. Iveta Palúchová
RNDr. Iveta Palúchová

Absolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s aprobáciou matematika – geografia. Od roku 1990 pracuje ako učiteľka základnej školy v Radoli. Na škole sa venuje environmentálnej výchove, krúžkovej činnosti a realizovaniu letných táborov so zameraním na turistiku a ochranu prírody. Je autorkou projektov so zameraním na environmentálnu výchovu a modernizáciu vzdelávacieho procesu a autorkou a tvorcom Náučného chodníka v Radoli. Je dlhodobou členkou Stromu života a vedúcou Klubu, v minulosti sa podieľala na rozhodovaní v organizácii aj ako členka Rady Stromu života.


Mgr. Vladimír Dobiaš
Mgr. Vladimír Dobiaš

Vyštudoval odbor Environmentálna výchova na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2005 – 2007 participoval na projekte LIFE, ktorý skúmal vplyvy klimatickej zmeny na krajinu a sídla v Piešťanoch. Neskôr pracoval v ateliéri krajinnej a záhradnej tvorby. Od roku 2013 je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb s oprávnením na vyhotovovanie dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability a starostlivosti o dreviny. Je spoluautorom niekoľkých štúdií a dokumentácií s týmto zameraním ako aj spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu Stromu života. V tejto organizácií pôsobil v rokoch 2010 – 2017 aj ako koordinátor environmentálnej výchovy. V súčasnosti pracuje ako profesionálny arborista.


Ivan Šidla
Ivan Šidla

Ivan Šidla pôsobí ako konzultant v oblasti o online vývoja a marketingových stratégií od roku 2005. Podieľal sa na desiatkach online projektov ako projekt líder alebo externý konzultant. Medzi jeho kľúčové oblasti patria stratégia akvizície a práce s návštevníkom v online priestore a manažment zážitku (user experience). Pracoval 10 rokov na vytvorení cestovateľskej platformy Invia, navrhoval UX/UI napr. pre Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr, terapeutickú platformu Mandalive, ale aj mnohých technologických startupov v oblasti služieb. Od roku 2017 spolupracuje so Stromom života ako expert pre komunikačnú stratégiu a nastavenie vzdelávacích aktivít v online priestore.


KONTROLNÁ KOMISIA STROMU ŽIVOTAMgr. Monika Pjechová
Mgr. Monika Pjechová

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre v odbore environmentálna ekológia. Je spoluautorkou publikácie Voda bez hraníc – vodou ku klimatickej stabilite regiónov. Podieľala sa na tvorbe internetového Katalógu opatrení, riešení a príkladov z praxe (ZMOS). Špecializovala sa na poradenstvo pre obce pri projektoch s environmentálnym zameraním. V Strome života pôsobí od roku 2009 ako koordinátorka environmentálnej výchovy. Venuje sa predovšetkým komunikácii s Klubmi Stromu života, podieľa sa na príprave environmentálnych aktivít v rámci jednotlivých súťaží a programov.


Mgr. Richard Weber
Mgr. Richard Weber

Je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na personálny manažment a etiku v podnikaní. V Strome života pôsobí od roku 2011 na pozícii programového koordinátora a neskôr grafika. Dva roky pôsobil v mládežníckej organizácii AIESEC a neskôr spolupracoval na projekte ESF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Medzi jeho ťažiskové aktivity v Strome života patrí príprava pravidelných videoseriálov a grafická úprava vzdelávacích materiálov organizácie a zadaní pravidelných súťaží.


Základné dokumentyVšetky základné dokumenty organizácie schvaľuje Valné zhromaždenie Stromu života. K týmto dokumentom patria:


Stanovy Stromu života

Stanovy Stromu života

obsahujú základné pravidlá, na základe ktorých organizácia Strom života funguje.

Stanovy Stromu života

Program Stromu života

je základný strategický dokument organizácie. Obsahuje víziu organizácie, platformu činnosti, zásady pri realizácii činnosti organizácie, hodnoty členov organizácie a významné míľniky organizácie od jej založenia až po súčasnosť.


PartneriCelé Slovensko číta deťom o.z
Celé Slovensko číta deťom o.z

Celé Slovensko číta deťom o.z. sa snaží prehlbovať komunikáciu medzi deťmi a dospelými prostredníctvom kníh a čítania. Organizujeme čitateľské projekty, predovšetkým Týždeň čítania deťom v SR a realizujeme čítania v školách, v nemocniciach i v detských domovoch. Pokúšame zasiať semienko presvedčenia do detskej mysle, že čítanie je niečo tak nádherné, že si bez čítania život nemožno predstaviť. ČÍTAJME DEŤOM 20 MINÚT KAŽDÝ DEŇ!

Brontosaurus
Brontosaurus

České hnutie Brontosaurus otvára cestu za poznaním ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva a pamiatok.

Detská organizácia FÉNIX, o.z.
Detská organizácia FÉNIX, o.z.

Detská organizácia FÉNIX, o.z. sa venuje mimoškolskej výchove detí a mládeže formou pravidelných krúžkov, ako aj organizáciou rozličných voľno-časových podujatí, či súťaží.

Fakulta prírodných vied
Fakulta prírodných vied

Hlavnou úlohou Fakulty prírodných vied je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Katedra ekológie a environmentalistiky vznikla 1. januára 1994 v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV ako spoločné interdisciplinárne vedecko-edukačné pracovisko, prispievajúce k zvyšovaniu ekologického a environmentálneho povedomia.

Grüne Liga
Grüne Liga

Grüne Liga ako sieť ekologických hnutí sa zasadzuje za ochranu a zlepšenie životného prostredia, pričom svoje aktivity zameriava predovšetkým na vzdelávanie a poradenstvo o životnom prostredí, turizmus šetrný voči prírode, znižovanie produkcie odpadov, ekologickú a zdravú výživu, ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a na čistotu vody, pôdy a vzduchu.

IBIMET-CNR
IBIMET-CNR

IBIMET-CNR bola vytvorená v roku 2000 spojením štyroch rôznych inštitúcií pracujúcich v monitoringu, environmentálnej analýze a rozvoji vidieka, ako súčasť oddelenia Agri-Food taliankeho Národného výskumného ústavu (National Research Council of Italy – CNR). IBIMET-CNR využíva vo svojich výskumoch viacdimenzionálny prístup, pričom spája pracovníkov so skúsenosťami v poľnohospodárstve, lesníctve, fyzike, ekonomike, spoločenských a politických vedách.

„INAK“
„INAK“

„INAK“ je občianske združenie založené na jar 2014, ktorého cieľom je podporovať a rozvíjať inovatívne prístupy, využívať tvorivé metódy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu u detí, mládeže i dospelých, podporovať celoživotné vzdelávanie a zlepšovať kľúčové kompetencie učiacich sa.

International Young Naturefriends – IYNF
International Young Naturefriends – IYNF

International Young Naturefriends – IYNF (v prekl. Medzinárodní mladí priatelia prírody) je nadnárodná organizácia, ktorá zastrešuje mladých ľudí so záujmom o životné prostredie a prírodu ako takú. IYNF vystupuje ako strešná organizácia pre mnohé partnerské organizácie po celej Európe a v súčasnosti zastrešuje okolo 120,000 členov. V tejto oblasti sa snaží o vytváranie aktívnych vzájomných kontaktov a o zastupovanie záujmov partnerských organizácií na medzinárodnej úrovni.

NIVAM
NIVAM

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jeho činnosti je profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, celoživotné vzdelávanie, podpora a rozvoj práce s mládežou a výskumy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Leaf
Leaf

Leaf prispieva k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť, bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

Learning through Landscapes
Learning through Landscapes

Learning through Landscapes je britská charitatívna organizácia, ktorá sa venuje podpore outdoorového vzdelávania. Jej víziou je, aby malo každé dieťa v rámci svojho vzdelávania úžitok zo stimulujúceho učenia a hrania sa vonku.

OMEP
OMEP

OMEP je skratka z francúzskeho pomenovania Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. Úlohou OMEP-u je podpora a ochrana detí do ôsmich rokov na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Odborníci združení v tejto organizácii spolupracujú s inými združeniami s podobnými záujmami pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania detí, zlepšovaní ich životných podmienok a dodržiavaní detských práv. OMEP má status konzultanta pri UNESCO, UNICEF-e, Komisii OSN pre ekonomickú a sociálnu zmenu a pri Rade Európy.

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity je štátna vysoká škola so sídlom v Prešove. V súčasnosti je jediná na Slovensku, ktorá sa špecializuje výlučne na odbornú prípravu učiteľov pôsobiacich v oblasti predškolského, základného a špeciálneho vzdelávania. Katedra predškolskej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity podporuje integráciu nového prístupu outdoorovej edukácie do oficiálnej metodiky výučby, čím napomáha oficiálnemu uznaniu prístupu outdoorovej edukácie v slovenskej legislatíve.

Rakúska agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt)
Rakúska agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt)

Rakúska agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt) je vedúca rakúska poradenská organizácia v oblasti environmentálnej problematiky. Agentúra je v 100% vlastníctve Rakúskej republiky a zaoberá vytváraním interdisciplinárnych riešení pre oblasť udržateľného rozvoja na národnej a medzinárodnej úrovni.

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä volne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastupujeme našu krajinu v medzinárodnej organizácií BirdLife International, Euring, Association of Europaen Rarities Comittees…

Špirála
Špirála

Špirála je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ktorej je Strom života členom.

Unabhängiges Institut für Umweltfragen
Unabhängiges Institut für Umweltfragen

Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU e.V. sa ako výskumná inštitúcia venuje otázkam energetickej efektívnosti, klimatickej zmene, ochrane životného prostredia a zlepšovaniu práva v oblasti životného prostredia.

VITA XXI SLP
VITA XXI SLP

VITA XXI SLP je spoločnosť so sídlom v Murcii, na juhovýchode Španielska. Od svojho vzniku v roku 2001 poskytuje konzultačné služby environmentálnym a vzdelávacím projektom, pričom viac ako deväť rokov pôsobila ako koordinátor environmentálnej politiky v chránených oblastiach juhovýchodného Španielska.


Výročné správyVýročná správa Stromu života za rok 2018


Výročná správa Stromu života za rok 2017


Výročná správa Stromu života za rok 2016


Výročná správa Stromu života za rok 2015


Výročná správa Stromu života za rok 2014


Výročná správa Stromu života za rok 2013


Výročná správa Stromu života za rok 2012


COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát