Všeobecné podmienky spolupráce

Platnosť od: 01.01.2021

PREAMBULA

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou 40-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Strom života vytvára programy environmentálnej a globálnej výchovy, založené na systémových (holistických) základoch, ktoré využívajú inovatívne vzdelávacie metódy. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností, talentu, čitateľskej gramotnosti, kompetentného zaobchádzania s médiami a kritického myslenia. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí, aktivity podporujúce zdravý životný štýl a aktivity rozvíjajúce inovačné, technické a bádateľské zručnosti, ktoré mladí ľudia využijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti.

Strom života pri svojej činnosti kladie dôraz najmä na interaktivitu (prácu v kolektíve, aktívne občianstvo a myšlienkovú spoluúčasť), osobný zážitok (zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo), pohyb a pobyt v prírode (outdoorovú edukáciu) a konštruktívny prístup pri riešení problémov (uprednostňuje sa dialóg, tolerancia iných názorov, vyhýbanie sa nátlakovým aktivitám a konfliktom a orientácia na výsledok pri vnímaní celku). Pre Strom života je dôležité aj formovanie zdravého národného historického vedomia, vychádzajúceho z vlastnej kultúry a histórie, smerujúceho k tolerantnému spolunažívaniu všetkých kultúr v integrovanej Európe.

Partnermi pri činnosti organizácie sú najmä odborníci z príslušných oblastí, iné mimovládne organizácie, štátne orgány a inštitúcie, samosprávne orgány, školy a univerzity, podnikateľské subjekty a zahraničné organizácie.

Strom života prehlasuje, že odmieta násilie, šikanu, neznášanlivosť a extrémizmus, ako aj odkaz komunizmu a fašistického režimu. Strom života odsudzuje diskrimináciu podľa pohlavia, rasy, etnicity, národnosti, sociálneho postavenia, mentálneho alebo fyzického postihnutia, sexuálnej orientácie, politického alebo náboženského presvedčenia alebo príslušnosti a svoju činnosť realizuje v duchu demokracie, otvorenosti a prijatia a to v bezpečnom a zdraviu neohrozujúcom prostredí.

 

1. Registrácia Klubu SŽ a členstvo

1.1 Žiaci a učitelia školy alebo školského zariadenia, rodičia s deťmi, neformálne zoskupenia rodičov a detí a rodinné centrá môžu realizovať programy a využívať produkty Stromu života na základe členstva. Členovia Stromu života sú združení v tzv. Kluboch Stromu života. Názov Klubu SŽ si stanovujú členovia Klubu SŽ sami. Kontaktnou a zodpovednou osobou za činnosť Klubu SŽ je Vedúci Klubu Stromu života, ktorý musí mať minimálne 18 rokov. Vedúci Klubu SŽ vykonáva túto funkciu na dobrovoľníckej báze. V rámci jednej školy môže pôsobiť aj niekoľko Klubov SŽ.

1.2 Registrácia Klubu SŽ a členov prebieha výlučne elektronicky - vyplnením elektronického formulára. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné ukončenie registrácie Klubu SŽ pri škole je uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, viď čl. 2 týchto všeobecných podmienok. Pri Rodinnom klube sa písomná podoba zmluvy nevyžaduje. Poverení pracovníci Kancelárie SŽ skontrolujú úplnosť prijatej registrácie. V prípade zistenia nezrovnalostí, pracovník Kancelárie SŽ vyzve Vedúceho Klubu SŽ emailom, aby nezrovnalosti odstránil. Ak Vedúci Klubu SŽ neodstráni nezrovnalosti do 30 dní odo dňa vyzvania, pracovník Kancelárie SŽ registráciu Klubu SŽ zamietne.

1.3 Členstvo v Strome života je dobrovoľné a vzniká prijatím za člena organizácie. Prijatie za riadneho člena je právoplatné dňom, kedy sú splnené obe nasledovné podmienky:

 • zaregistrovanie úplnej prihlášky v Kancelárii Stromu života (prostredníctvom Vedúceho Klubu SŽ),
 • preukázateľné zaplatenie členského príspevku na príslušné obdobie.

1.4 Členstvo je viazané na obnovovací cyklus. Členstvo v organizácii členovi zanikne, ak v rámci obnovy členstva nepotvrdí svoj záujem v členstve pokračovať. Člen môže z organizácie aj kedykoľvek vystúpiť, stačí ak svoje rozhodnutie oznámi Kancelárii Stromu života (poštou alebo e-mailom). 

1.5 Členmi Rodinného Klubu SŽ môžu byť okrem detí Vedúceho Klubu SŽ aj deti jeho rodinných priateľov. V prípade, že Vedúci Klubu SŽ prihlasuje za členov aj deti jeho priateľov, je potrebné získať písomný súhlas zákonného zástupcu detí. Vzor súhlasu je zverejnený na internetovej stránke stromzivota.sk. Pri zhromažďovaní vyplnených súhlasov príjme Vedúci Klubu SŽ také primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb. Skompletizované súhlasy zasiela Vedúci Klubu SŽ poštou na Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava alebo elektronicky na email [email protected].

1.6 Súčasťou registrácie Klubu SŽ je aj vyjadrenie súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami spolupráce a poskytnutie doplnkových súhlasov. Doplnkové súhlasy môže člen resp. jeho zákonný zástupca kedykoľvek zmeniť, emailovým oznámením na [email protected] Pri takejto žiadosti si je odosielateľ žiadosti vedomý, že pred vybavením žiadosti musí poverený pracovník Kancelárie SŽ spoľahlivo overiť totožnosť žiadateľa, aby nedošlo k zneužitiu práv dotknutého člena Stromu života. Z tohto dôvodu môže poverený pracovník Kancelárie SŽ požiadať o poskytnutie dodatočným informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity žiadateľa, ak má oprávnené pochybnosti o jeho identite. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude poverený pracovník Kancelárie SŽ schopný preukázateľne verifikovať identitu žiadateľa, bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať a odmietne konať na základe takejto neoverenej žiadosti.

1.7 Prijatá elektronická registrácia Klubu SŽ je podkladom pre vystavenie faktúry na úhradu členského príspevku. V prípade, že členský príspevok nie je uhradený ani po dodatočnom vyzvaní povereným pracovníkom Kancelárie SŽ, prijatú elektronickú registráciu Klubu SŽ poverený pracovník Kancelárie SŽ nenávratne vymaže.

1.8 Pokiaľ sú splnené všetky náležitosti (riadne vyplnená prihláška a uhradený členský príspevok), poverený pracovník Kancelárie SŽ schváli členstvo Klubu SŽ na príslušné obdobie. Počas trvania členstva sa môže členovia zapájať do programov a využívať produkty Stromu života.

 

2. Zmluva o spolupráci - školské Kluby SŽ

2.1 Zmluva o spolupráci stanovuje podmienky spolupráce pri realizácii programov a využívaní produktov Stromu života Klubom SŽ a zároveň vymedzuje práva a povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zapájanie sa do programov a využívanie produktov Stromu života Klubom SŽ je v rozsahu tzv. „základného balíka“ produktov bezodplatné. Zmluva o spolupráci nezakladá povinnosť Klubu SŽ využívať spoplatnené produkty Stromu života.

2.2 Zmluvnú stranu za Klub SŽ pri škole alebo inom zariadení môže zastupovať:

 • štatutárny zástupca školy (riaditeľ alebo zriaďovateľ) - podpisuje sa Zmluva o spolupráci vzor 1, alebo
 • Vedúci Klubu SŽ (učiteľ, koordinátor environmentálnej výchovy na škole alebo iná osoba) - podpisuje sa Zmluva o spolupráci vzor 2.

2.3 Ak škola alebo zariadenie nemá udelenú právnu subjektivitu, v rámci definovania zmluvnej strany sa uvedie IČO zriaďovateľa (obce), pričom sa zároveň doplní poznámka: škola nemá právnu subjektivitu, zriaďovateľom je .... . Zmluvu o spolupráci v takomto prípade podpisuje štatutárny zástupca zriaďovateľa (starosta) - použije sa Zmluva o spolupráci vzor 1 - alebo Vedúci Klubu SŽ - použije sa Zmluva o spolupráci vzor 2.

2.4 Obsahovo sú obe zmluvy takmer totožné (Zmluva o spolupráci vzor 1 a vzor 2), hlavným rozdielom je ukončenie platnosti zmluvy. V prípade Zmluvy o spolupráci vzor 1 (podpisuje ju riaditeľ školy alebo zriaďovateľ) zmena Vedúceho Klubu SŽ nemá na platnosť zmluvy vplyv. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky Kluby SŽ, ktoré pri škole pôsobia. V prípade Zmluvy o spolupráci vzor 2 (podpisuje ju Vedúci Klubu SŽ) je platnosť zmluvy viazaná na konkrétneho Vedúceho Klubu SŽ. Ak by sa Vedúci Klubu SŽ zmenil alebo by Vedúci Klubu SŽ zmenil svoje pôsobisko, Zmluva o spolupráci stráca platnosť a je potrebné podpísať s novým Vedúcim Klubu SŽ pri škole samostatnú Zmluvu o spolupráci.

2.5 Zmluva o spolupráci je platná počas celej doby existencie Klubu SŽ (pri dodržaní podmienok v zmysle bodu 2.4) a každoročne sa neobnovuje.

2.6 Zmluvu o spolupráci je potrebné 2x vytlačiť (obojstranná tlač), vyplniť v nej zmluvnú stranu, podpísať a zaslať poštou na Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava. Poradové číslo zmluvy doplní Strom života. Jeden podpísaný originál zmluvy zašle Strom života poštou späť.

 

3. Práva a povinnosti Stromu života

3.1 Strom života bude, podľa vlastných možností, poskytovať Klubu Stromu života vedenému Vedúcim KSŽ:

 1. metodickú podporu vo forme metodických listov, námetov na aktivity (súťažných aj nesúťažných), konzultácií, newslettera, vzdelávacích pomôcok a ďalších podporných materiálov (videí, zdieľaní relevantných kampaní, záujmových a odborných článkov a pod.),
 2. edukačnú činnosť a ďalšie vzdelávanie vo forme seminárov, workshopov, konferencií, online modulov, medzinárodných výmenných pobytov, časopisov, „white papers“ – kníh a učebníc pre žiakov, ako aj vo forme zdieľania príkladov dobrej praxe a iných doplnkových materiálov a podujatí,
 3. programy environmentálnej výchovy (ucelené časovo vymedzené aktivity pre žiakov realizované podľa inštrukcií Stromu života, napr. merania, súťaže a pod.),

(ďalej spolu ako „produkty“).

3.2 Aktuálna ponuka produktov je zverejnená na internetovej stránke www.stromzivota.sk. Na tejto stránke sú zverejnené aj aktuálne vyhlásené súťaže, kampane alebo pozvánky na odborné tréningy, exkurzie, workshopy, konferencie alebo iné jednodňové alebo viacdňové podujatia organizované Stromom života.

3.3 Poskytovanie produktov v zmysle týchto všeobecných podmienok spolupráce v rozsahu tzv. „základného balíka“ produktov bezodplatné a je viazané na dobu existencie Klubu Stromu života vedeného Vedúcim KSŽ. Rozsah tohto základného balíka je zverejnený na internetovej stránke Stromu života www.stromzivota.sk. Vedúci KSŽ má možnosť si k základnému balíku kedykoľvek v priebehu platnosti tejto zmluvy objednať aj ďalšie produkty, za ktorých poskytnutie bude povinný zaplatiť Stromu života cenu podľa aktuálne platného cenníka zverejneného na www.stromzivota.sk. Využívanie spoplatnených produktov sa od Vedúceho KSŽ nevyžaduje. Ak si Vedúci KSŽ objedná produkty nad rámec základného balíka, je povinný za ne vopred uhradiť stanovenú cenu.

3.4 Cena za objednané produkty bude hradená Stromu života na základe vystavenej faktúry v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Úhradu fakturovanej ceny vykoná Vedúci KSŽ v súlade s pokynmi uvedenými vo faktúre (napr. číslo účtu príjemcu a variabilný symbol). Pokiaľ nie je dohodnuté inak, objednávka Vedúceho KSŽ sa pre Strom života stáva záväznou, až po pripísaní platby za objednaný produkt v prospech účtu Stromu života.

 

4. Práva a povinnosti Vedúceho Klub Stromu života

4.1 Pre účely komunikácie bude Strom života využívať kontaktné údaje (najmä email a telefónne číslo) Vedúceho Klubu Stromu života uvedené v jeho registračnej prihláške. V prípade zmeny týchto údajov je Vedúci KSŽ povinný bezodkladne oznámiť túto zmenu Stromu života (emailom na adresu [email protected] alebo priamo aktualizovaním údajov vo svojom konte).

4.2 Vedúci Klubu Stromu života je oprávnený

 1. k bezodplatnému užívaniu loga a iných prvkov marketingovej komunikácie Stromu života (každé konkrétne použitie však podlieha predchádzajúcemu súhlasu Stromu života, ktorý postačuje získať vo forme emailu),
 2. k vyhotovovaniu rozmnoženín produktov Stromu života, ktoré mu boli poskytnuté v rámci základného balíka produktov, alebo na základe objednania platených produktov, a to výhradne pre vlastné, nekomerčné použitie pri činnosti Klubu Stromu života,
 3. k nekomerčnému verejnému používaniu originálov alebo rozmnoženín produktov Stromu života,
 4. k verejnej realizácii aktivít (podujatí) pod hlavičkou Klubu Stromu života (o každej takej aktivite musí byť Strom života vopred informovaný, pričom, pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, zmluvné strany zdôrazňujú, že Strom života napriek použitiu jeho označenia, nepreberá žiadnu zodpovednosť za priebeh aktivity (podujatia) a za jej účastníkov,
 5. ovplyvňovať činnosť organizácie Strom života, napríklad účasťou na Valnom zhromaždení Stromu života alebo právom byť volený do orgánov organizácie,
 6. vypožičiavať si od Stromu života pomôcky pre činnosť Klubu Stromu života (aktuálna ponuka pomôcok, ktoré je možné vypožičať, je dostupná na stránke www.stromzivota.sk, pričom Vedúci KSŽ o pomôcku požiada emailom a bude mu poskytnutá maximálne na 1 mesiac),
 7. prezentovať svoje úspechy alebo aktivity súvisiace s touto zmluvou na určenej subdoméne Stromu života, v newsletteri alebo na sociálnych sieťach Stromu života (každá takáto prezentácia musí byť individuálne dohodnutá a podlieha prechádzajúcemu odsúhlaseniu Stromom života).

4.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pri uplatňovaní práv na používanie produktov, ktoré boli Vedúcemu KSŽ poskytnuté ako súčasť základného balíka produktov, neprechádza na Vedúceho KSŽ vlastnícke právo k nim. Pokiaľ ide o používanie názvu, loga a všetkých autorských diel – produktov poskytovaných Vedúcemu KSŽ na základe tejto zmluvy, Strom života Vedúcemu KSŽ bezodplatne udeľuje nevýhradnú licenciu na ich použitie, a to na území Slovenskej republiky a iba počas platnosti členstva. Vedúci KSŽ nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie názvu, loga, ani akýchkoľvek autorských diel – produktov tretej osobe.

4.4 Vedúci KSŽ sa zaväzuje, že:

 1. bude realizovať programy a využívať produkty Stromu života v súlade s hodnotami organizácie Strom života, ako aj v súlade s platnými normami Slovenskej republiky a Európskej únie,
 2. nebude konať tak, aby sa poškodilo dobré meno Stromu života,
 3. bude používať názov, logo, produkty a pomôcky Stromu života tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv Stromu života a aby mu nebola spôsobená škoda,
 4. vykoná všetky nevyhnutné kroky na to, aby nedochádzalo k zneužitiu názvu, loga, produktov a pomôcok Stromu života alebo k spôsobeniu škody zo strany tretích osôb, s ktorými Klub Stromu života prichádza do styku,
 5. v prípade akéhokoľvek narušenia bezpečnosti alebo neautorizovaného prístupu k spracúvaným osobným údajom týkajúcim sa tejto zmluvy bezodkladne oznámi toto narušenie Stromu života a príslušnému úradu pre ochranu osobných údajov a bude spolupracovať pri vyšetrení situácie a pri okamžitej náprave.

Vedúci KSŽ je zároveň povinný poskytnúť Stromu života pravdivé odpovede na otázky týkajúce sa činnosti Klubu Stromu života počas celého obdobia platnosti členstva.

4.5 Vedúci KSŽ je povinný v prípade zániku Klubu SŽ:

 1. bezodplatne ukončiť využívanie poskytnutých alebo získaných nezakúpených produktov, a to vrátane ich rozmnoženín,
 2. bezodkladne zastaviť používanie názvu a loga Stromu života, ako aj realizáciu aktivít pod hlavičkou Klubu Stromu života,
 3. bezodkladne ukončiť používanie elektronickej databázy Stromu života.

4.6 V prípade porušenia stanovených povinností sa Vedúci KSŽ zaväzuje uhradiť Stromu života škodu alebo náklady, ktoré vzniknú Stromu života v dôsledku strát, reklamácií alebo akéhokoľvek iného konania v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami spolupráce, a to aj po zániku Klubu SŽ.

 

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Vedúci Klubu Stromu života, prípadne akékoľvek ďalšie osoby poverené Vedúcim KSŽ, ktoré budú zhromažďovať osobné údaje členov, účastníkov alebo ďalších osôb v prospech Stromu života, zabezpečia, aby všetky spracovávané údaje boli spracované na základe súhlasu dotknutých osôb udeleného v prospech Stromu života, resp. aby osobné údaje boli spracované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

5.2 Vedúci KSŽ má pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postavenie sprostredkovateľa, pričom nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa. Vedúci KSŽ týmto prehlasuje, že príjme primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb. Vedúci Klubu Stromu života zabezpečí spracovanie a aktualizáciu údajov v elektronickej databáze Stromu života a nebude ich spracúvať inak ako prostredníctvom tejto databázy.

5.3 Účelom spracúvania osobných údajov je preukazovanie počtu členov organizácie Strom života, uskutočnenia a vyhodnotenia podujatí, a tiež plnenie povinností, ktoré Stromu života vyplývajú zo zmlúv o čerpaní finančných prostriedkov z rôznych grantových schém a od donorov. Účelom spracúvania osobných údajov môže byť tiež prezentácia podujatia alebo aktivít Stromu života vo výročnej správe, na jeho webových stránkach (vrátane subdomén), vlastnom videokanále (napr. YouTube), na sociálnych sieťach a na informačných materiáloch.

5.4 Doba spracúvania osobných údajov je obmedzená na trvanie členstva dotknutej osoby v Strome života.

5.5 Kategórie dotknutých osôb sú členovia Klubu Stromu života vedeného Vedúcim KSŽ a ich zákonní zástupcovia, plnoletí členovia Klubu Stromu života vedeného Vedúcim KSŽ, dobrovoľníci a účastníci podujatí organizovaných Klubom Stromu života vedeným Vedúcim KSŽ. Vedúci Klubu Stromu života za účelom plnenia tejto zmluvy spracúva osobné údaje členov ním riadeného Klubu Stromu života, ich rodičov, dobrovoľníkov a účastníkov podujatí Stromu života v nasledovnom rozsahu: identifikátory dotknutých osôb a kontaktné údaje uvedené v prihláškach za člena Stromu života a súvisiace údaje o ich aktivitách a výsledkoch pri realizovaní programov a využívaní produktov Stromu života.

5.6 Vedúci Klubu Stromu života môže údaje spracúvať len v súvislosti s realizáciou aktivít v Klube Stromu života, pričom sa zároveň zaväzuje, že pri spracúvaní údajov bude postupovať v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie a údaje neposkytne tretej osobe.

5.7 V prípade, že Vedúci Klubu Stromu života pri odovzdaní alebo zaslaní materiálov, fotografickej dokumentácie alebo iných dokumentov a súborov, ktoré vyhotoví Vedúci KSŽ alebo členovia Klubu Stromu života, vyslovene neuvedie, že ide o dokumenty dôverného charakteru, môže Strom života spracúvať dané dokumenty pre účely vyhodnotenia programov a produktov Stromu života (štatistické a evidenčné účely), na propagáciu činnosti Stromu života (marketingové účely) a za účelom plnenia si povinností, ktoré vyplývajú Stromu života zo zmlúv o čerpaní finančných prostriedkov z rôznych grantových schém a od donorov, napríklad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obe strany zároveň dbajú na to, aby obsah týchto dokumentov neporušoval práva tretích osôb (najmä v súvislosti s ochranou osobných údajov).

5.8 Vedúci KSŽ je povinný:

 1. spracúvať osobné údaje len na základe pokynov Stromu života,
 2. zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré v rámci Klubu SŽ spracúva a zabezpečiť, aby sa aj prípadné ďalšie osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona,
 3. vykonať opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov,
 4. nezapojiť do spracúvania osobných údajov žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa,
 5. po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť Stromu života vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zákona o ochrane osobných údajov,
 6. poskytnúť súčinnosť Stromu života pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 zákona o ochrane osobných údajov s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov,
 7. po zániku Klubu SŽ vymazať osobné údaje alebo vrátiť Stromu života osobné údaje, ktoré má Vedúci Klubu SŽ v držbe a netýkajú sa osôb, ktorých je Vedúci Klubu SŽ zákonným zástupcom.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Na účel preukazovania počtu členov našej organizácie a uskutočnenia a vyhodnotenia podujatí organizovaných našou organizáciou Vaše údaje poskytujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže. V prípade, že podujatie je hradené z iných finančných prostriedkov, poskytujeme Vaše údaje spracované na účely evidencie účastníkov podujatí k nahliadnutiu našim donorom, ak vykonávajú kontrolu oprávnenosti výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí týchto finančných prostriedkov. Vaše údaje môžu byť sprístupnené tiež naším priamym spolupracovníkom, ktorí vykonávajú pre Strom života určité činnosti na základe mandátnej zmluvy (napr. koordinátor environmentálnej výchovy, projektový pracovník, metodik, lektor, mentor, grafik, marketingový pracovník, IT pracovník, ekonóm alebo redaktor, pričom tieto osoby sú zmluvne zaviazané spracúvať osobné údaje výhradne v súvislosti s vykonávaním činností podľa príslušnej mandátnej zmluvy, zachovávať o nich mlčanlivosť a postupovať tak, aby boli dodržané všetky právne predpisy, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb a ich osobných údajov.

Obrazové a obrazovo-zvukové záznamy z aktivít a podujatí

Člen organizácie/zákonný zástupca člena organizácie si je vedomý toho, že na aktivitách alebo podujatiach organizovaných Stromom života (prípadne Klubom Stromu života alebo samotnými členmi Klubu Stromu života) môže organizácia vyhotovovať a zhromažďovať obrazové a obrazovo-zvukové záznamy za účelom:

 • preukazovania uskutočnenia podujatia alebo aktivity donorovi,
 • prezentácie podujatia alebo aktivít organizácie vo výročnej správe, na jej webových stránkach (vrátane subdomén), vlastnom videokanále (napr. YouTube), na sociálnych sieťach a na informačných materiáloch.

Vytvorené obrazové a obrazovo-zvukové záznamy nikdy nie sú použité v spojení s menom a priezviskom člena, na takéto spojenie si organizácia vyžiada samostatný súhlas. Organizácia zároveň vyhlasuje, že tieto záznamy bude používať citlivo tak, aby nedošlo k ujme na právach účastníkov podujatia alebo aktivít organizácie.

Zákonný zástupca člena organizácie zároveň berie na vedomie, že tieto záznamy môžu byť poskytnuté aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na webových stránkach týchto inštitúcií prípadne v tlači a v médiách a za účelom kontroly dodržiavania podmienok registrácie Stromu života v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ, v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ. V prípade, že si zákonný zástupca člena organizácie neželá zverejňovanie záznamov, na ktorých je zachytená podobizeň jeho dieťaťa (bez spojenia s ostatnými osobnými údajmi), alebo chce požiadať o ich odstránenie po zverejnení, je potrebné, aby o to Strom života požiadal prostredníctvom emailu [email protected] a informoval príslušného Vedúceho Klubu Stromu života.

Cookie

Na základe udeleného súhlasu na našej stránke so spracovaním osobných údajov, Vaše údaje spracúvame prostredníctvom súborov cookie.

Pre správnu funkcionalitu webovej stránky sú potrebné a použité aj ďalšie súbory cookie, ktoré však nespracúvajú a neukladajú Vaše osobné údaje. V prípade týchto súborov nie je potrebný Váš súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov.

Vami poskytnuté osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťami:

 • Smartsupp.com, s.r.o., Lidická 2030/20, 602 00 Brno
 • Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

6. Sociálny program Stromu života

6.1 Záujemca o Klub Stromu života môže požiadať o úľavu na členskom príspevku, ak Klub SŽ tvoria členovia, ktorí spadajú minimálne do jednej z nižšie uvedených kategórií:

a) deti a mládež, ktorí čelia diskriminácii alebo sociálnemu vylúčeniu (na základe ich národnosti, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, vierovyznania atď.); delikventi; deti a mládež z detských domovov alebo v ústavnej starostlivosti; mladí imigranti alebo utečenci; potomkovia imigrantov alebo utečencov s problémami začleniť sa.

b) deti a mládež z ekonomicky slabého prostredia - dlhodobá nezamestnanosť rodičov alebo samotnej mládeže; závislí na sociálnej podpore štátu, zadĺžení alebo s finančnými problémami; mladí ľudia bez bydliska a pod.

c) deti a mládež s ťažkými chronickými zdravotnými problémami; s psychickými poruchami; s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím; osoby priamo ohrozené drogovou závislosťou alebo drogovo závislé.

d) ak je výška členského príspevku prekážkou zapojenia sa dieťaťa do činnosti Stromu života, členský príspevok možno odpustiť aj deťom a mládeži s vážnymi problémami učenia sa; mladým ľuďom (starším ako 15 rokov) s nedokončeným základným vzdelaním alebo bez kvalifikácie; deťom a mládeži s mimoriadne slabými školskými výsledkami.

6.2 Dôvod úľavy na členskom sa dokladuje čestným prehlásením Vedúceho Klubu SŽ. V prípade existencie viacerých dôvodov oslobodenia, Vedúci Klubu SŽ určí len jeden, prevládajúci dôvod.

6.3 Podmienkou pre schválenie úľavy na členskom je kompletne vyplnená papierová členská prihláška. Vedúci Klubu SŽ alebo poverená osoby si vytlačí potrebný počet prihlášok (obojstranná tlač) a rozdá ich záujemcom o členstvo, resp. ich zákonným zástupcom.

6.4 Pri zhromažďovaní vyplnených členských prihlášok príjme Vedúci Klubu SŽ také primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.

6.5 Skompletizované členské prihlášky zašle Vedúci Klubu SŽ poštou na Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava alebo emailom na [email protected]. V prípade emailového zaslania zodpovedá Vedúci Klubu SŽ alebo jeho nástupca za riadnu a bezpečnú archiváciu a následnú likvidáciu papierových členských prihlášok. Vedúci Klubu SŽ zodpovedá aj za spracovanie členských prihlášok a pripadnú aktualizáciu údajov v elektronickej databáze Stromu života, pričom prehlasuje, že osobné údaje členov Klubu SŽ nebude spracúvať inak ako prostredníctvom tejto databázy.

6.6 Pokiaľ sú splnené všetky náležitosti (riadne vyplnené prihlášky a čestné prehlásenie), poverený pracovník Kancelárie SŽ schváli záujemcovi úľavu na členskom na príslušné obdobie.

 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát