O časopise

Časopis Stromáčik je jedinečný mesačník zameraný na environmentálnu výchovu, ktorý prebúdza v deťoch chuť bádať a spoznávať svet okolo seba a je určený pre deti vo veku 4 až 8 rokov. Rodičom a pedagógom poskytuje tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky, ktoré rozvíjajú nasledovné zručnosti a schopnosti detí: matematicko-logické, umelecko-kreatívne, pohybové, komunikačné, vedecko-technické, sociálno-emočné kompetencie, ďalej grafomotoriku, kritické myslenie, postreh a pamäť. Viac o uvedených zručnostiach a schopnostiach sa dočítate v článku Rozvíjajte schopnosti detí so Stromáčikom.

Štruktúra časopisu sa skladá z ilustrovanej titulky, nasleduje príhovor a tiráž, rozprávka z lese-nelesa, v ktorej vystupujú personifikované zvieratká s ľudskými vlastnosťami. Interakcia medzi zvieratkami reflektuje ľudské správanie, prejavy emócií a hodnôt, pričom na záver  rozprávky sa deťom ponecháva priestor na diskusiu. Súčasťou rozprávky sú celostranové ilustrácie podporujúce prebiehajúci dej. Po rozprávke nasledujú označené rubriky, v ktorých  deti napríklad hľadajú skryté symboly, učia sa cudziemu jazyku, oboznamujú sa s konkrétnym zvieratkom alebo rastlinou, riešia vedomostné úlohy, v rámci námetov na aktivity spoznávajú  svoje lokálne životné prostredie alebo si zdokonaľujú svoje technické zručnosti,  v dokresľovačkách si rozvíjajú jemnú motoriku a svoju koncentráciu a pozornosť si overia v rámci hľadania rozdielov.

Časopis Stromáčik je pôvodný slovenský časopis, ktorý sa autorsky, redakčne, graficky aj ilustračne vytvára a polygraficky spracováva na Slovensku. Jeho distribúcia je zabezpečená pre  celé územie  Slovenskej  republiky.  Časopis  zároveň  neobsahuje  reklamnú  inzerciu,  je vytlačený na 100% recyklovanom papieri a vychádza v rozsahu 28 plnofarebných strán, vo veľkosti A5.

Časopis Stromáčik
Vydáva: Kancelária Stromu života, o.z., Jelenia 7, 81105 Bratislava
IČO: 00587010
Kontakt: 0948 525 885, [email protected]
Šéfredaktor: Ing. Jozef Kahan, PhD.
Redakčná rada: Mgr. Ľubica Ťapajová, Mgr. Michaela Valachovičová
Grafická úprava: Mgr. art. Nikoleta Šušlová
Ilustrácie: Mgr. art. Katarína Slaninková, Mgr. Anna Uhrinová
Periodicita vydávania: mesačník, časopis vychádza počas školského roka - od septembra do júna
Regristrované na MK SR, EV 5706/18, ISSN 1336-2887

Časopis Stromáčik je vydávaný v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a obrazové materiály sa nevracajú. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu je nezákonné.

Predajné miesta:

Artforum Banská Bystrica (Horná Strieborná 10)
Artforum Bratislava (Kozia 20)
Artforum Košice (Hlavná 87)
Artforum Nové Zámky (Komárňanská 12)
Artforum Pezinok (Kollárová 12)
Artforum Prešov (Hlavná 66)
Artforum Žilina (Mariánske námestie 11)
U malého princa, Trenčín (Mierové námestie 29)

Stromáčika si môžete prelistovať aj v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Mestskej knižnici v Bratislave, Staromestskej knižnici v Bratislave,  Knižnici J. Fándlyho v Trnave, Záhorskej knižnici v Senici, Tekovskej knižnici v Leviciach, Slovenskej národnej knižnici v Martine a  Gemerskej knižnici v Rožňave.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje