Rozvíjajte schopnosti detí so Stromáčikom

Rozvíjajte schopnosti detí so Stromáčikom

Naším cieľom je vyvážený rozvoj osobnosti dieťaťa.

Už v materskej škole môžeme pozorovať, že niektoré deti prekvapivo dobre ovládajú čísla, iné majú vysokú mieru empatie, ďalšie radi stavajú rôzne konštrukcie alebo riešia problémové úlohy. Okrem silných stránok dieťaťa je však potrebné stimulovať aj jeho menej rozvinuté schopnosti. Ak sa do šiesteho roku dieťaťa zanedbá jeho celostný rozvoj, v staršom veku môže byť na rozvinutie biologického potenciálu dieťaťa príliš neskoro.

Celostný pohľad na rozvoj osobnosti znamená, že sa budeme súčasne zaoberať stimuláciou nasledovných schopností dieťaťa:

  • matematicko-logické schopnosti (pochopenie čísel a jednoduchých operácií s nimi, pochopenie času, vzdialenosti, hmotnosti, postupnosti a kauzality, abstraktné myslenie),
  • postrehovo-pamäťové schopnosti (schopnosť udržať si krátkodobú a dlhodobú pamäť, spomenúť si na detail, reprodukovať zapamätané, schopnosť rýchlym spôsobom registrovať napr. vizuálne podnety),
  • komunikačné zručnosti (bohatá slovná zásoba, plynulosť reči,  vyjadrovanie sa, využívanie rôznych rečníckych prostriedkov, správna intonácia, artikulácia, výslovnosť, gestikulácia, dodržiavanie komunikačných konvencií - spôsob oslovenia, vyjadrenie zdvorilosti),
  • kritické myslenie (rozoznávanie pravdivých a nepravdivých tvrdení, vnímanie súvislostí, schopnosť argumentovať, vyjadriť a zdôvodniť svoj názor),
  • grafomotorické zručnosti (schopnosť rozpoznať a naučiť sa symboly, uvedomenie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka, schopnosť písať, obkresľovať a kresliť, správna koordinácia očí a rúk, zvládnutý úchop písacích nástrojov),
  • pohybové schopnosti (napodobňovanie pohybov, pohyblivosť kĺbov, rýchlosť, sila, výdrž, ohybnosť tela a koordinácia pohybov),
  • sociálno-emočné kompetencie (vyjadrovanie emócií a ich komunikácia prijateľným spôsobom, konštruktívne spracovanie strachu a prehry, pozitívne hodnotenie a prijatie samého seba, neagresívne riešenie konfliktov, empatia, nadväzovanie vzťahov a spolupráce, vedieť prijať kompromis, schopnosť učiť sa a adaptovať sa, vnímať etický a estetický rozmer prírody a schopnosť budovať si vzťah so svetom živej a neživej prírody),
  • vedecko-technické zručnosti (schopnosť predstaviť si, zaradiť a nakresliť tvary a objekty, odhad vzdialenosti a polohy v priestore, reprodukcia tvarov, pochopenie dĺžky, veľkosti a rýchlosti objektov, znalosť vlastností materiálov, možností ich spracovania a praktické skúsenosti s ich opracovaním, schopnosť účelného zapojenia prstov a rúk, praktické zručnosti s ovládaním rôznych nástrojov, konštruovanie, užívateľské zručnosti, schopnosť indukcie - zovšeobecňovania, dedukcie – odvodzovania a analyzovania okolitého sveta),
  • umelecko-kreatívne schopnosti (zmysel pre rytmus, muzikálnosť, porozumenie hudbe a jej melodickosti, dramatický prejav, inštrumentálne reprodukovanie hudby, výtvarný a umelecký prejav, schopnosť prichádzať s nápadmi, bohatosť myšlienok, obrazotvornosť, originalita).

Pri koncipovaní obsahu časopisu Stromáčik kladieme dôraz na zastúpenie všetkých, vyššie uvedených schopností a zručností. Pri jeho čítaní sa preto nezameriavajte iba na rozvoj intelektových schopností, ale snažte sa v dostatočnej miere stimulovať aj ostatné oblasti osobnosti dieťaťa. Aby sme vám v tejto práci pomohli, postupne budujeme Akadémiu Stromu života, v ktorej jednotlivé úlohy zo Stromáčika rozširujeme a dopĺňame k nim vysvetlenie. 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát