Skvalitňujeme a rozširujeme portfólio činnosti

Skvalitňujeme a rozširujeme portfólio činnosti

Strom života začal realizovať projekt BeFoRe podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

Partnermi projektu sú Slovenská agentúra životného prostredia a Dolnorakúska vláda.

Projekt sa zameriava na dve hlavné aktivity:

  • vytvorenie vzdelávacích materiálov pre žiakov 5.-9. ročníka základných škôl v oblasti environmentálnej výchovy, trvalej udržateľnosti a globálnej zodpovednosti
  • a na vytvorenie systému hodnotenia obcí v oblasti trvalej udržateľnosti (BIO-profil obce).

V rámci tvorby vzdelávacieho obsahu pre Vás pripravíme minimálne 33 vyučovacích hodín, ktoré môžete využiť ako doplnok rôznych vyučovacích predmetov alebo ako základ samostatného voliteľného predmetu. Súčasťou budú aj odporúčané aktivity pre poobedné krúžky.

Vzdelávací materiál bude obsahovať východiskový učebný text, ktorý je možné využiť ako učebnicu, ďalej pracovný zošiť pre žiaka, metodiku pre učiteľa a on-line prezentáciu. Všetky vytvorené materiály budú korešpondovať so vzdelávacích obsahom stanoveným v štátnom vzdelávacom programe. Prepojenosť jednotlivých ponúkaných tém bude zobrazená na myšlienkovej mape.

Vzdelávací obsah bude pripravený do konca roka 2012 a v priebehu prvého polroka 2013 budeme vyhľadávať školy, ktoré majú záujem podieľať sa na pilotnom overení vytvorených materiálov. Pilotné overenie bude prebiehať v školskom roku 2013/2014. Učitelia zúčastnení na projekte budú môcť navštíviť svojich rakúskych kolegov a na spoločných workshopoch diskutovať o prístupoch pri realizácii environmentálnej výchovy a o formách a metódach aktivizujúceho učenia.

Druhou významnou aktivitou bude vytvorenie systému hodnotenia obcí v intenciách environmentálne uvedomelej komunity. Pre každú zapojenú obec bude vypracovaná SWOT analýza a analýza potenciálu obcí. Súčasťou procesu hodnotenia bude aj participácia občanov danej obce na identifikovaní opatrení, ktoré majú zlepšiť výsledky hodnotenia obce. Zároveň zástupcovia obcí si budú môcť na spoločných stretnutiach s rakúskymi kolegami vymieňať svoje skúsenosti a diskutovať o opatreniach na zlepšenie výsledného BIO-profilu obce.

Do konca augusta 2012 bude vytvorený systém hodnotenia obcí, samotný výber obcí a ich analýza bude prebiehať v druhej polovici roka 2012 a od začiatku roka 2013 bude prebiehať proces identifikácie opatrení na zlepšenie BIO-profilu obce za účasti obyvateľov obce.

Pre podporu tejto aktivity zmeníme aj základné rozdelenie sekcií na našej webstránke (hlavné výberové menu). Súčasné dve sekcie „Ponuka programov environmentálnej výchovy“ a „Arbor centrum – akadémia vzdelávania“ sa zlúčia do jednej sekcie s názvom „Vzdelávacie programy a voľnočasové aktivity“. Zároveň bude zavedená nová sekcia s názvom „Zelené mesto“. V tejto sekcii sa budú od roku 2013 nachádzať vytvorené bioprofily obcí, ale aj články súvisiace s dobrou praxou v rámci trvalej udržateľnosti. Dobrá prax sa bude zameriavať na skúsenosti iných miest z celého sveta v oblasti prijímania opatrení podporujúcich trvalú udržateľnosť. V rámci výberu príkladov dobrej praxe sa budeme zameriavať na také skúseností obcí, ktoré je možné realizovať aj na Slovensku.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát