Vyhlásenie grantového kola

Vyhlásenie grantového kola

Strom života vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov pre Kluby Stromu života.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 15.02.2012 (rozhoduje dátum prijatia, nie poštovej pečiatky)

Zameranie výzvy:
S
trom života finančne podporuje realizáciu aktivít, ktoré súvisia s Programom Stromu života
, pričom špeciálne sa zameriava na ochranu a rozvoj lokálneho prostredia, v ktorom Klub Stromu života pôsobí. Podpora z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky, pričom podmienkou je, aby účastníkmi aktivít projektu boli deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Podpora je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Program Adam 1 a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala.


Podporované aktivity:
Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať cieľ podpory, ktorým je riešenie lokálneho environmentálneho problému a musia zároveň spadať do aspoň jednej z nasledovných oblastí:

  • Neformálne vzdelávanie
  • Výchova k demokracii
  • Rozvoj poznatkov v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv
  • Dobrovoľnícke aktivity
  • Podpora aktivít smerujúcich k rovnosti príležitostí.

Finančne možno podporiť len aktivity týkajúce sa daného kalendárneho roka – teda zrealizované a zúčtované od 15.2. do 15.12.2012

Kto sa môže o finančnú podporu uchádzať:
Oprávnenými žiadateľmi sú len Kluby Stromu života s platnými členmi, (nie základné a stredné školy). Dotácia bude poskytnutá na súkromný účet vedúceho Klubu Stromu života a tento ju bude voči organizácii zúčtovávať a zodpovedať za ňu.

Maximálna výška dotácie a spolufinancovanie:
Jeden Klub SŽ môže predložiť len jednu žiadosť. Strom života bude schvaľovať projekty v nasledovných kategóriách:

  • Požadovaná dotácia do 80,- Eur – tento typ dotácie je určený najmä pre nové Kluby
  • Požadovaná dotácia do 200,- Eur – tento typ dotácie je určený najmä pre existujúce Kluby
  • Požadovaná dotácia do 500,- Eur – tento typ dotácie je určený iba pre aktívne Kluby

Aktívny Klub je taký, ktorý v čase uzávierky výzvy funguje už viac ako rok a za predchádzajúci rok zrealizoval minimálne 10 pravidelných stretnutí (1 krát za mesiac) a aspoň 5 podujatí (napr. tvorivé dielne, beseda, výlet, vychádzka, exkurzia – nad rámec pravidelných stretnutí), ktoré sú zdokumentované prezenčnou listinou a záverečnou správou zaslanou na adresu Kancelárie SŽ.
Spolufinancovanie Klubom Stromu života je pre schválenie projektu podmienkou a musí byť minimálne 20% z celkových výdavkov projektu. Zdroj spolufinancovania nesmie byť z iných dotácií zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie. Projekty sú financované prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť všetky bločky, ktorými sa preukáže aj spolufinancovania. Príklad: ak Klub SŽ predloží jeden blok na 100 € na preplatenie, Strom života zašle Vedúcemu Klubu 80 € (20% je spolufinancovanie). Bločky na refundáciu môže zasielať Vedúci Klubu kedykoľvek, aj hneď po každej akcii.
Odporúčanie: Spolufinancovanie je možné zabezpečiť zo zdrojov 2% z dane. Oslovte svojich priateľov alebo firmy, aby venovali Stromu života 2%. My Vám prijaté prostriedky zašleme. Pokiaľ by Vám nebol projekt schválený, prijaté 2% Vám zašleme aj v tomto prípade. Následne tieto peniaze môžete využiť v prospech činnosti Vášho Klubu, aj nesúvisiacej s pôvodným projektom. Ďalšou možnosťou je, že skombinujete dotáciu od Stromu života s dotáciou od mesta alebo iných grantových schém (napr. Konto Orange, Ekopolis, granty rôznych firiem a pod.). Samozrejme je možné využiť aj účastnícke poplatky, či sponzorov.

Ako sa o finančnú podporu uchádzať:

Podaním projektu na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy elektronicky ([email protected]), poštou (rozhoduje dátum prijatia projektu, nie dátum pečiatky na pošte) alebo osobne v Kancelárii Stromu života. Projekt podaný elektronicky na mail, nie je potrebné vytlačiť a dodatočne zaslať.

Hodnotiace kritériá:

Originalita riešenia, prínos pre komunitu, udržateľnosť riešenia a zapojenie rôznorodých cieľových skupín.
Na získanie dotácie nie je právny nárok.

Oprávnené výdavky:
cestovné (vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu), poštovné, spotrebný materiál (okrem potravín), ubytovanie, prenájom priestorov, vstupné, poistenie, ostatné služby (tlač, kopírovanie, lektorské na faktúru).
Neoprávnené výdavky:
telekomunikačné poplatky (za telefón, internet, fax), potraviny a stravovanie, materiál nespotrebného charakteru (čiže drobný hmotný majetok, ktorý má možnú dobu použitia dlhšiu ako 1 rok – t.j. napr. fotoaparát, stolík, hrable, ruksaky, športové pomôcky), mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) a výdavky priamo nesúvisiace s projektom. Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov).
Za neoprávnené výdavky sa považujú aj všetky účtovné doklady (najmä faktúry), ktoré nie sú vystavené na organizáciu Strom života, ale na inú právnickú osobu či Vedúceho Klubu. Správna fakturačná adresa je: Strom života, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava, IČO:00587010.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát