Vyhodnotenie - Grantové kolo Skvelá jar so Stromom života 2024

Vyhodnotenie - Grantové kolo Skvelá jar so Stromom života 2024

Na jarné aktivity Klubov pôjde rekordných 24 000 Eur.

Táto jar bude opäť skvelá! Svedčí o tom množstvo zapojených Klubov, ktoré si pripravili rôznorodé podujatia či nápady ako spoznávať prírodu, vzdelávať sa vonku a svojim pričinením prispieť k ochrane či k zveľadeniu životného prostredia.
Ktoré z vašich projektov uspeli v grantovom kole Skvelá jar 2024? Vyhodnotenie schválených projektov nájdete v článku nižšie podľa názvu Klubu SŽ.


Všetkým Stromáčikom a Stromákom prajeme úspešné podujatia a veľa nových vedomostí a zážitkov!

 

Klub Lienky Bežovce - Spoznajme svet okolo nás - Živá a neživá príroda: Deti budú mať možnosť spoznať krásy a rôznorodosť prírody pri tvorbe vlastného herbára z lúčnych a liečivých rastlín. Vybavené vedomosťami následne budú skúmať ďalšie rastliny aj tie tropické a to aj priamo v Botanickej záhrade v Košiciach.

Klub Ekohotelák - Výsadba jedlých kvetov, byliniek a mikrobyliniek: Podpora zeleného manažmentu a evironmentálnej výchovy žiakov a pedagógov u Ekohotelákov cez výsadbu jedlých kvetov, byliniek a mikrobyliniek, pestrofarebných sirôtok a im podobných jedlých druhov rastlín v záhradnej časti areálu školy. Vytvorí sa vhodné prostredie aj pre opelivý hmyz, vytvorí farebne príjemné a estetické prostredie a využijú sa aj na hodinách v predmetoch praktickej prípravy pri príprave rôznych jedál a nápojov.

Klub AKOLES - Hmyzí bádatelia: Klubáci sa plánujú stať sa bádateľmi hmyzej ríše a cez ich pozorovanie a určovanie pochopiť aj ich nezastupiteľné miesto v prírode. Vysadenie kvetinového záhonu a vybudovanie hotela pre hmyz zabezpečí atraktívne prostredie pre prilákanie, čo najväčšieho množstva hmyzu, čo do počtu aj do rozmanitosti jeho druhov.

Stromáčikovia pri  MŠ Murgašova - Komu sa nelení, tomu sa zelení: Deti prostredníctvom zážitkového učenia počas celého roka budú spoznávať a prakticky realizovať starostlivosť o rastliny, rozpoznávať ovocie a zeleninu. Deti si založia vlastné vyvýšené záhony, pestovať rastlinky a pomaškrtia si na plodoch svojej práce po zbere vlastnej úrody.

Klubáci pri ZŠ s MŠ Martin - Pozorovanie životného cyklu motýľov a vypustenie motýľov do prírody: Deti sa oboznámia so všetkými životnými cyklami motýľa a starostlivosti o nich podporí ich vzájomnú spoluprácu. Popri starostlivosti o motýle si Klubáci vypracujú kreslený projekt o životnom cykle motýľa a nakoniec ich spoločne vypustia do prírody. Toto zážitkové učenie bude sprevádzať vzdelávacie bloky Človek ako súčasť prírody a  Príroda okolo nás v zmysle myšlienky kurikulárnej reformy.

Klub Babôčky - Babôčky a motýle: Zámerom projektu je zvýšiť povedomie detí o biodiverzite a význame ochrany prírody prostredníctvom sledovania vývinu motýľa, detailného zaznamenávania do denníka, ako aj vytvorenie pojmovej mapy. Liahnutie motýľa z kukly zachytia aj pomocou kamery a videá využijú vo vyučovacom procese. Život s motýľmi si spestria aj osadením kŕmidla pre motýľov k už existujúcej motýlej záhrade v školskom areáli: či umelecké stvárnením rôznymi výtvarnými technikami.

Klub Peklianske Bocianiky  - Prebuďme sa do jari: Klubáci budú pozorovať a spoznávať život včely a hmyzu priamo v ich  školskej záhrade a vytvoria im vhodné prostredie aj postavením hmyzieho domčeka. Ďalšie vedomosti o včelách a ich význame získajú návštevou včelárstva a besedou so včelárom. Outdoorové vzdelávanie podporí vlastnoručne dotvorené vonkajšie paletové sedenie.

Stromáčikovia Veľké Uherce - Poďme spolu von!:  Vďaka rozšíreniu outdoorovej triedy o detské záhradné sedenia budú Stromáčikovia môcť ešte väčšiu časť-  výchovno-vzdelávacích aktivít presunúť do exteriéru na čerstvý vzduch a v užšom kontakte s prírodou. Naučia sa správne starať o vlastné priesady a záhony, čím si precvičia hrubú i jemnú motoriku, získajú bližší vzťah k pôde, práci v záhrade a budú môcť aj ochutnávať zdravé plody svojej práce.

Klub Lobelkáči - Dovybavenie outdoorových tried: Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt, pri ktorom boli zriadené outdoorové triedy, v ktorých deti zažívajú podnetné vzdelávanie. Deťom tak prostredníctvom tvorby od slovenskej ilustrátorky a autorky kníh a pozorovacích pomôcok priblížime život vtáctva a hmyzu v našom okolí.

Klub Púpavy - Púpavy patria do prírody: Púpavy si plánujú organizovať viaceré turistické vychádzky spojené s ochranou prírody ako čistenie studničiek a brigády spojené s prácami na udržanie ich zelených projektov spojené s ekohrami a takto upev%novať svoj už blízky vzťah k prírode.

Klub Zubríček - Bližšie k prírode so Stromom života: Zubríčatá plánujú zvýšiť počet vyučovacích hodín vo vonkajšej učebni pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda a to tak, že budú rozpoznávať zmeny v prírode od výsadby rastliniek vo vyvýšených záhonoch až po vznik plodu a tieto zmeny si zaznamenávať vo svojich foto herbároch.

Klub Kokava - Spoznávanie krás našich veľhôr: Klubáci namiesto cestovania prstom po mape na vlastné oči uvidia prírodu a štíty Tatier, ako aj ich jedinečnú faunu a flóru aj v expozícii múzea v Tatranskej Lomnici. Predstavu o tom, ako žili ich predkovia si umocnia návštevou skanzenu v Pribyline.

Zážitkovo klub - Spoznaj zvieratá v Ekoparku Piešťany: Prostredníctvom zážitkového učenia si Klubáci priblížia rôzne druhy živých zvierat a starostlivosť o ne počas návštevy Eko Parku Piešťany a tak budú môsť porovnať získané teoretické poznatky s realitou a utvrdiť si ich.

Klub Sandberg - Svetová deň vody – Modrá planéta: Klubáci plánujú zrealizovať viaceré vyučovacie hodiny aj interaktívne prednášky zamerané na tému ochrany vody s lektorkou environmentálnej výchovy, Stromáci budú aj maľovať, vyrábať poster či 3D-model, robiť kvízy či prezentáciu na témy súvisiace s vodou. Absolvujú exkurziu ku karpatským studničkám a prameňom ako aj k rieke Morave.

Klub Kalinčiakova - Školský výlet do Eko parku:  Hlavným cieľom projektu je oboznámenie sa detí s rôznymi druhmi zvierat, ktoré sa nachádzajú v ZOO časti Eko parku Piešťany. Deti sa prostredníctvom kontaktu so zvieratami naučia a zapamätajú si ich bližšie charakteristiky, dozvedia sa informácie o ich prirodzenom prostredí a spôsobe života a tiež, že sa u nich bude budovať pozitívny vzťah k zvieratám.

Klub Štvorlístok - Stromkáči v akcii: Zámerom Klubákov je zlepšiť vedomosti detí o lesnom ekosystéme a poukázať na význam a spôsob ochrany lesa a to skúmaním okolia a ekohrami v lesnom prostredí či exkurziou Stredoslovenského prírodovedného múzea v Tihanyiovskom kaštieli v Banskej Bystrici.

Klub Zvedavých včielok - Jarné aktivity Zvedavých včielok: Zvedavé Včielky budú prepájať rôzne vzdelávacie oblastí v outdoorovom prostredí na školskom dvore materskej školy ako napr. oblasti Matematika a práca s informáciami - hry s drevenými kockami, Jazyk a komunikácia- rozvoj grafomotoriky, Človek a príroda - sadenie kvietkov, semien, rozpoznávanie kvetín, Človek a svet práce - polievanie kvetín, Zdravie a pohyb - využitie kociek pri pohybových aktivitách- hra Škôlka, Umenie a kultúra - kreslenie kvetín, prírody a to všetko na jednom mieste - školskom dvore.

Klub Lollipop - Červený Kameň s deťmi: Klubáci vyrazia za spoznávaním aj dobrodružstvom a to do prírody Malých Karpát, kde budú pozorovať dokonca dravce a to veľmi zblízka. Dravce im predstavia a predvedú sokoliari na hrade Červený Kameň v sokoliarskom dvore, budú sa ich môcť aj dotknúť či spraviť s nimi fotku na pamiatku, ktorá im pripomenie, čo všetko sa ten deň o nich dozvedeli.

Klub Ochranári zo Šaroviec - Kúsok exotiky na skok: Cieľom Ochranárov je podporiť ich vzťah k prírode, rozšíriť si vedomosti o nej, ale aj o význame a možnostiach jej ochrany. Budú spoznávať nové druhy živočíchov – domáce i exotické z rôznych kútov sveta a to zážitkovou formou priamo počas návštevy v ZOO.

Klub Spojáčik - Výlet za včielkami: Stromáčikovia si chcú rozšíriť vedomosti o živote a význame včiel prostredníctvom zážitkového programu vo včelej záhrade v Smoleniciach. Pri zážitkovej prechádzke sa môžu tešiť aj na ochutnávku medu, spoznanie množstva krásnych kvetov či na tvorivú dielňu – výroba vlastnej dekoračnej sviečky zo včelieho vosku.

Klub Moruša a Čerešňa – Cesta okolo sveta: Klubáci opäť plánujú spoznávať krásy Slovenska turistickou formou. Stromáci zážitkovo získajú ďalšie vedomosti a to nie len o prírodných krásach v jaskyni či na turistike v prírode, ale aj z okolia mesta Piešťany či dokonca návštevou na Bratislavskom hrade.

Klub Rytieri z Podzámku - Výskumníci v akcii: Rytieri sa zmenia na výskumníkov a oboznámenia sa s problematikou znečistenia vody, ovzdušia a pôdy – tak, že prakticky budú odobrať vzorky pôdy a vody z prírodného zdroja za účelom chemickej analýzy. Stromáci potom aj navrhnú riešenia na ochranu prírodného prostredia pred znečistením a sami sa budú aktívne podieľať na ochrane prírody a životného prostredia.

Klub Lesovo - Permakultúrna jar: S deťmi sa vydajú na cestu od semienka po rastlinku. V ich permakultúrnej záhrade si každé dieťa vysadí svoj záhon, na ktorom si bude riadiť svoj čas a starostlivosť od semienka po hotovú rastlinku. Cieľom je uvedomenie si plynutie času a mieru vlastnej zodpovednosti za svoj záhon.

Klub Zdravovedko - Enviro-výlet Skalica –Baťov kanál: Stromáci plánujú spoznať ako v minulosti ľudia ekologicky v mlynoch mleli obilie a oboznámiť sa prostredníctvom plavby po Baťovom kanáli s vodnými rastlinami a živočíchmi, ktoré žijú, rastú alebo sa vyskytujú v danom vodnom ekosystéme.

Klub Lesík - Cesta za exotickými zvieratami: Klubáci sa vydajú na exkurziu za rôznymi druhmi mačkovitých šeliem a iných exotických zvierat. Formou metódy zážitkového učenia spoznajú park mačkovitých šeliem v regióne a spoznajú dokonca ohrozené druhy zvierat, ktoré žijú na Zemi aj vďaka Pantera parku.

Klub Večianske veveričky - Posedenie medzi stromami: Stromáci si plánujú vytvoriť príjemné posedenie pre žiakov školy a to premenou nevyužitého betónového múrika pred hlavným vchodom do školy na lavičku, čím budú aj rozvíjať ich estetické cítenie, manuálne zručnosti a vytvoria si priestor na stretávanie aj učenie vo vonkajšom prostredí. Nezabudnú ani na rekonštrukciu existujúcich lavičiek a zo zvyšku materiálu vytvoria aj vtáčie búdky.

Klub Snežienky - Energoland – zábava s energiou: Návšteva Energolandu poskytne Snežienkam nový rozmer vzdelávania - spojenie vzdelávania a zábavy, pričom sa využívajú najmodernejšie interaktívne zábavno-vzdelávacie nástroje, ktoré majú zaujať mladé a technologicky zdatné publikum bažiace po vedomostiach. Klubáci si budú môcť utvoriť svoj vlastný názor na rôzne spôsoby výroby elektriny a jej rôzne zdroje.

Klub Vážky a Klub Ekovážky - Važeckí bádatelia spoznávajú jaskyňu, Exkurzia Jasovskej jaskyne: Realizáciou tohto projektu budú mať Stromáci príležitosť spoznať prírodné javy a získať praktické skúsenosti v teréne aj budovať pozitívny vzťah k prírodným pamiatkam a životnému prostrediu. Nakoľko je jaskyňa jedinečným ekosystémom je potrebné povzbudzovať žiakov nadchnúť sa pre potrebu chrániť a zachovávať tieto jedinečné prírodné úkazy. Oboznámiť žiakov so Zoznamom svetového dedičstva UNESCO.

Klub Batizovskí objavitelia - Čarovné tajomstvá podzemia ukryté v histórii minulosti: Zážitkovou formou objaviť čarovné podzemie Stanišovskej jaskyne a takto oživiť záujem detí najmä o prírodné bohatstvo Slovenska. Prechádzkou lesom k jaskyni pozorovať faunu a flóru, život v lese a históriu a kultúru Slovenska spoznajú cez miniatúry historických budov v Park mini Slovensko.

Klub Batizovské svište -  Farmársky deň, alebo ako sme vyrábali oštiepok: Svište sa môžu tešiť na prehliadka farmy - život na farme (návšteva sýpky, dojárne, pôrodnice a škôlky pre zvieratká), osvoja si  prípravu krmiva a kŕmenie ovečiek, formou didaktickej hry cez zmysly (hmat) vyriešia farmárske pexeso a animačným programom si ručne vyrobiť svoj vlastný tradičný oštiepok.

Klub rakúske Stromčeky – Bylinková záhrada: Formou outdoorovej edukácie si Klubáci v Rakúsoch budú zakladať svoju bylinkovú záhradu, naučia sa starať o rastliny a aj ich samotné použitie v oddychovej zóne školského areálu, ktorý ešte doplnia o hmyzie domčeky a lavičku na relax.

Klub Zvedavé Drienky - Učme sa spolu vonku: Hlavným cieľom Drienok je vytvoriť si priestor na outdoorové vzdelávanie, ktoré bežne realizujú v interiéri MŠ zabezpečením lavičiek a s lavicami. Prostredníctvom pocitového chodníka umožnia Klubákom zmysluplne tráviť čas vonku s ohľadom na ich prirodzenú túžbu po pohybe a kontakte s prírodou. Výsadbou nových rastlín si priblížia rastlinnú ríšu a ríšu hmyzu cez priame pozorovanie.

Stromáčikovia pri MŠ Holíč – Lúčky - Zážitkovo-náučná exkurzia s tvorivou dielňou: Stromáčikovia plánujú realizovať Zážitkovo-náučná exkurzia s tvorivou dielňou vo Včelárskej záhrade. Deti budú mať možnosť pozorovať včely zblízka a zistiť, čo všetko sa v úli deje. Formou workshopu si zhotovia sviečky zo včelieho vosku. Absolvovaním workshopu si rozvíjajú kreativitu a priamy vzťah k včelím produktom a dôležitosť ochrany života včelstva.

Klub Ekoklubáčik  - PEVNOSŤ  BOYARD: Členovia divadelného realizačného teamu budú pre Klubákov robiť divadelné predstavenie „PEVNOSŤ BOYARD“ a to na environmentálnu tému, ktoré sa bude odohrávať na viacerých stanovištiach, kde deti budú dostávať indície a súťažiť vo vedomostných a športových úlohách. Deti si zábavnou formou rozšíria vedomosti o prírode, zvieratách a ich ochrane.  

Klub Bethlenčatá - Kvetinová záhradka: Bethlenčatá majú zámer skrášliť si svoj školsky areál výsadbou kvetov a kríkov, o ktoré sa budú starať počas každého obdobia a tak praktickými aktivitami si budú budovať svoje manuálne pracovné zručnosti, kladný vzťahu k prírode a rozšíria vedomosti o záhradníckych prácach.

Klub lesných patráčov - Triedim, triediš, triedime: Cieľom lesných Pátračov je zvýšiť povedomie detí o správnom triedení odpadu a jeho následnej recyklácií. Stromáci navštívia zariadenie odpadového hospodárstva, vytvoria informačný letáčik pre obyvateľov obce o správnom separovaní a dokonca navštívia Divadelné predstavenie – Smeti patria do koša.

Klub Krtkovia - Jarné sadenie u Krtkov: Krtkovia plánujú zvyšovať svoje environmentálne povedomie v nadväznosti na predchádzajúci projekt a teda pokračovať vo výsadbe rastliniek do vyvýšených záhonov a kríkov na školskom pozemku a takto si budovať pozitívny vzťah k prírode a k prácam v záhradke.

Klub Santováčik - Návšteva Panthera parku v obci Turá a výsadba okrasných rastlín na školskom dvore: Klubáci plánujú spoznávanie živočíšnej ríše zážitkovou formou a to návštevou rôznych druhov zvierat z celého sveta v Panthera parku a získať aj vedomosti súvisiace s výsadbou nových okrasných rastlín na školskom dvore. Pravidelnou starostlivosťou o vysadené rastliny spoznajú záhradnícke práce, prehĺbia svoj vzťah k prírode a zveľadia svoje okolie.

Klub Haburkáči - Aký je život na farme?:  Zážitkovou formou sa Haburkáči oboznámia so základnou starostlivosťou o domáce zvieratá priamo na farme Busov. Naučia sa aj opísať základné znaky jednotlivých domácich zvierat, spoznajú ich mláďatá a lepšie pochopia význam a úžitok z domácich zvierat. Dokonca sa môžu tešiť na kŕmenie zvierat, zbieranie vajíčok, ochutnávku mliečnych výrobkov z farmy či jazdu na koni.

Klub Ekoškôlka - "PESTRÁ PRÍRODA NÁS VOLÁ": Stromáčikovia z Ekoškôlky sami navrhli, že chcú mať na svojom školskom dvore viac kvetov a preto v ich projekte si deti rozšíria poznatky o pestrosti rastlinnej ríše pri sadení a starostlivosti o kvetinové záhony počas celého vegetačného obdobia, ale aj živočíšnej ríše (hmyz, voľne žijúce vtáctvo a vodné živočíchy). Získajú pracovné zručnosti pri tvorbe a starostlivosti o kvetinový záhon. Svoje zážitkové učenie ukončia exkurziou do "Vtáčieho raja" v Sennom, kde budú pozorovať rôznych živočíchov.

Klub Zelená planéta - Deň Zeme v environmentálnom centre Vrbová nad Váhom: Stromáci sa tešia na poznávacie a bádateľské aktivity zamerané na vzácny biotop vodného a močiarneho vtáctva Podunajskej nížiny v prírodnej rezervácii Listové jazero, ktoré je v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Súčasťou projektu je odovzdávanie poznatkov z exkurzie mladším rovesníkom prostredníctvom fotoreportáže.

Klub Sovičky - Schulerloch a ZOO: Stromáci zo Sovičiek sa rozhodli budovať svoj pozitívny vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu v prvom rade túrou na rozhľadňu s množstvom nádherných výhľadov na mesto a okolité vrchy a detailnejšie spoznať rôzne živočíšne druhy a získať zážitkovou formou vedomosti o ich prirodzenom prostredí prostredníctvom návštevy ZOO.

Klub Raj - Návšteva Zoologickej záhrady: Cieľom projektu je oboznámenie deti s ohrozenými druhmi zvierat, s exotickými zvieratami, plazmi, či vtáctvom. Vysvetliť deťom, že vďaka zoologickej záhrade žijú zvieracie druhy, ktoré by už dávno boli vyhubené. Vybudovať pozitívny vzťah k zvieratám, k vtáctvu a celkovo k prírode.

Klub Ochranárik - Zážitkové učenie so sokoliarmi majstra Vagana: Klubáci plánujú uskutočniť vzdelávaciu aktivitu z oblasti lesnej pedagogiky priamo v ich škole, a to prostredníctvom workshopu Lesná škôlka pod vedením sokoliarov majstra Vagana. Počas zážitkového učenie, ktoré ich prevedie životom v lese, sa oboznámia sa so sokoliarstvom ako s nehmotným kultúrnym dedičstvom a budú budovať vzťah k prírode. Dokonca sa budú môcť odfotiť či dokonca pohladiť prinesené dravce.  .

Klub Čistá planétka - Náš prvý rovesnícky Deň Zeme: Klubáci strávia Deň Zeme v envirocentre, kde ich čakajú bádateľské, poznávacie a tvorivé aktivity pod vedením odborníkov: lektorov a remeselníkov a prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania budú spoznávať miestnu flóru a faunu, prvky vodozádržných opatrení: dažďovú záhradu a zelenú strechu v areáli ekocentra. Ich vzťah k prírode si budú upevňovať aj používaním rôznych rurčovacích kľúčov, bádateľkého balíčka, či dokonca mikroskopmi.

Klub ŠUF - Zdravá klíma - Bioklimatický park Drienová: Klubákov čaká 4 – 5 hodinový pobyt v čistej prírode bez chemizácie celého areálu a v príjemnej zdravej klíme s úvodným odborným výkladom. V parku sa intenzívne venujú sledovaniu rastu rastlinnej biodiverzity, zbierajú množstvo liečivých rastlín. Spoznajú tu gazdovský dvor, ovocný sad starých odrôd, včelie úle a mnoho iného. Aktivity po exkurzii zabezpečí aj lektorka na environmentálne vzdelávanie. Následne žiaci odprezentujú zážitky a pozorovania z parku ostatným žiakom v rámci rovesníckeho vzdelávania.

Klub Komeňáčik - Čo dokáže príroda?: Cieľom projektu je zvýšiť u Klubákov povedomie o krasových oblastiach a spoznať históriu baníctva prostredníctvom expozícií v múzeu - Návštevou Gombaseckej jaskyne a Silickej ľadnice ako jedinečného prírodného úkazu majú možnosť deti vidieť, čoho všetkého je schopná príroda. Zážitkové centrum SENTINEL, ktoré bolo vytvorené rekonštrukciou objektov Baníckeho múzea v Rožňave v súčasnosti zahŕňa viaceré objekty: Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary v Baníckom múzeu, Banské pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a nádvorie, kde sú umiestnené banské mechanizmy a banská železnička, ktoré umožňujú na malej ploche vidieť mnohé zaujímavosti z histórie, živej aj neživej prírody.

Stromáci pri ZŠ Semerovo - Včelia záhrada pri apidomčeku v ZŠ Semerovo: Cieľom Stromákov je vytvoriť miesto, kde by si deti vedeli predstaviť svet včiel ich očami a vybudovať včeliu záhradu plnú vysadením medonosných rastlín okolo existujúceho api domčeka v areáli  ZŠ Semerovo. Touto zážitkovou formou chcú pochopiť dôležitosť drobnučkých opeľovačov na náš svet. Aj vďaka lavičke budú môcť deti pohodlne pozorovať svoj výtvor, oddychovať v kvitnúcej záhrade a pozorovať prácu včielok.

Klub Chrobáčiky - Zvedavé Chrobáčiky objavujú prírodu: Klubáci dotvárajú svoju outdoorovú triedu – v školskej záhrade o prvok exteriérovej kriedovej tabule do altánku, aby deti aj počas daždivého počasia mali možnosť zážitkového učenia. Keďže v blízkosti altánku sú vysadené kvetinové záhony, zakúpením pomôcok ako kriedové tabuľky, poháriky s lupou, zapichovacie tabuľky do kvetináčov, kriedy,  budú mať deti možnosť pozorovať hmyz, rastliny, prírodu, precvičovať si jemnú motoriku, riešiť matematické operácie, zaznamenávať pojmovú mapu a byť vnímavejšími vo vzťahu k prírode a okoliu.

Stromáčikovia pri MŠ Okružná 19, Trnava - Bio  záhradka v skleníku: Stromáčikovia majú zámer pomocou praktických činností sa naučiť postupom pestovania v skleníku. Deti budú skúmať a pozorovať jednotlivé procesy rastu rastlín. Cieľom dlhodobého projektu je, aby deti pochopili celý proces tvorby, rastlinných plodov a semien opelením a oplodnením. Dopestovať si bio zeleninu, ktorú budú ochutnávať na spoločnom záverečnom pikniku spolu s rodičmi.

Klub Kráľovčan - Za poznávaním Slovenska: Kráľovčania plánujú rozšíriť svoje vedomosti zo sveta rastlín skúmaním rastlinstva v okolí obce Kráľovce s cieľom identifikácie aj zákonom chránených rastlín. Stromáci sa vydajú spoznávať aj okolie Šarišského hradu, kde budú skúmať miestne rastlinstvo, chránené rastliny či hry spojené s orientáciou na mape.

Klub Žabky - Výlet do rozprávkového lesa s výhľadom na Strečno: Žabky okrem spoznávania fauny a flóry v danej lokalite interaktívnou formou nadobudnú nové zážitky v prírodnom prostredí s rozprávkovými postavičkami v nadživotnej veľkosti. Okrem toho budú ešte dlho spomínať na plavbu kompou po rieke Váh. Domáce zvieratá žijúce v areáli lesa môžu deti správne pomenovať a pohladkať v dotykovej zóne. Deti budú spoznávať prírodu a živočíchy, čo je zároveň aj súčasťou vzdelávacieho programu.

Klub Sučanci - Bádanie naše každodenné: Sučanci sa budú zdokonaľovať v identifikovaní prvkov živej prírody – rastlín aj zvierat, aj v praktických skúsenostich a zručnostiach pomocou zakúpených pomôcok ako knihy, encyklopédie, plagáty. Deti budú vedieť pochopiť, opísať či realizovať aktivity spojené s ochranou životného prostredia aj vďaka sérii interaktívnych prednášok na témy z prírody od Daphne inštitútu.

Klub mladých skautov - Po stopách náučného chodníka Zvonička: Hlavným cieľom projektu našich mladých skautov je upevniť vzťah k prírode. Túry si skauti organizujú v priebehu každého ročného obdobia, aby sa deti stretávali so zmenami, ktoré nám príroda dáva. Týmto projektom sa deti zážitkovou formou dozvedia aj viac o baníctve (šachty, štôlne, spôsob prepravy vyťaženej rudy).

Klub Lienky – Žabky – Čvirik: Tento školský rok je pre celú škôlku našich Stromákov veľkou témou „Vtáčiky nášho okolia“. Deti sa učia o vtákoch, o ich význame a už vedia, že práve zeleň v mestách je nevyhnutná k tomu, aby mali vtáky kde bývať. Vysadenie 5 stromov bude ukončením ich veľkého vtáčieho bádania. Na podujatie príde aj lesník a poľovník a tí porozprávajú o význame lesov, stromov, pre zvieratká. V rámci projektu deti navštívia aj Lesnú školu v Leviciach.

Klub Mravčekovia – LOKÁL: Mravčekovia sa plánujú naučiť chápať význam lokálnych potravín a to aj cez pestovanie v školskej záhrade. Priblížia si zásady ekologického pestovania a budú rozvíjať praktické zručnosti žiakov. Založia si bylinkový záhon a tie sa budú používať v školskej kuchyni. Záhon vyrobia žiaci na predmete Technika za pomoci pána školníka spolu s ekologickou sušičkou ovocia za pomoci stolára. Sušičku predvedú na EKO dni, na ktorý plánujeme pozvať rodičov a aj verejnosť. Projekt vedie deti k napĺňaniu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja.

Klub Myšky pri MŠ Milana Marečka - Cesta za hviezdami: Prostredníctvom realizácie uvedeného projektu sa deti oboznámia s prácou vedecko-výskumných pracovníkov vo hvezdárni – exkurzia v Slovenskej ústrednej hvezdárni, Hurbanovo. Stromáčikovia budú rozvíjať svoje aktuálne vedomosti o vesmíre, hviezdach a možnostiach ich pozorovania, skúmania a objavovania. Exkurzia je užitočná forma prepojenia poznatkov nadobudnutých počas vzdelávacích aktivít v prostredí materskej školy.

Klub Makovičky - Náš dvor-naša záhrada, 1.etapa: Makovičky plánujú vytvoriť si podnetné prostredie plné života vhodné na vyučovanie mimo školských tried. Kvôli tomu v prvom rade chcú motivovať a inšpirovať deti náučnou exkurziou do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Pomôžu si aj spoločnými rozhovormi o tom ako sa starať o živú záhradu. Táto exkurzia im má sprostredkovať bohatú biodiverzitu a permakultúru prostredníctvom biotopov, ktoré neskôr plánujeme vybudovať.

Klub Kúzelníci - Kúzlo zrodenia motýľa: Kúzelníci sú pripravení na kúzla prírody a to cez  dlhodobé zážitkové vzdelávanie a pozorovanie životného cyklu vývoja motýľov Babôčky Bodliakovej. Deti budú mať možnosť hravou formou spoznať niektoré motýle a iný hmyz žijúci na Slovensku a takto si budú pestovať lásku k prírode a živým tvorom.  Deti prispejú k rozšíreniu miestnej biodiverzity, prehĺbia si environmentálne cítenie, budú prepájať rôzne vzdelávacie predmety, budú praktizovať rovesnícke učenie a svoje úsilie predstavia na záverečnej „Motýlej slávnosti“.

Klub Jánovské svište - Jarné dni so Stromáčikom: Svište si pripravili projekt ako viacdňové podujatie pre členov. Podujatia budú zamerané na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a zdravému životnému štýlu. Čaká ich Celodenná návšteva Žiliny, kde by sme Budatínsky hrad a jeho expozície, Drotársku  výstavu, park a kaplnku, ďalej celodenný výlet do Spišskej Novej Vsi by pozostával z turistickej prechádzky ku Vyhliadkovej veži, plánujú Jarnú pátračku so Stromáčikom - pátracie hry a súťaže by starší starší členovia Klubu Jánovské svište pripravili outdoorové aktivity pre deti z obce a nakoniec jarné upratovanie so Stromáčikom - v obci a jej okolí.

Klub Stromu života Lipka - Vežové záhradky: Stromáci plánujú vo svojom projekte rozšíriť a zatraktívniť priestor na sadenie počas vyučovania v areáli ich školy cez postavenie vežových záhradiek, ktoré by sme zhotovili svojpomocne z kvetináčov, postavených na seba do rôznych výšok, presne podľa veľkosti detí a požiadaviek jednotlivých učiteľov. Samotná realizácia projektu vedie deti k poznaniu života rastlín, poľnohospodárskych plodín a kvetov, ktoré budú pestovať a zároveň ich učí vnímať živú prírodu okolo nich ako celok.

Bielické Bahná - Poklady Bahien: Hlavný cieľ Klubákov je vytvoriť priestor pre deti z klubu, ale aj širšiu verejnosť, na pozorovanie vtáctva a okolitej prírody vo vzácnej lokalite Európskeho významu Bielické Bahná. Pozorovanie vtáctva bude spojené s jeho odchytom a krúžkovaním, odbornou prednáškou ako aj praktickými ukážkami zaujímavých druhov, ktoré na zimu neodlietajú, ale zimujú práve na Bahnách. Okrem pozorovania vtákov plánujú vytvoriť ďalšie stretnutia aj na pozorovanie drevín, ako aj machov s odborným výkladom. Bude to jedinečný zážitok nielen pre deti.

Klub Horehronček – Vlakom do múzea: Klubáci majú zámer navštíviť lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a oboznámiť sa s ich aktuálnou výstavou vďaka čomu budú môcť lepšie pochopiť význam lesov pre človeka a životné prostredie a potrebu starostlivosti o ne. Pre deti bude zážitkom aj samotná cesta vlakom a návšteva mesta Zvolen.

Klub Veveričky - Naša záhradka: Veveričky v rámci projektu plánujú dobudovať školský dvor vyvýšenými záhonmi, kde si deti vyskúšajú praktickú prácu v záhrade, osvoja zodpovednosť pri pestovaní rastlín, praktickou činnosťou a pozorovaním spoznajú vývoj rastliny od semienka. Vypestované liečivé byliny spracujú do podoby čajov, ochutnajú vypestovanú zeleninu a ovocie. Zároveň budú sledovať aj zázraky živočíšnej ríše - vývoj  a premenu motýľa.

Klub Zvedavé slniečka - H/n/ojíme pôdu: Zvedavé Slniečka by si radi rozšírili svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti procesov kompostovania a to cez vzdelávací program „KOMPOSTÉR JURKO“, ktorý hravou formou učí deti kompostovať a vysvetľuje prečo a ako. V rámci projektu sa budú venovať aj vzdelávaniu „ŽIVÁ PôDA“, ktorý učí deti všetkých vekových kategórií o mikrobiológii pôdy.

Klub Štvorlístky – Týždeň vonku: Klubáci zo Štvorlístka majú zámer vyskúšať si outdoorové vzdelávacie bloky počas 1 celého májového týždňa v rámci vzdelávacieho plánu, ktorý si spestria aj stavaním exteriérového xylofónu a trénovaním rytmického vystúpenia ku Dňu matiek. O vyvrcholenie outdoorových aktivít sa postará skupinový bubnovací workshop.

Klub KAPSA - Bádame vo vesmíre i na Zemi: Vo vyučovaní predmetov oblasti Človek a príroda sa Klubáci v každom ročníku stretávajú s témou vesmíru, či už konkrétne učivom o Zemi, Slnku, planétach, alebo o zákonitostiach prírody. Exkurzia do hvezdárne a ďalšie súvisiace aktivity v rámci tohto projektu umožnia vlastným pozorovaním získať potrebné poznatky a umožnia lepšie pochopenie témy. Po exkurzii si deti vo vekovo zmiešaných družstvách budú navrhovať vlastné modely pozorovaných objektov.

Klub Plameniaci - Návšteva plameniaka v zoo, pozorovanie vtákov a hmyzu v okolí školy: Naši Klubáci - prváci sú – „Plameniaci“- a od prvého dňa v škole sa o nich rozprávajú a porovnávajú ich vlastnosti s vlastnosťami detí. Veľmi by chceli vidieť živého plameniaka a pozorovať ho „aspoň“ v zoo. Cieľom projektu je teda spoznať a pozorovať plameniaka, ale aj iné vtáky a zvieratá pomocou nádob na pozorovanie hmyzu, ďalekohľadou aj teleskopu a porovnať prečítané a zistené poznatky s realitou. Nadobudnuté vedomosti si deti odovzdajú formou rovesníckeho učenia.

Klub Usilovné dinosaury - Exkurzia do ZOO pozorovanie rastlín a zvierat v ZOO a v najbližšom okolí školy: Cieľom exkurzie Klubákov je zážitkové učenie v ZOO v Bojnice, kde budú pozorovať zvieratá a ich mláďatá. Oboznámime sa s rozmanitosťou zvierat, kde žijú, čím sa živia. Počas učenia von budeme pozorovať hmyz, chrobáky, motýle, živú a neživú prírodu v najbližšom okolí a to aj pomocou nového mikroskopu, ktorý im dlhodobo bude slúžiť a takto či už počas vyučovania alebo v popoludňajších hodinách budú budovať vzťah k prírode a okoliu.  

Klub Chobotbičky a Klub Mačičkovo - spoznáva zvieratá a krásy prírody: Chobotničky a Klubáci z Mačičkova plánujú spoznávať zvieratá a krásy prírody a tak vytvárať u nich pozitívny vzťah k prírode. Preto deti najprv získajú teoretické vedomosti o zvieratách žijúcich v Eko Parku cez prezentácie, pracovné listy, prácu s internetom a potom a porovnajú a upevnia osvojených poznatky formou priameho kontaktu s nimi počas ich exkuzie v Eko Parku.

Klub Lienky z Hruboňova - Babičkina záhrada: Cieľom klubáckych Lienok je vytvoriť vhodné podmienky v areáli ich materskej školy zamerané na budovanie návykov o starostlivosť o kvety, pestovanie zeleniny. Zberom rastlín a plodov vo vlastných vyvýšených záhonoch budú deti viesť k základným znalostiam o návykoch a starostlivosti o rastliny a či celkovo k ochrane prírody a životného prostredia.

Klub Zelená záhrada - Vzdelávací kútik pod stromom  v Zelenej záhrade: Areál v MŠ Klubu Zelenej záhrady má nevyužitý potenciál. Sú tu trávnaté plochy, ktoré sú vhodné pre pohybové aktivity, no chýba nám miesto pre oddych, relaxáciu a pokojné vzdelávanie v obklopení prírody. Prostredníctvom vybudovania vzdelávacieho kútika so stolom a lavičkami si deti osvoja pravidelné vzdelávanie v prírode, ktoré má mnohé pozitíva pre ich osobný rast.

Klub Lúka - Motýlia záhrada: Klubáci sa zamerajú na detailné sledovanie a dokumentovanie vývoja motýľov prostredníctvom objednaných motýlích záhrad a to vo všetkých ich vývojových štádiách v zmysle ich zámerov v rámci kurikulárnej reformy. Na základe získaných poznatkov chcú lepšie pochopiť ako sami môžu prispieť k lepšiemu zachovaniu motýľov v prírode.

Stromáčikovia pri MŠ Radvanček - Naša krásna záhradka: Deti z Radvančeka veľmi radi trávia čas v založenej záhradke hrou, bádaním, experimentovaním a pozorovaním ako im rastlinky a kríky rastú. Polievajú ju ich, okopávajú a venujú im veľkú starostlivosť. Popritom sa dozvedia aj o ich liečivých účinkoch. Týmto projektom budú pokračovať v jej zveľaďovaní a čo najviac času vonku im spríjemnia aj rôzne pohybové aktivity.

Klub Liptáčikovia - Noví kamaráti v našej záhradke:  Liptáčikovia by v tomto projekte chceli do svojej záhrady s permakultúrnymi prvkami prilákať včielky samotárky vysiatím a vysadením medonosných rastlín, ktoré budú pomáhať s opeľovaním existujúcich rastlín. Ako napájadlo a zdroj vodného života v záhrade pribudne v ich záhrade malé jazierko. Klubáci teda podporia život včiel, predĺžia svoj pobyt detí v exteriéri a získajú pracovné návyky a pochopia význam starostlivosti o životné prostredie.

Klub Obláčik – Farebná záhrada: Cieľom projektu Klubákov je zmodernizovať a rozšíriť vyvýšené záhony na záhrade materskej školy a tak majú zámer naučiť deti v predškolkom veku ako sa starať o záhony, z čoho sa skladá záhon, aké materiály používame. Deti sa naučia ako správne zasadiť semienka a pestovať zeleninu. Naučia sa narábať s pôdou, záhradnými nástrojmi a ako správne rastlinky zavlažovať. Spoločné hotové záhony aj vyzdobia ekologickými farbami na drevo.

 

 

Inšpirovali ste sa? Vymyslite projekt na podujatie, dobrovoľnícke aktivity, viacdňové podujatia alebo vzdelávacie aktivity zamerané na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, či zdravému životnému štýlu v zmysle podmienok našich grantových výziev pošlite svoju žiadosť do najbližšieho grantového kola. Veríme, že budete úspešní.

 

Logá na stiahnutie:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

NIVAM - Národný inštitút vzdelávanie a mládeže

Strom života

Všetky logá spolu A4 plagát (pdf)

Formuláre na zúčtovanie grantu:

Záverečná správa (PDF)

Záverečná správa (Word)

Prezenčná listina (PDF)

Prezenčná listina (Word)

 

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát