Vyhodnotenie grantového kola Skvelá jeseň so Stromom života 2023

Vyhodnotenie grantového kola Skvelá jeseň so Stromom života 2023

Spoznajte úspešné projekty jesenného grantového kola

Už je vo vzduchu jeseň, ktorá má svoje čaro, láka a inšpiruje tráviť čas vonku kreatívne. Veríme, že toto obdobie naplno využijú aj naši Klubáci za pomoci grantu, ktorý im bol schválený v rámci grantového kola Skvelá jeseň so Stromom života 2023. Ktoré projekty boli úspešné v tomto kole? To zistíte nižšie vo vyhodnotení. Prajeme nech sa vám podujatia vydaria a nech deťom prinesú veľa trvalých vedomostí i zážitkov!

Klub Batizovskí objavitelia - Ako vnímame prírodu svojimi zmyslami: Klubáci sa sústredia prostredníctvom interaktívnych – edukačných hier a exkurzii na to, ako spoznávať svet cez svoje zmysly a budú sa snažiť pochopiť ako vnímajú svet aj tí, ktorým niektoré zmysly chýbajú. Pomôže im návšteva Múzea špeciálneho školstva, náučného chodníka Žabia cesta v Levoči či návšteva historického centra Levoče.

Klub Kokava – Zážitkový výlet: Hlavným cieľom projektu je upevniť vzťah k prírode prostredníctvom spoznávania CHKO Cerová vrchovina. Klubáci sa môžu tešiť na zážitkovú exkurziu na náučnom chodníku Šomoška a náučnom chodníku Mačacia, kde sa vydajú za jedinečnými prírodnými pamiatkami Kamenný vodopád a Kamenné more. Popri vnímaní prírody sa aj zabavia na jednotlivých stanovištiach, kde budú riešiť úlohy, hádanky, hry na reflexiu všetkého nového, čo sa naučili.

Klub Lúka – Život v našej školskej záhrade: Klubáci z Badína vedia, že pohyb v prírode má prínos na zlepšovanie pozornosti, sebadisciplíny, rozvoj kognitívnych schopností a znižovanie stresu. Preto sa rozhodli posilniť svoju výučbu objavovaním, skúmaním a bádaním živej i neživej prírody na ich veľkej školskej záhrade. Zamerajú sa aj na objavovanie hmyzu a starostlivosť oň. Pomôžu im špeciálne lupy na šetrné pozorovanie hmyzu a zmajstrujú aj vlastné hmyzie domčeky.

Stromáčikovia Veľké Uherce - Rastieme zdravo, múdro i hravo: Klubáci z Veľkých Uheriec si projekt zostavili tak, aby vzbudil u detí lásku k pohybu (cvičenie, športovanie na čerstvom vzduchu, podpora zdravého životného štýlu) a aj k okolitej prírode pri outdoorovom vzdelávaní  (bádanie, skúmanie, zážitkové učenie vonku, starostlivosť o zeleň a svoje okolie). Takto posilnia svoju schopnosť tímovej spolupráce, motoriku, kognitívne schopnosti i komunikačné zručnosti, vnímavosť či citlivosť.

Prírodovedkovia - Zvieratká z lesa: Prírodovedkovia radi skúmajú prírodu a tentokrát sa zamerajú na živočíchy, ktoré žijú v lese. Po skonštruovaní a umiestnení domčekov pre netopiere, ježkov a kŕmidla pre veveričku si cez pozorovací hárok budú zaznamenávať, čo videli. Cez vytvorené plagáty o všetkých druhoch netopierov, ktoré žijú na Slovensku budú Prírodovedkovia vzdelávať menšie deti v rámci poobednej klubovej činnosti.

Klub Žabky - Dažďová voda ako dar prírody – naučme sa ju využívať! Klubácke Žabky v existujúcej komunitnej záhrade na dvore ich škôlky by chceli využívať dažďovú vodu obstaraním sudu na jej zber a využívaním na zalievanie existujúcich vyvýšených záhonov plných paradajok, jahôd či byliniek. Prostredníctvom tejto aktivity budú deti edukovať už v predškolskom veku o efektívnom využívaní dažďovej vody a dôsledkoch klimatických zmien na naše životy. Pravidelné outdoorové vzdelávanie Klubákom uľahčí záhradný set na sedenie s potrebným slnečníkom.

Zelená drienka - Tajomný život lesa: Stromáčikovia z Drieňova sa zamerajú na zefektívnenie vyučovania biológie a environmentálnej výchovy cez hravé učenie a vedenie žiakov k zodpovednosti. V rámci svojho projektu osadia informačné a náučné tabule zo sveta rastlín aj živočíchov školskom areáli, vytvoria hmyziu sieť či mravenisko. Pomáhať im budú žiaci ich školy, ale aj dobrovoľníci z obce. Praktické odskúšanie ich snahy vyvrcholí Dňom učenia sa vonku.

Klub Lienky - Outdoorová trieda: Po pozitívnych skúsenostiach s outdoorovým vzdelávaním v projekte GLOW a identifikovaní ich potrieb na skvalitnenie priebehu realizovaných outdoorových aktivít sa Klubáci z Bežoviec rozhodli dotvoriť svoju outdoorovú triedu. Pomôže im záhradné sedenie aj športové náradie, aby u detí pestovali pozitívny vzťah k pohybu na čerstvom vzduchu aj k športu a podporili u nich tímového ducha.

Klub Čerešňa – Cesta okolo sveta: Cieľom Klubákov je spoznávanie krás a zaujímavostí okolitej krajiny bádateľsko-zážitkovou formou. Počas príprav sa zamerajú na prepojenie predmetov ako vlastiveda či matematika. Klubáci budú spolu plánovať, kalkulovať a v čo najväčšej miere zapájať deti do komplexnej prípravy ich výprav cez tvorbu rozpočtu, výber trasy, ceny lístkov na prepravu i vstupné.

Klub Lesovo - Poznám seba a svoje okolie: Spracovanie emócií je kľúčové pre šťastný a harmonický život detí. Pri rozvíjaní emočnej inteligencie u malých Klubákov budú v Lesove v tomto zámere postupovať najprv formou emočných hier a zábavných aktivít v indoore aj outdoore. Objavovať a rozvinúť túto oblasť im pomôže aj odborný lektor.

Krtkovia - Ako Krtkovia skrášlili okolie školy vyvýšenými záhonmi: Stromácki Krtkovia sa chystajú osvojiť si vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre založenie si záhonu, od samotnej konštrukcie, naplnenie vhodným substrátom až po pestovanie rastlín. Takýmto spôsobom si vytvoria zázemie pre ich outdoorovú edukáciu a budovanie pozitívneho vzťahu k  prírode a k prácam v záhradke.

Klub Zvedavých včielok - Prírodné spoločenstvá: Cieľom projektu je oboznámiť deti s prírodnými spoločenstvami - lesným spoločenstvom, vodným spoločenstvom, spoločenstvom lúk a spoločenstvom polí zážitkovým učením. Konkrétne návštevou miest, kde sú tieto spoločenstvá organizmov doma. Zároveň si plánujú vytvoriť vlastný envirokútik v areáli materskej školy s kŕmidlom pre vtáčiky či domčekom pre hmyz, ktorý by bol využívaný celoročne.

Ekohoteláci z Piešťan - Zeleň v areáli našej školy: Cieľom projektu Ekohotelákov je zazelenanie ich školského areálu cez výsadbu novej zelene aj pri parkovacej zóne a príjazdovej komunikácii. Spoločnou výsadbou stálo-zelených kríkov, kvitnúcich kríkov, cibuľovín, trvaliek a tráv vhodných pre opelivý hmyz si vytvoria príjemné prostredie v každom ročnom období a zároveň podporia environmentálnu výchovu u žiakov či učiteľov, prispejú k zníženiu CO2 v ovzduší či k obnove biodiverzity.

Klubkáčikovia Liptáčikovia - Permakultúra nás baví: Liptáčikovia sa nadchli pre svoju záhradu a permakultúrny spôsob pestovania. Cez nový projekt plánujú rozšíriť svoju založenú záhradku s využitím permakultúrnych prvkov v ich školskom areáli. Vďaka rozšíreniu o kvetinové záhony, kríky a hravé prvky v záhrade, budú chcieť viac času tráviť v záhrade, pozorovať jej zmeny, objavovať a tešiť sa z pobytu vonku.

Ekoklubáčik - Revitalizácia pocitového chodníka a informačných tabúľ drevín v areáli klubu: Klubáci majú v ich areáli pocitový chodník, ktorý však nutne potrebuje revitalizáciu, aby sa mohol používať na svoj účel. Vymenia preto štrk rôznej hrúbky a chodník vyplnia aj s rôznymi prírodninami napr. šišky, drevo, ktoré nazbierajú v rámci spoznávania lesa. Revitalizáciou prejdú aj informačné tabule osadené pri rôznych drevinách v areáli školy.

Opálčekovia - Šarkanom k lepšej budúcnosti: Opálčekovia sa vo svojom projekte chcú oboznámiť členov klubu s možnosťami využívania rôznych odpadových a prírodných materiálov na rôzne tvorivé činnosti. V rámci projektu sa Opálčekovia zamerajú aj na zvýšenie vedomostí ich členov o potrebe separovania odpadu a jeho recyklácie. Spoločne zvýšia svoju úroveň tvorivosti v kontexte ochrany životného prostredia.

Opál - Myslíme na budúcnosť: Zámerom realizácie projektu Klubákov z Opálu je oboznámiť sa s významom trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a správnym nakladaním s prírodnými zdrojmi či odpadovým materiálom. Pre lepšie pochopenie súvislostí počas výpravy „Vo vnútri Zeme“ navštívia ťažobný priestor opálových baní, kde budú pozorovať zmeny okolitého prostredia v dôsledku činnosti človeka.

Peklianske bocianiky - Priestor na živý život: V Úzovských Pekľanoch si Klubáci plánujú založiť príjemný zelený priestor určený na oddych, relax a uvoľnenie stresu. Jeho prínos ocenia aj deti s diagnostikovanou poruchou správania či so zdravotným znevýhodnením. V rámci projektu sa spoločne budú starať o kvety a založia si akvárium. Vytvorený relaxačný kútik bude využívaný aj na rovesnícke učenie.

Klub Batizovské svište - Batizovské svište spoznávajú tatranské svište: Cieľom našich Batizovských Svišťov je zážitkovou formou spoznať správanie tatranských obyvateľov v prírode, ich životné podmienky a prípravu na zimu. Napriek tomu, že Klubáci žijú v podtatranskej oblasti väčšina detí (SZP) má obmedzené možnosti spoznávať TANAP zážitkovou formou a preto spolu navštívia prírodovedné múzeum, zúčastnia sa vzdelávacieho programu o živote tatranských svišťov a spoznajú ďalšie druhy zvierat v miestnej miniZOO.  

Klub Snežienky - BODYWORLDS, návšteva výstavy: Snežienky plánujú zažiť nezabudnuteľnú cestu do sveta ľudského tela, získať prehľad o štruktúre ľudského tela, venovať väčšiu pozornosť  zdraviu, rozpoznať  svoj fyzický potenciál a zároveň aj obmedzenia, a posia sa premýšľať o tom, čo vlastne znamená byť človekom. Žiaci by si mali uvedomiť, akým komplikovaným a zároveň dokonalým priestorom je ľudský organizmus.

Klub Komeňáčik - Workshop výroba sviečok z vosku: Klubáci si uvedomujú aká je dôležitá úloha včiel v prírode a cez svoj projekt chcú zvýšiť u detí povedomie o ich význame a to cez využitie ich ďalšieho produktu – včelieho vosku. Komeňáčikovia si z tohto prírodného materiálu vyrobia originálne a environmentálne darčeky s láskou – sviečky a tak zároveň budú rozvíjať svoje manuálne zručnosti. Prajeme veľa úspechov!

Zelená záhrada MŠ Makarenkova - Zážitky z farmy: Klubáci navštívia minifarmu v Lubine a tak si prostredníctvom tohto zážitku zjednoduchšia uvedomenie si významu zvierat na našej planéte a to, aký majú prínos pre človeka. Tešia sa ako budú pozorovať samotné zvieratá a spoznajú rozdiely v spôsobe ich života. Naživo uvidia aj nároky na ich každodennú starostlivosť a riziká s tým spojené.

Ochranári zo Šaroviec - Spoznaj strom vďaka Stromu života: Ochranári navštívia lesnú školu a tak posilnia svoj vzťah k prírode. Na základe názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážky povrchov alebo vzoriek prvkov lesa spoznajú jednotlivé zložky prírody a lesa. Súčasťou projektu je umiestnenie hmyzieho hotela v školskom lesíku, vďaka jeho pozorovaniu spoznajú rôzne druhy lesného hmyzu čím lepšie pochopia ich nezastupiteľné miesto v lesnom ekosystéme a pokúsia sa navrhnúť možnosti udržania biodiverzity v lese.

Klub lesných pátračov - Čaro jesenných listov: Cieľom projektu lesných Pátračov je identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše so zameraním na listnaté stromy. Naučia sa pomenovať vybrané druhy listnatých stromov prostredníctvom rôznorodosti ich listov. Spoznávanie bude realizované pri outdoorových výtvarných činnostiach a jeden strom dokonca aj vysadia.

Šťastná planétka - Expedícia pod korunami stromov: Klubáci absolvujú rôzne pohybové, zmyslové a bádacie aktivity na zvýšenie povedomia o význame lesov, o ich ochrane a o dôležitosti biodiverzity v lese a to priamo v lesoparku počas ich expedície Pod korunami stromov v lesoparku pod vedením odborníka. Klubáci získané poznatky z autentického prostredia spracujú formou obrázkovej prezentácie odovzdajú tieto poznatky aj svojim rovesníkom.

Klub Múdra sova pri ZŠ s MŠ Poloma - Budujeme našu vonkajšiu zelenú triedu: Stromáčikovia z Polomy sa chystajú cez vybudovanie vyvýšených záhonov skrášliť okolie ich školy a motivovať žiakov k starostlivosti o rastlinky, pričom si budú všímať zmeny vo vývoji rastlín počas celého roka. Ich zodpovednosť a starostlivosť im iste prinesie aj sladkú odmenu, veď sadiť budú celoročne plodiace jahody, čučoriedky či arónie.

Zelená planéta - Expedícia Devínska kobyla: Členovia klubu sa rozhodli spoznávať rôzne biotopy (vodné, lesné, lužné, mokraďové, stepné, slaniskové a pod.) cez návštevu rôznych lokalít v mieste ich výskytu. V dvoch menších skupinách sa zamerajú na pozorovanie živých i neživých súčastí danej lokality a svoje bádania zaznamenajú do Stromáčikovských zápisníkov. Následne vyhotovia fotozáznamy, ktoré budú súčasťou prezentácii pre svojich rovesníkov pri zdôrazňovaní významu a potreby ochrany vzácnych území ako je aj Devínska kobyla.

Jánovské svište - Spoznávame Spiš so Stromáčikom: Jánovské svište si pripravili viaceré podujatia zamerané na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a zdravému životnému štýlu. Môžu sa tešiť na celodenný výlet v Starej Ľubovni, návštevu centra severného Spiša či celodenný výlet do Markušoviec. Zároveň si pripravili aj Jesenné hry so Stromom života - outdoorové aktivity a hry - pre deti z obce. Inšpiráciu na tieto aktivity boli časopis Stromáčik, ekovýchovná súťaž Enviropátračky a iné námety z webstránky Stromu života.

Klub Lobelkáči - Učíme sa v záhrade:  Lobelkáči poznajú výhody vonkajšieho vzdelávania, preto si vybudované outdoorové triedy plánujú dovybaviť o pomôcky určené na bádateľské aktivity pre malých prieskumníkov, ale aj dotvoriť priestor na bežné aktivity, ktoré budú môcť preniesť aktivity z indooru na čerstvý vzduch. A tak si budú môcť užiť bádanie na školskom dvore pomocou lúp, výtvarnú výchovu v exteriéri, či dokonca aj spoločné stolovanie.  

Ochranárik - Návšteva Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi: Klubáci z Klubu Ochranárik sa môžu tešiť na umelecký zážitok z divadelného predstavenia. Klasický príbeh, popretkávaný prvkami environmentálnej výchovy, prináša poznatky o význame včiel a všetkých rastlinných i živočíšnych druhov v našom živote. Klubáci spoznajú aj zákulisie divadla, povolania ľudí, ktorí sú potrební, aby sa divadelné predstavenie mohlo odohrať a spoznajú aj historické centrum mesta. Najväčším benefitom je ušľachtilý príbeh a hlavná myšlienka rozprávky zameraná na ochranu a šetrenie našej planéty.

Hrušovskí Stromáci - Pozorovanie života motýľov v rôznych podmienkach: Po veľkom úspechu projektu zrealizovanému vďaka Skvelému letu so Stromom Života, kde Stromáci prvýkrát pozorovali vývoj motýľa z húseničky po dospelého jedinca sa tentokrát rozhodli spolu s vývojom pozorovať aj rôzne podmienky, ktoré majú vplyv na jednotlivé vývojové štádiá motýľa. Prostredníctvom projektu budú u detí pestovať pozitívny vzťah k živým tvorom a prostrediu, v ktorom žijú. Fóliovník im poslúži na pozorovanie motýľov bezprostredne po vyliahnutí, resp. ako miesto na vypustenie týchto tvorov v prípade nepriaznivého počasia.

Bielické Bahná - Zelené srdce: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie skupiny detí, ktorá bude vedená k osvojovaniu si environmentálneho prístupu k našej planéte, k láske k prírode, k úprimnému objavovaniu záhad sveta. Klubáci sa budú pravidelne stretávať v miestnej komunitnej záhrade, plánujú spoločné výlety do Bielických Bahien, do okolitého lesa, či dokonca za hranice svojho mesta.

Bystrické Vĺčatá - Prieskumníci jesene: Zámerom Vĺčat bude rozvíjať zručnosti vedeckého procesu. Vo voľnej prírode sa deti naučia pohybovať pomocou kompasu a mapy, pozorovaním budú hľadať a definovať rozdiely i podobné znaky medzi listami, stromami ich plodmi a využitím lúp, mikroskopov budú pozorovať a určovať bezstavovcov. Na záver svoje zistenia pretavia do kreatívnych aktivít z prírodných materiálov.

Klub Sovičky – Spoznaj skalné mestečko Dreveník: Klubáci si naplánovali výlet do Národnej prírodnej rezervácie Dreveník, pretože mnohí Klubáci z danej cieľovej skupiny doposiaľ nemali možnosť navštíviť túto prírodnú rezerváciu s množstvom zaujímavých skalných útvarov, jaskýň, či roklín. Okrem turistickej vychádzky na Dreveník (Žehra - Hodkovce) navštívia kaštieľ v Hodkovciach či Náučný chodník Sivá brada a takto spoznajú krásy prírody aj históriu svojho okolia.

Štvorlístok - Cestovateľský zápisník: Cieľom projektu je vzbudiť záujem a zvedavosť detí o poznávanie rozmanitosti sveta - prírody, ľudí, krajín cez získanie nových vedomostí detí, formovať ich kultúrne porozumenie, naučiť ich vnímať a akceptovať rozmanitosť. Klubáci si založili aj svoj cestvateľský denník, do ktorého si môžu začať písať zaujímavé záznamy z tejto „cesty okolo sveta“ cez dokumenty, čítanie cestopisov, hľadanie v mapách či na internete a postupne ho môžu zapĺňať aj svojimi reálnymi cestovateľskými zážitkami.

Stromáčikovia pri MŠ Novohorská - Exkurzia do jaskyne Driny: Stromáčikovia počas exkurzie do jaskyne Driny spoznajú časť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorá bude spojená s krátkou turistickou prechádzkou. Okrem bádateľského zážitku, si deti posilnia imunitu v tomto prírodnom prostredí a pobyt v jaskyni im bude prínosný z dôvodu blahodarného vplyvu na dýchacie cesty.

OZ Ako Les – My sme malí muzikanti, my vieme aj v lese hrať: Rozvoj sluchového vnímania, rytmiky, dynamiky hudby v skupine v prostredí lesa a lúk. Prostredníctvom týchto aktivít chcú Klubáci zvýšiť citlivosť detí na prirodzené zvuky v prírode a potrénovať ich schopnosť stíšiť sa a započúvať. Rozvíjanie aj kultúrneho povedomia plánujú pomocou ľudových piesní, ktoré spoja so zvykmi a premenami v prírode počas jesene (kosenie, žatva, zber ovocia, sťahovanie vtákov).

Inšpirovali ste sa? Staňte sa členmi Stromu života a vymyslite si aj Vy projekt na podujatie, dobrovoľnícke aktivity, viacdňové podujatia alebo vzdelávacie aktivity zamerané na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a zdravému životnému štýlu. Ďalšie grantové kolo bude vyhlásené pred príchodom jari (február/marec). Veríme, že budete úspešní.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát