Zelené kompetencie

Zelené kompetencie

Promptne reagujeme na úžasný dokument vydaný Európskou komisiou, ktorý výstižne definuje presne to, o čo sa snažíme pri tvorbe našich materiálov.

Ak chcete vzdelávať v súlade s najnovšími odporúčaniami Európskej komisie, tento dokument jednoducho musíte poznať. Ušetrili sme vám kopec námahy a opis zelených kompetencií sme odborne preložili do slovenčiny. Ponúkame ho každému, kto sa zaujíma o environmentálne vzdelávanie alebo aj pedagógom, ktorí sa tejto téme chcú hlbšie venovať. Prinášame vám ho vo formáte .pdf na voľné stiahnutie. 

A čo obsahuje?

V januári 2022 Európska komisia predstavila v rámci Európskej zelenej dohody ambicióznu stratégiu týkajúcu sa učenia zameraného na environmentálnu udržateľnosť. Dokument sa odvoláva na zelené kompetencie, ktoré sa dočkali samostatného publikačného spracovania. Prvá kapitola publikácie predstavuje proces vzniku kompetenčného modelu udržateľnosti. Druhá sa venuje zadefinovaniu pojmov a tretia kapitola predstavuje samotné zelené kompetencie. Práve na čiastkový preklad tejto kapitoly sme sa zamerali. Táto kapitola zároveň obsahuje aj predstavenie grafického vizuálu zoskupenia jednotlivých kompetencií. V nasledujúcej štvrtej kapitole sú jednotlivé kompetencie bližšie rozpísané.

Zoznámte sa s 12 „zelenými“ kompetenciami, ktoré sú združené v 4 oblastiach:

Integrácia hodnôt udržateľnosti do osobnosti človeka

 • rozvoj kompetencie uvažovať o hodnote udržateľnosti – na základe uvažovania v kontexte hodnotovej orientácie identifikovať a vysvetliť, ako sa hodnoty líšia medzi ľuďmi, sociálnymi skupinami a ako sa v priebehu času menia a zároveň kriticky posúdiť ich súlad s hodnotami udržateľnosti
 • posilnenie kompetencie prosociálneho a férového správania – pri reflektovaní na skúsenosti predchádzajúcich generácií v oblasti udržateľnosti, podporovať rovnosť a spravodlivosť pri uspokojovaní potrieb súčasných i budúcich generácií
 • rozvoj kompetencie vnímať sa ako súčasť prírodného prostredia – na základe akceptácie skutočnosti, že človek je súčasťou prírodného prostredia, avšak netvorí vrchol jeho pomyselnej pyramídy, ale je súčasťou kruhu, v ktorom je všetko vzájomne prepojené, rešpektovať práva a potreby ostatných druhov ako aj voľnej prírody a osobne sa zúčastňovať na obnove a vytváraní zdravých a odolných ekosystémov

Vnímanie udržateľnosti vo svojej komplexnosti

 • rozvoj kompetencie systémového myslenia – rozvíjať systémovo zamerané (holistické) myslenie, ktoré posudzuje udržateľnosť z viacerých uhlov pohľadu, napríklad z pohľadu času, priestoru, širších súvislostí a následne analyzuje, ako sa tieto aspekty vzájomne ovplyvňujú a podmieňujú
 • rozvoj kompetencie kritického myslenia – rozvíjať zručnosti spojené s posudzovaním hodnovernosti informácií a argumentov, odlíšením domnienok od faktov, odvahou prehodnocovať zaužívané stereotypy v myslení a uvažovaním o tom, ako osobné, sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie ovplyvňuje naše myslenie a konanie
 • rozvoj kompetencie analyzovať problémy – s cieľom predchádzania alebo predvídania možných problémov, prípadne s cieľom zmierňovania dopadov už existujúcich problémov rozvíjať schopnosť vyhľadávať a identifikovať udržateľné riešenia a schopnosť navrhovať riešenia spolu s identifikáciou ich dopadu na udržateľnosť (s vyčíslením materiálnej, ľudskej, finančnej a časovej náročnosti, prípadne aj spoločenského a geografického dopadu)

Vizualizácia udržateľnej budúcnosti

 • rozvoj kompetencie modelovať budúci vývoj – prostredníctvom navrhovania a dizajnu modelových scenárov, ktorých súčasťou je aj identifikácia krokov potrebných na dosiahnutie preferovaného výstupu a v tomto kontexte rozvíjať predstavivosť a vizualizáciu udržateľnej budúcnosti
 • posilnenie kompetencie adaptácie – rozvíjať schopnosť rozhodovať sa a upravovať svoje rozhodnutia v meniacom sa prostredí a situáciách, pri neúplných informáciách či neznámom riziku s cieľom vyriešiť zložité situácie v prospech udržateľnosti
 • rozvoj kompetencie vedeckého myslenia – osvojiť si interdisciplinárny spôsob myslenia a skúmaním a využívaním rôznych vedeckých poznatkov, kreatívne experimentovať s novými nápadmi či metódami

Konanie v prospech udržateľnosti

 • uplatňovanie kompetencie aktívneho občianstva na politickej rovine – rozvíjať schopnosť orientovať sa v politickom systéme a programe politických strán, schopnosť identifikovať politickú zodpovednosť pri rozhodnutiach, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú udržateľnosť a schopnosť zákonným spôsobom požadovať účinné opatrenia podporujúce udržateľnosť
 • posilnenie kompetencie skupinovej spolupráce – rozvíjať schopnosť vzájomnej spolupráce a posilniť záujem o zapojenie sa do skupinových aktivít podporujúcich udržateľnosť
 • uplatňovanie kompetencie individuálnej iniciatívy – rozvíjať schopnosť identifikovať vlastné prínosy pre udržateľnosť a aktívne prispievať k zlepšovaniu stavu v spoločnosti či planéty

Odkaz na publikáciu: Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M.: GreenComp – The European sustainability competence framework. Bacigalupo, M., Punie, Y. (editors), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022; ISBN 978-92-76-46485-3, doi:10.2760/13286, JRC128040.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát