Výzva na predkladanie žiadostí o grant - Outdoorová edukácia

Výzva na predkladanie žiadostí o grant - Outdoorová edukácia

Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života výzvu na predkladanie žiadostí o grant - Outdoorová edukácia.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 29.03.2019
Konzultácie: do 22.03.2019
Maximálna výška dotácie: 500 €

Projekty vyhodnotí na svojom zasadnutí Rada Stromu života.

Zameranie výzvy:
V rámci tejto výzvy finančne podporíme realizáciu aktivít, ktoré napĺňajú nasledovné ciele:

  • prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu so špecifickým zameraním na outdoorovú edukáciu a na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a zdravému životnému štýlu. Súčasťou kvalitatívneho zlepšenia môže byť aj redizajn konkrétneho verejného miesta s cieľom implementácie outdoorovej edukácie do bežnej vzdelávacej praxe.
  • podporovať tvorivú myšlienkovú spoluúčasť a spoluprácu detí a mládeže, učiť ich poznávať, zodpovedne konať, spoločne žiť s inými a zapájať ich do dobrovoľníckych aktivít.

Podpora z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky, pričom podmienkou je, aby účastníkmi aktivít projektu boli deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Podpora je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala.

Podporované aktivity:
Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať vyššie uvedené zameranie výzvy. Finančne možno podporiť len aktivity zrealizované a zúčtované od 1.4.2019 do 30.11.2019.

Kto sa môže o finančnú podporu uchádzať:
Oprávnenými žiadateľmi sú len Kluby Stromu života s platnými členmi, (nie základné a stredné školy). Dotácia bude poskytnutá na súkromný účet Vedúceho Klubu Stromu života a tento ju bude voči organizácii zúčtovávať a zodpovedať za ňu. Na získanie dotácie nie je právny nárok. Strom života si vyhradzuje právo neudeliť dotáciu žiadnemu Klubu v prípade, že predložené žiadosti o dotáciu nespĺňajú podmienky uvedené v tejto výzve.

Maximálna výška dotácie a spolufinancovanie:
Jeden Klub SŽ môže predložiť len jednu žiadosť. Maximálna výška dotácie je 500 €, pričom minimálna výška spolufinancovania je 20% z celkových výdavkov projektu.
Zdroj spolufinancovania musí byť iný ako zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie. Projekty sú financované prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť všetky bločky, ktorými sa preukáže aj spolufinancovanie. Bločky na refundáciu môže zasielať Vedúci Klubu kedykoľvek, aj hneď po každej akcii.

Odporúčanie: Spolufinancovanie je možné zabezpečiť aj zo zdrojov 2% z dane (platí pre Kluby, ktoré do stanoveného termínu nahlásili darcov 2% do Kancelárie SŽ). Ďalšou možnosťou je, že skombinujete dotáciu od Stromu života s dotáciou od mesta alebo iných grantových schém (napr. Konto Orange, Ekopolis, granty rôznych firiem a pod.). Samozrejme je možné využiť aj účastnícke poplatky, či sponzorov.

Ako sa o finančnú podporu uchádzať:

Podaním projektu na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy elektronicky ([email protected]), poštou alebo osobne v Kancelárii Stromu života. Projekt podaný elektronicky na mail, nie je potrebné vytlačiť a dodatočne zaslať.

Oprávnené výdavky:
cestovné (vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu, prevoz materiálu autom), poštovné, spotrebný materiál (okrem potravín), ubytovanie a prenájom priestorov, vstupné, cestovné poistenie, služby (tlač, kopírovanie, lektorské a odborné práce na faktúru) a drobný hmotný majetok (priamo súvisiaci s realizáciou aktivít projektu, tzn. že bez neho by sa aktivita projektu nedala zrealizovať).

Neoprávnené výdavky:
telekomunikačné poplatky (za telefón, internet, fax), potraviny a stravovanie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) a výdavky priamo nesúvisiace s projektom (napr. fotoaparát, tlačiareň, toner, ruksaky). Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov).
Za neoprávnené výdavky sa považujú aj všetky účtovné doklady (najmä faktúry), ktoré nie sú vystavené na organizáciu Strom života, ale na inú právnickú či fyzickú osobu. Súčasná fakturačná adresa je: Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO:00587010.

Výdavky sa zúčtovávajú predložením záverečnej správy z podujatia, prezenčnej listiny a originálmi účtovných dokladov. Na záver projektu sa spracováva stručná záverečná správa, v ktorej zhodnotíte, ako sa Vám podarilo ciele projektu naplniť. Súčasťou záverečnej správy z podujatia je fotodokumentácia.

Formuláre na stiahnutie:
Formulár žiadosti o dotáciu (verzia WORD)

Pokyny na vyplnenie formulára (verzia PDF)

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát