Aký spôsob učenia je pre vás najvhodnejší?

Aký spôsob učenia je pre vás najvhodnejší?

Poradíme vám, ako sa učiť efektívne.

Prvé a najdôležitejšie v tomto procese bude zistiť, kto vlastne ste, teda najmä ako sa dokážete učiť a kedy sa naozaj učíte. Istotne ste už zažili situácie, že vás obsah toho, čo ste sa snažili dostať do hlavy úplne obchádzal, teda že informácie išli okolo vás, ale nedokázali ste si ich zapamätať. Konkrétne vám možno niekto podrobne opisoval cestu, no až keď ste zbadali mapu, pochopili ste, kadiaľ pôjdete. Alebo ste si mysleli, že je zvláštne, ak sa počas učenia musíte prechádzať alebo si kresliť nezmyselné motanice.

Vyplňte dotazník a zistite, k akému učiacemu typu patríte. Následne si prečítajte niekoľko rád a odporúčaní, ako sa efektívne učiť priamo od jeho autorov.

Konkrétne ide o model učebných štýlov štýlov R. Feldera a L. Silvermanovej (Felder-Silverman Learning Style Model FSLSM), ktorý ponúka možnosť priamo implementovať, facilitovať a aktivovať učebné štýly v edukačnom procese.

Učebný štýl človeka tvorí kombinácia určitých preferencií v procese učenia sa, kde učiaci sa preferuje jeden pól z nasledovných dimenzií: 
1. aktívny / reflexívny  
2. zmyslový / intuitívny
3. vizuálny / verbálny 
4. sekvenčný / globálny

Aktívny / reflexívny  typ. Prvá dimenzia rozdeľuje typy učiacich sa podľa procesu spracovania informácií. Na jednej strane predstavuje extroverta, ktorý sa realizuje v rôznych oblastiach, preferuje veľké množstvo aktivít. Rád pracuje v skupine, je spoločenský, má množstvo priateľov. Problém pochopí najlepšie, ak ho rieši aktívne, ak môže danú informáciu aplikovať a pýtať sa. Rád spolupracuje a prispieva do edukačného prostredia novými kreatívnymi podnetmi a nápadmi.
Na druhej strane máme introvertný/ reflexívny typ, ktorý využíva hlavne uvažovanie, reflektovanie svojich myšlienok či predstáv. Rád uvažuje a hľadá súvislosti. Uprednostní teoretické úvahy pri riešení problému. Ak si môže vybrať, vykonáva prácu osamote, nanajvýš v prítomnosti jednej alebo dvoch osôb. 

Zmyslový / intuitívny typ. Druhá časť vychádza z typu informácie, ktorú učiaci sa upredňuje. Ak je to zmyslové vnímanie, preferuje prijímanie poznatkov prostredníctvom piatich zmyslov. Vyniká v zapamätaní si faktov na základe využitia nižších myšlienkových procesov - memorovaním. Uprednostňuje jasnú štruktúru a praktickú činnosť, vykonáva ju pomalým tempom. Rieši problémy štandardnými metódami, nemá rád prekvapenia a neočakávané zápletky. Charakterizuje ho trpezlivosť pri práci s detailmi. Zvyčajne si pamätá významné detaily, je dôkladný pri elaborovaní problému. Na druhej strane zasa preferuje rigiditu, istú stereotypnosť v myslení. Má tendenciu často kontrolovať svoju prácu. Keďže preferuje praktickosť, aktuálnosť a reálnosť v procese učenia sa, potrebuje aplikovať učebný materiál do reálneho sveta.
Intuitívny typ kladie dôraz na dojem a význam. Pohybuje sa v rovine abstrakcií, teoretizuje a operuje s myšlienkami uchovanými v pamäti. Spolieha sa najviac na vlastnú intuíciu, predstavivosť a myslenie. Má rád inováciu, rôznorodosť a nudí ho opakovanie a rutinné činnosti, a tak má tendenciu vybočovať z hlavného výučbového prúdu. Na rozdiel od zmyslového typu detaily považuje za nudné, ale zložitosť, neprehľadnosť riešenia reflektuje jeho preferovanú činnosť pri učení sa. Využíva divergentné myslenie, pri spracovaní úlohy je rýchly, častokrát i menej dôkladný, málo trpezlivý či nepozorný. Radšej sa učí, keď premýšľa o probléme, ako by mal využívať len svoje skúsenosti. Viac myslí do budúcnosti než do minulosti. Orientuje sa hlavne na abstraktné informácie. 

Vizuálny / verbálny typ. Tretia dimenzia sa bližšie zameriava na favorizovanie konkrétnej modality, či už vizuálnej, verbálnej alebo inej (olfaktorická, haptická, gustatorická). Vizuálny typ uprednostňuje informácie prezentované vizuálnou formou v podobe obrázkov, diagramov, grafov, máp, tabuliek, filmov oveľa viac ako vo formou hovoreného a písaného slova. Prijímanie informácií preferuje na základe vizuálneho vnímania.
Verbálny typ zasa uprednostňuje samotný text a jeho slovný výklad. Najviac informácií si zapamätá z toho, čo počuje. Jeden prostriedok však podľa autorov nie je celkom jasný, a to písaný text. Text je vo všeobecnosti vnímaný vizuálne, a tak nemôže byť kategorizovaný ako sluchový. Kognitívni vedci ale zistili, že ak mozog učiaceho dokáže previesť písané slovo do hovorených ekvivalentov, tak následne ho spracuje rovnakým spôsobom ako hovorené slovo. 

Sekvenčný / globálny typ. Štvrtá oblasť predstavuje spôsob postupovania pri porozumení problému. Sekvenčný typ preferuje lineárne, postupné, učenie sa malými krokmi, ktoré na seba nadväzujú v logických sledoch. Takýto typ učiaceho má dobré analytické schopnosti a predpoklady pre riešenie konvergentných úloh. Preferuje konvergentnú formu myslenia s jedným správnym výsledkom. Využíva pri tom základné myšlienkové operácie (analýzu, syntézu), čo mu umožňuje hľadať širšie súvislosti. Pri tomto type však hrozí istý deficit nadhľadu a absencia kontextu.
Globálny typ, tiež označovaný ako holistický, označuje jednotlivca, ktorý pri učení postupuje globálne, eklekticky a interdisplinárne, čo znamená, že absorbuje materiál náhodne, bez hľadania vzájomných súvislostí. Učivo si osvojuje  intuitívne a často nedokáže vysvetliť, ako dospel k riešeniu úlohy. Potrebuje vidieť problém najskôr v celom kontexte. Až následne ho pochopí holisticky i synteticky a potom ho môže aplikovať do praxe. Prezentovaný materiál prijíma ako časti  skladačky, ktoré potrebuje poskladať do obrazu. Jeho silnou stránkou je divergentné myslenie s viacerými riešeniami problému.

Čo myslíte, ak by sme deti vzdelávali podľa toho, k akému typu učenia patria, nebola by škola o niečo príjemnejšia? A k akému typu patríte vy?

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát