Digitálne technológie vo vyučovaní

Digitálne technológie vo vyučovaní

Ako z nich vyťažiť maximum a ponúknuť žiakovi v edukačnom procese?

Spolupráca s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského obohacuje našu prácu o nové poznatky, ktoré môžeme implementovať do našich praktických výstupov, napríklad  aktivít, pracovných listov či časopisov. Veľmi vhod nám prišiel článok od spoluautorov Elena Čipková, Michael Fuchs, Adam Vorobeľ na tému MOBILNÉ APLIKÁCIE VO VYUČOVANÍ BIOLÓGIE: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA. Prinášame vám jeho zjednodušené zhrnutie.

Prostredníctvom využitia mobilných technológií vo vyučovacom procese je možné podporiť záujem žiakov o vzdelávanie. Preto je zaujímavé, že len približne 55% žiakov vo veku 15 rokov sa pravidelne stretáva s využívaním digitálnych technológií s cieľom podpory vzdelávania. Tento fakt ukázalo  medzinárodné porovnávacie testovanie PISA v rámci krajín OECD (OECD Publishing, 2020).

Za mobilné vzdelávanie sa považuje celý rad postupov, prostredníctvom ktorých učiaci sa zostáva v kontakte so vzdelávacím prostredím, vrátane spolužiakov a učiteľov, pričom využíva dostupné mobilné technológie. Zahŕňa tiež výhodu neohraničeného využitia priestoru (fyzického, ale aj virtuálneho), aktívnu účasť žiaka na vlastnom vzdelávaní, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi zainteresovanými, využívanie metód podporujúcich aktivitu a kooperáciu, prispôsobenie učebných osnov využitiu technológií, postavenie učiteľa v  pozícii facilitátora. Integrácia mobilného vzdelávania do výučby si teda vyžaduje komplexnejší prístup, ktorý zohľadňuje nielen samotné využitie technológie, ale i aspekty, ktoré stoja na strane jednotlivých aktérov vzdelávacieho procesu. Ak by ste hľadali odpoveď na otázku, čo tejto forme edukácie v škole bráni, narazili by ste na šesť bariér: zdroje, vedomosti a zručnosti, škola, postoje a názory, predmetová kultúra a hodnotenie. 

V  súčasnosti je známych viacero modelov, ktoré sa snažia znázorniť základné prvky a  vlastnosti mobilného vzdelávania. Patrí k nim i komplexný model FRAME (The Framework of Rational Analysis of Mobile Education), ktorý pristupuje k mobilnému vzdelávaniu ako k procesu. Zakladá sa  na  konvergencii troch základných aspektov, konkrétne použitého zariadenia, ľudských vzdelávacích kapacít a sociálnej interakcie. Realizované výskumy vo svete ukazujú, že využitie mobilných technológií podporuje motiváciu a  zvedavosť žiakov, umožňuje rozvoj zručností a schopností potrebných k bádaniu a  objavovaniu. Okrem toho tiež rozvíja kritické myslenie, na ktoré sa súčasná pedagogika začína postupne zameriavať. Možnosť prepojenia mobilných technológií s  metódami podporujúcimi aktivitu žiaka pomáha ešte viac a systematickejšie pomáha vtiahnuť žiaka do procesu edukácie.  

Autori článku zrealizovali výskum na túto tému, ktorého cieľom bolo zistiť, či využitie vybraných mobilných aplikácií má vplyv na úroveň vedomostí žiakov. Konkrétne si vybrali žiakov siedmeho ročníka, ktorí sa na biológii učia o ľudskom tele. V  rámci vyučovania  získavajú rôzne poznatky, ktoré si vyžadujú určitý stupeň abstrakcie s cieľom porozumenia procesom prebiehajúcim v ľudskom tele. Autori stanovili nasledovnú výskumnú otázku: Ako ovplyvňuje využitie vybraných mobilných aplikácií úroveň faktických vedomostí  týchto žiakov? Jedna skupina využívala pri vyučovaní uvedeného učiva učebnicu a modely, druhá sa učila využívaním mobilných aplikácií (Human Anatomy 3D mozaik, Skeleton 3D Anatomy, Organs 3D Anatomy, Organs Anatomy Pro., Blood Group - Blood Type Check, Stress Locator). Ak tipujete, že žiaci, ktorí využívali mobilné aplikácie, boli na tom pri záverčnom teste lepšie, mali širší záber témy a chápali súvislosti, máte pravdu. 

Ukážeme vám niekoľko príkladov, ako dané mobilné aplikácie pri spoznávaní tajov ľudského tela siedmaci využívali, možno vás inšpirujeme. Čo poviete?
Žiaci mali za úlohu vyhľadať v mobilnej aplikácii Skeleton 3D Anatomy konkrétne kosti. Dokázali si vyselektovať jednotlivé kosti ľudského tela a ich priestorové otáčanie, vďaka čomu dokázali lepšie pozorovať ich tvar a spojenie s ostatnými časťami opornej sústavy, rovnako si mohli prezrieť proces stiahnutia a uvoľnenia priečne pruhovaných svalov pri pohybe v aplikácii Human Anatomy 3D mozaik.
Ďalej pri téme dýchania mali žiaci za úlohou pozorovať pohyb bránice a zmeny v objeme pľúc pri dýchaní v v aplikácii Organs 3D Anatomy a  pomocou mobilnej aplikácie Blood Group – Blood Type Check určiť, ktoré krvné skupiny môže prijať pacient s konkrétnou krvnou skupinou. Pre praktické cvičenie využili mobilnú aplikáciu Stress Locator, ktorá umožňuje zistiť pulzovú frekvenciu po piatich minútach sedenia, po vykonaní 30 drepov a po piatich minútach od skončenia fyzickej záťaže. Namerané údaje zaznamenávali do tabuľky, ktorú si sami navrhli. Následne si mohli v aplikácii Organs 3D Anatomy prezrieť animáciu znázorňujúcu kontrakcie srdcového svalu.

V  súčasnosti máme k dispozícii mnoho mobilných technológií, ktoré našli svoje uplatnenie vo vzdelávaní. Vďaka svojej dostupnosti, interaktivite, jednoduchému ovládaniu, možnosti vzájomnej spolupráce, možnosti podpory motivácie a hodnotenia žiaka postupne nachádzajú miesto vo vyučovaní. Skvalitnite a osviežte svoju hodinu. Možno budete prekvapení, koľko sa naučia nielen vaši žiaci ale i vy sami. A ak máte skúsenosť alebo dobrý tip, neváhajte sa s ním podeliť. Budeme vďační.

 

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát