Skvelé leto so Stromom života 2023

Skvelé leto so Stromom života 2023

Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života grantové kolo zamerané na priamu prácu s deťmi a mládežou.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 09.06.2023 (piatok)
Maximálna výška dotácie: 300 €
Projekty vyhodnotí na svojom zasadnutí Rada Stromu života.
Kto sa môže o finančnú podporu uchádzať:
Oprávnenými žiadateľmi sú len Kluby Stromu života s platnými členmi (nie materské, základné a stredné školy). Dotácia bude poskytnutá na súkromný účet Vedúceho Klubu Stromu života a tento ju bude voči organizácii zúčtovávať a zodpovedať za ňu. V prípade Rodinných klubov sa vyžaduje, aby do aktivít projektu boli zahrnuté viaceré deti (napriklad Klub zorganizuje podujatie v rámci svojej komunity). Na získanie dotácie nie je právny nárok. Strom života si vyhradzuje právo neudeliť dotáciu žiadnemu Klubu v prípade, že predložené žiadosti o dotáciu nespĺňajú podmienky uvedené v tejto výzve.

Zameranie výzvy:
V rámci tejto výzvy finančne podporíme realizáciu aktivít, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

  • jednorazové podujatia, dobrovoľnícke aktivity, viacdňové podujatia alebo vzdelávacie aktivity zamerané na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a zdravému životnému štýlu,
  • materiálna podpora pravidelnej a systematickej práce s deťmi zameranej na environmentálnu výchovu a outdoorovú edukáciu. Aj v tejto kategórii podpory je potrebné zrealizovať minimálne 1 podujatie, na ktorom budú využité zakúpené materiálne pomôcky.

Podpora z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky, pričom podmienkou je, aby priamymi účastníkmi aktivít projektu boli deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Podpora je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala. Dotácia je určená len na priamu prácu s deťmi a mládežou, nie na online vzdelávanie alebo online aktivity. V prípade, že sa podujatie prezenčne neuskutoční, nie je možné využiť na neho dotáciu.

Podporované aktivity:
Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať vyššie uvedené zameranie výzvy. Finančne možno podporiť len aktivity zrealizované a zúčtované od 01.07.2023 do 15.09.2023.

Pri organizovaní podujatí je potrebné sa riadiť aktuálne platnými hygienickými nariadeniami.

Maximálna výška dotácie a spolufinancovanie:
Jeden Klub SŽ môže predložiť len jednu žiadosť. Maximálna výška dotácie je 300 €, pričom minimálna výška spolufinancovania je 10% z celkových výdavkov projektu. Zdroj spolufinancovania musí byť iný ako zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie. Projekty sú financované prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť originálne bločky, ktoré následne zostanú v účtovníctve organizácie Strom života. Spolufinancovanie sa preukazuje kópiami daňových dokladov. Bločky na refundáciu môže zasielať Vedúci Klubu kedykoľvek, aj hneď po každej akcii. Súčasťou zúčtovania sú prezenčné listiny s podpismi účastníkov a stručné záverečné správy za každé podporené podujatie. Súčasťou záverečnej správy z podujatia je fotodokumentácia.

Ako sa o finančnú podporu uchádzať:

Emailovým podaním projektu ([email protected]) na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy.

Oprávnené výdavky:
spotrebný materiál (okrem potravín), drobný hmotný majetok (s dobou použitia viac ako 1 rok priamo súvisiaci s realizáciou aktivít projektu, tzn. že bez neho by sa aktivita projektu nedala zrealizovať), cestovné (verejné dopravné prostriedky II. triedy napr. vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu, prevoz materiálu autom výlučne na základe vystavenej faktúry), poštovnéubytovanie a prenájom priestorov, vstupné, cestovné poistenie a služby (tlač, kopírovanie, lektorské a odborné práce na faktúru).

Neoprávnené výdavky:
telekomunikačné poplatky (za telefón, internet), potraviny a stravovanie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) a výdavky priamo nesúvisiace s projektom (napr. fotoaparát, tlačiareň, toner). Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov).
Za neoprávnené výdavky sa považujú aj všetky účtovné doklady (najmä faktúry), ktoré nie sú vystavené na organizáciu Strom života, ale na inú právnickú či fyzickú osobu. Súčasná fakturačná adresa je: Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO:00587010. Za neplatné účtovné doklady sa považujú aj červené papierové príjmové doklady (hotovostné operácie musia byť uskutočnené cez registračnú pokladňu, prípadne cez virtuálnu registračnú pokladňu).

Formulár žiadosti na stiahnutie:

Formulár žiadosti o grant (WORD)

Formuláre na zúčtovanie grantu:

Záverečná správa

Prezenčná listina

Logá:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Strom života

 

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát