Skvelé leto so Stromom života 2024

Skvelé leto so Stromom života 2024

Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života grantové kolo zamerané na priamu prácu s deťmi a mládežou.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 23.06.2024 (nedeľa)
Maximálna výška dotácie: 300 €

Kto sa môže o finančnú podporu uchádzať:
Oprávnenými žiadateľmi sú len aktuálne platné Kluby Stromu života, ktoré odovzdali papierové prihlášky členov. V prípade Rodinných klubov sa vyžaduje, aby išlo o komunitnú aktivitu (do aktivít projektu sú zapojené viaceré deti). Na získanie dotácie nie je právny nárok. V prípade úspešnosti je za riadne zúčtovanie dotácie zodpovedný vedúci Klubu SŽ. Strom života si vyhradzuje právo neudeliť dotáciu žiadnemu Klubu v prípade, že predložené žiadosti o dotáciu nespĺňajú podmienky uvedené v tejto výzve. Podpora je financovaná z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR a z prostriedkov 2% z dane, ktoré organizácia získala. Jeden Klub SŽ môže predložiť len jednu žiadosť.

Zameranie výzvy:
V rámci tejto výzvy finančne podporíme realizáciu aktivít, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • jednodňové podujatia, dobrovoľnícke aktivity, viacdňové podujatia, pobytové podujatia, vzdelávacie aktivity, informačné kampane a otvorené podujatia zamerané na budovanie vzťahu detí a mládeže k prírode, životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu,
 • materiálna podpora pravidelnej, cieľavedomej a systematickej práce s deťmi a mládežou zameranej na environmentálnu výchovu a outdoorovú edukáciu.

Oprávnené aktivity nie sú bližšie špecifikované a môžu byť ľubovoľné (súvisiace s Programom Stromu života). Aktivity však musia priamo napĺňať vyššie uvedené zameranie výzvy. Finančne možno podporiť len aktivity zrealizované a zúčtované od 01.07.2024 do 01.09.2024.

Ako sa o finančnú podporu uchádzať:
Emailovým podaním žiadosti ([email protected]) na stanovenom formulári do termínu uzávierky výzvy.

Podmienky:

 1. Aktivity projektu musia byť realizované na území Slovenskej republiky.
 2. Prijímateľ dotácie a organizátor podujatí zodpovedá za to, že aktivity projektu sú nediskriminačné a apolitického charakteru, realizované v duchu demokracie a otvorenosti a zásadne sa pri nich odmieta násilie, šikana, neznášanlivosť, úmyselná manipulácia a extrémizmus.
 3. Dotáciu je možné použiť výlučne na účel uvedený v schválenej žiadosti o dotáciu.
 4. Minimálna výška spolufinancovania je 10% z celkových výdavkov projektu. Zdroj spolufinancovania musí byť iný ako zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu fondov Európskej únie.
 5. Súčasťou každej žiadosti o dotáciu musí byť minimálne 1 prezenčné podujatie, ktorého priamymi účastníkmi sú deti a mládež do 30 rokov (minimálne 80% z celkového počtu účastníkov projektu). Väčšina zúčastnených detí na podujatí musí byť členom Klubu Stromu života (s výnimkou otvorených verejných podujatí). V prípade žiadosti zameranej na materiálnu podporu sa na podujatí majú využívať zakúpené materiálne pomôcky. Dotácia nie je určená na online vzdelávanie alebo online aktivity. V prípade, že sa pri realizácii aktivít projektu žiadne podujatie prezenčne neuskutoční, využitie dotácie je v plnej výške neoprávnené. Pri organizovaní podujatí dodržiavajte aktuálne platné hygienické nariadenia.
 6. Projekty sú financované najmä prostredníctvom refundácie (spätného preplatenia) vynaložených oprávnených výdavkov. To znamená, že Klub Stromu života musí najprv výdavok zaplatiť a potom si uplatňovať jeho preplatenie na Strome života. Pri predkladaní výdavkov na preplatenie je potrebné predložiť originálne účtovné doklady, ktoré následne zostanú v účtovníctve organizácie Strom života. Ak nakupujete tovary alebo služby na základe faktúry, tá musí byť vystavená na organizáciu Strom života, nie na inú právnickú či fyzickú osobu. Súčasná fakturačná adresa je: Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO:00587010. Za neplatné účtovné doklady sa považujú aj červené papierové príjmové doklady (hotovostné operácie musia byť uskutočnené cez registračnú pokladňu, prípadne cez virtuálnu registračnú pokladňu). Účtovné doklady na refundáciu môže prijímateľ dotácie zasielať kedykoľvek (maximálne však do 15.09.2024).
 7. Súčasťou zúčtovania výdavkov sú prezenčné listiny s podpismi účastníkov a stručné záverečné správy za každé podporené podujatie. Súčasťou záverečnej správy z podujatia je aj fotodokumentácia. Fotodokumentácia sa odovzdáva v elektronickej podobe (nie vytlačené fotografie). Fotografie sa zasielajú mailom ako samostatné súbory, prípadne môžete využiť dátové úložisko (nevkladajte fotografie do wordu). Ak z dotácie nakupujete materiálové vybavenie, je potrebné, aby ho bolo v rámci fotodokumentácie vidieť. 
 8. Prezenčné listiny sa predkladajú v origináloch. Do prezenčnej listiny sa zapisujú aj deti. Ak sa deti nevedia podpísať, hromadne ich podpíše vedúci Klubu s poznámkou, že "deti sa nevedia podpísať". Výnimkou je otvorené verejné podujatie, kedy sa do prezenčnej listiny zapíšu len organizátori podujatia a v záverečnej správe sa odhadne počet účastníkov podujatia.
 9. Podkladom na vyplatenie poskytnutej služby/tovaru formou faktúry je objednávka alebo zmluva (tzn. že ku KAŽDEJ faktúre bez ohľadu na sumu musí byť priložená OBJEDNÁVKA alebo ZMLUVA). Pod objednávkou sa myslí napr. email, ktorý ste poslali dodávateľovi, alebo správa, ktorú ste obdržali z webshopu. Objednávkou prijímateľ dotácie preukazuje, že tovar alebo službu skutočne objednal on a ak je to relevantné, že v objednávke stanovil aj požadované časové obdobie dodania tovaru alebo služby, či bližšie podrobnosti k poskytnutiu predmetnej činnosti. V prípade, že vám dodávateľ vystavil aj dodací list, tento je potrebné priložiť k faktúre.
 10. Pri nákupoch tovarov a služieb, ktorých hodnota prevyšuje 200 €, je prijímateľ dotácie povinný vykonať prieskum trhu, tzn. že k daňovému dokladu určenému na preplatenie priloží aj minimálne 3 cenové ponuky alebo čestné vyhlásenie, že iný dodávateľ daný tovar alebo službu neposkytuje. Obchádzanie tejto povinnosti formou rozdelenia predmetu zákazky (funkčného celku) sa neakceptuje. V prípade, že hodnota objednávky prevyšuje maximálnu výšku dotácie, pred samotnou objednávkou nás kontaktujte a dohodneme si vhodný postup na jej realizáciu.
 11. Pri nákupoch tovarov a služieb, pri ktorých bol poskytnutý preddavok (bola vystavená zálohová faktúra, proforma faktúra alebo iný nedaňový doklad) sa k vyúčtovaniu predkladá zálohový doklad, doklad o úhrade zálohového dokladu aj vyúčtovacia faktúra (ak je to relevantné aj doklad o úhrade prípadného doplatku).
 12. Vyúčtovanie výdavkov obsahuje aj doklady súvisiace s výdavkami v rámci spolufinancovania projektu. Tieto výdavky prijímateľ dotácie preukáže zjednodušene, napr. fotokópiami faktúr a dokladom o ich úhrade.
 13. Ak prijímateľ dotácie do stanoveného termínu schválenú dotáciu riadne nezúčtuje, stráca nárok na preplatenie jej nezúčtovanej časti.
 14. Prijímateľ dotácie berie na vedomie, že aktivity projektu môžu byť predmetom monitorovacej kontroly na mieste. Ak termín a miesto podujatia neuvedie prijímateľ dotácie priamo v žiadosti o dotáciu, je povinný nahlásiť ich pred uskutočnením podujatia emailom ([email protected]). Prípadná účasť monitorovacej kontroly na mieste bude prijímateľovi dotácie vopred oznámená.

Oprávnené výdavky:

spotrebný materiál a pomôcky (okrem potravín) priamo súvisiace s realizáciou aktivít projektu, drobný hmotný majetok (s dobou použitia viac ako 1 rok priamo súvisiaci s realizáciou aktivít projektu, tzn. že bez neho by sa aktivita projektu nedala zrealizovať), cestovné (verejné dopravné prostriedky II. triedy napr. vlak, autobus, nie súkromné motorové vozidlo), dopravné (prenájom autobusu, prevoz materiálu autom výlučne na základe vystavenej faktúry), poštovné, ubytovanie a prenájom priestorov, vstupné, lektorské a služby (tlač, kopírovanie, odborné práce na faktúru a podobne).

Neoprávnené výdavky:

telekomunikačné poplatky (za telefón, internet), potraviny a stravovanie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, mzdové výdavky (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru), výdavky priamo nesúvisiace s projektom (napr. fotoaparát, tlačiareň, toner), stavebné práce, búracie práce, rekonštrukcie, elektroinštalácie, vodoinštalácie a pod., ďalej výdavky na opravy a udržiavanie (žiarovky, kľučky, tesnenia, farby a pod.), storno poplatky (napr. zálohy uhradené dodávateľovi, ktoré však z dôvodu neuskutočnenia aktivity neboli objednávateľovi vrátené), pokuty a penále, výdavky za zálohové platby, ktoré môžu byť refundované (napr. záloha na PET fľaše). Tieto výdavky však môžete zahrnúť do rozpočtu projektu a hradiť ich z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie (s výnimkou mzdových výdavkov a zálohových platieb).

Ku neoprávneným výdavkom patria aj výdavky nedostatočne odôvodnené, nehospodárne, ako aj výdavky určené na refundáciu vystavené na inú fyzickú alebo právnickú osobu ako Strom života, alebo výdavky, pri ktorých nebola preukázaná ich úhrada zo strany prijímateľa dotácie (výpis z internet bankingu v prípade bezhotovostnej platby resp. blok z registračnej pokladne v prípade platby v hotovosti).

Povinná publicita

Prijímateľ dotácie je povinný používať logo MŠVVaM SR, organizácie NIVAM a organizácie Strom života pri všetkých aktivitách realizovaných v rámci schválenej žiadosti o dotáciu. Logá sa uvádzajú najmä v publikáciách, brožúrach, v tlačových správach, v pozvánkach, na letákoch, plagátoch, prezentáciách a pod. Na samotnom podujatí sa logá umiestnia na dobre viditeľné miesto a v takej veľkosti, aby boli jasne rozoznateľné a čitateľné. Všade, kde je dostatok miesta, sa k logám pripojí aj nasledovný text:
Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje občianske združenie Strom života.

Logá na stiahnutie:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

NIVAM - Národný inštitút vzdelávanie a mládeže

Strom života

Všetky logá spolu A4 plagát (pdf)

Formulár žiadosti na stiahnutie:

Formulár žiadosti o grant (WORD)

Formulár žiadosti o grant (PDF)

Formuláre na zúčtovanie grantu:

Záverečná správa (PDF)

Záverečná správa (Word)

Prezenčná listina (PDF)

Prezenčná listina (Word)

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát