Ľudské prostredie - Svetelné znečistenie

Ľudské prostredie - Svetelné znečistenie

Oboznámiť žiakov s dôsledkami svetelného znečistenia na život nočných živočíchov.

Ľudské prostredie - Ľudskosť v nás

Ľudské prostredie - Ľudskosť v nás

Pomôcť žiakom uvedomiť si následky našich činov, a to nie len pre nás, ale aj pre životné prostredie.

Ľudské prostredie - Trvalo udržateľná mobilita CLIL

Ľudské prostredie - Trvalo udržateľná mobilita CLIL

Zamyslieť sa a byť vnímavý voči udržateľnému spôsobu dopravy prostredníctvom bicykla.

Ľudské prostredie - Mesto patrí ľuďom, nie autám

Ľudské prostredie - Mesto patrí ľuďom, nie autám

Prostredníctvom brainstormingu žiaci zhrnú svoje doterajšie poznatky o doprave.

Ľudské prostredie - Vizuálny smog

Ľudské prostredie - Vizuálny smog

Zistiť, čo žiaci vedia o vizuálnom smogu v našich mestách a oboznámiť sa so situáciou v najbližšom okolí.

Ľudské prostredie - Komunitné záhrady

Ľudské prostredie - Komunitné záhrady

Motivácia k diskusii o komunitných záhradách.

Biodiverzita - Invázne rastliny

Biodiverzita - Invázne rastliny

Predstaviť žiakom tému a podať im zábavnou formou základné informácie, o ktoré by sa mohli v úvode oprieť aj tí, ktorí o danej téme vôbec nič nevedia.

Biodiverzita - Záchranné iniciatívy pre biodiverzitu

Biodiverzita - Záchranné iniciatívy pre biodiverzitu

Brainstorming o ohrozených druhoch po celom svete.

Biodiverzita -Netopiere a rekonštrukcie stavieb

Biodiverzita -Netopiere a rekonštrukcie stavieb

Navodenie témy zatepľovanie budov, ktoré ohrozuje život netopierov

Biodiverzita - Včely a ich úbytok CLIL

Biodiverzita - Včely a ich úbytok CLIL

Upútať pozornosť detí na problematiku včiel.

Biodiverzita - Chránené územia a ich biodiverzita

Biodiverzita - Chránené územia a ich biodiverzita

Predstaviť žiakom koncept biodiverzity, chránených území a národných parkov.

Biodiverzita - Endemity a relikty

Biodiverzita - Endemity a relikty

Oboznámenie sa s pojmom endemit a relikt.

Biodiverzita - Nelegálny obchod so zvieratami

Biodiverzita - Nelegálny obchod so zvieratami

Predstaviť žiakom životný príbeh niektorých druhov zvierat ohrozených nelegálnym obchodom.

Biodiverzita - Ekonomická a sociálna hodnota biodiverzity

Biodiverzita - Ekonomická a sociálna hodnota biodiverzity

Zistiť, čo žiaci vedia o sociálnej a ekonomickej hodnote živočíchov.

Biodiverzita - Permakultúra

Biodiverzita - Permakultúra

Definovať pojem permakultúra na príklade vlastností permakultúrnej záhrady.

Prírodné dedičstvo - Liečivé rastliny

Prírodné dedičstvo - Liečivé rastliny

Cieľom aktivity je naučiť žiakov rozoznávať niektoré druhy liečivých rastlín a prostredníctvom ochutnávky čaju motivovať k ich využívaniu.

Prírodné dedičstvo - Nehmotné kultúrne dedičstvo

Prírodné dedičstvo - Nehmotné kultúrne dedičstvo

Oboznámiť žiakov s problematikou nehmotného kultúrneho dedičstva – úvod do danej témy, problematiky, navodenie danej témy.

Prírodné dedičstvo - Prírodné dedičstvo

Prírodné dedičstvo - Prírodné dedičstvo

Oboznámiť žiakov s problematikou Prírodného dedičstva – úvod do danej témy, problematiky, navodenie danej témy.

Prírodné dedičstvo - Spoznávame hmotné pamiatky

Prírodné dedičstvo - Spoznávame hmotné pamiatky

Motivačnou prezentáciou a riadeným rozhovorom zistiť mieru poznatkov detí a ich základných vedomostí o hmotných pamiatkach.

Prírodné dedičstvo - Pamiatky v mojom okolí

Prírodné dedičstvo - Pamiatky v mojom okolí

Poukážeme na dôležité hmotné pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí, v ktorom žiaci žijú.

Prírodné dedičstvo -Turizmus a ekoturizmus

Prírodné dedičstvo -Turizmus a ekoturizmus

Zistiť, čo žiaci vedia o turizme.

Prírodné dedičstvo - Košikárstvo

Prírodné dedičstvo - Košikárstvo

Zistiť, čo žiaci vedia o jednej z tradičných aktivít obyvateľstva v minulosti - košikárstve a či už počuli o výrobkoch z prútia.

Ovzdušie - Kyslý dážď

Ovzdušie - Kyslý dážď

Navodiť tému a zistiť, čo žiaci vedia o kyslých dažďoch.

Ovzdušie - Hluk a emisie z dopravy, oxidy dusíka

Ovzdušie - Hluk a emisie z dopravy, oxidy dusíka

Navodiť tému a zistiť, čo žiaci vedia o jednotlivých druhoch dopravy.

Ovzdušie - Lišajníky

Ovzdušie - Lišajníky

Oboznámenie sa s problematikou lišajníkov a ich vzťahom so životným prostredím, pozorovanie a zoznámenie sa s reálnou situáciou v najbližšom okolí.

Ovzdušie - Skleníkový efekt

Ovzdušie - Skleníkový efekt

Zistiť, čo žiaci vedia o skleníkovom efekte, ako ovplyvňuje ľudí a planétu, terminológia a nápady k téme.

Energia - Neobnoviteľné zdroje energie

Energia - Neobnoviteľné zdroje energie

Zoznámiť žiakov so základným rozdelením energetických zdrojov, ktoré človek a spoločnosť využíva.

Energia - Zdravé stravovanie CLIL

Energia - Zdravé stravovanie CLIL

Oboznámenie sa s nutrične vyváženým stravovaním.

Energia - Bývanie a energia

Energia - Bývanie a energia

Oboznámiť sa so zdrojmi a druhmi energie využívaných v domoch na denný komfort (vyhrievanie priestoru, kúrenie, ohrev vody a pod.).

Energia - Úspora energie

Energia - Úspora energie

Vzbudiť u žiakov záujem o tému.

Energia - Obnoviteľné zdroje energie CLIL

Energia - Obnoviteľné zdroje energie CLIL

Zistiť, či žiaci vedia, čo znamenajú termíny „obnoviteľná“ a „neobnoviteľná“ energia a čo podľa nich môže byť obnoviteľné a neobnoviteľné.

Odpady - Smerom k nulovej produkcii odpadu

Odpady - Smerom k nulovej produkcii odpadu

Motivácia k uvedomeniu si problému s odpadmi.

Odpady - Redukcia konzumného spôsobu života

Odpady - Redukcia konzumného spôsobu života

Zistiť, aké sú z pohľadu žiakov ich základné životné potreby.

Odpady - Spaľovanie odpadu

Odpady - Spaľovanie odpadu

Oboznámiť študentov s technológiou spaľovania odpadov a metódami znižovania environmentálnych záťaží spôsobených odpadom.

Odpady - Druhy odpadu a jeho triedenie CLIL

Odpady - Druhy odpadu a jeho triedenie CLIL

Motivácia žiakov a zistenie úrovne predchádzajúcich vedomostí o téme.

Odpady - Separácia a recyklácia skla

Odpady - Separácia a recyklácia skla

Navodenie témy „sklo ako odpad a jeho ďalšie využitie“.

Odpady - Čierne skládky

Odpady - Čierne skládky

Zistiť úroveň vedomostí žiakov o problémoch s čiernymi/ilegálnymi skládkami. Rozvíjať u žiakov schopnosť práce s textom.

Odpady - Uvedomelé nakupovanie

Odpady - Uvedomelé nakupovanie

Pomôcť žiakom uvedomiť si, kedy a koľko odpadu produkujú.

Voda - Čistiace prostriedky v domácnosti

Voda - Čistiace prostriedky v domácnosti

Zistiť, aké typy čistiacich prostriedkov žiaci používajú vo svojich domácnostiach.

Voda - Brehy, brehové porasty a starostlivosť o ne

Voda - Brehy, brehové porasty a starostlivosť o ne

Zistenie, čo si žiaci pamätajú o brehoch a brehových porastoch.

Voda - Znečistenie tečúcich povrchových vôd

Voda - Znečistenie tečúcich povrchových vôd

Navodenie témy o znečistení povrchových vôd a s tým spojených dôsledkov pre životné prostredie a človeka.

Voda - Odpadová voda v domácnosti

Voda - Odpadová voda v domácnosti

Poznať rozdiely a vedieť rozlíšiť pitnú a odpadovú vodu.

Voda - Zdroje pitnej vody CLIL

Voda - Zdroje pitnej vody CLIL

Porozumenie významu vody, výber medzi vodou z vodovodu a balenou vodou . . .

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje